Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС) е сдружение на стопански субекти, работещи в областта на производството, търговията и приложението на изолациите в строителството, научни институти, лаборатории и звена, а също така и изявени специалисти от бранша, които имат общ интерес за обезпечаване качеството на крайния продукт.

Асоциацията е учредена на 15.04.2003 г. в гр. София като организация с нестопанска цел в частна полза по смисъла на чл. 19 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Членове на БАИС

СТАЖОВЕ И ОБЯВИ ЗА РАБОТА

БАИС подпомага студенти и млади специалисти в областта на строителството да избират направлението на изолациите като потенциално поле на професионална реализация, а фирмите – да намират своите най-добри бъдещи кадри.

Чрез платформата по-долу за търсене и предлагане на стажове и работа, студентите могат да публикуват автобиографиите си и да кандидатстват за свободните позиции, обявени от фирмите, членове на Българската асоциация за изолации в строителството /БАИС/. А фирмите, от своя страна, имат възможност да публикуват и актуализират вакантните места за стаж или работа в съответните профили.
*Моля отбележете, че стажантските позиции в този сайт не се отнасят до стажантските програми на УАСГ.

Знак за качество

На своето редовно годишно отчетно-изборно събрание, проведено на 19 април 2018 г., членовете на Българската асоциация за изолации в строителството одобриха и приеха нови Критерии за присъждане на Знака за качество на БАИС.

Знакът за качество се присъжда за период от 3 години от комисия, определена от УС на БАИС. УС на БАИС разработва и приема правила за присъждане и отнемане на знака за качество.

При производителите

Протоколи от изпитване на материалите в акредитирана лаборатория и сертификат за производствен контрол.

При вносителите

Декларации за съответствие на продуктите. Сертификат за обучение при производителя.

При апликаторите

Сертификат за преминати курсове за обучение на работниците при производителя.

Енергийна ефективност

Специализирано издание на БАИС

Изданието на Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА СГРАДИ” разглежда принципите на енергийно-ефективното проектиране на топлоизолационни системи на сгради и представя нарастващите възможности за използване на съвременни топлоизолационни материали при изграждането им.

Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) издаде, с цел подпомагане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която стартира през 2015 г. електронно издание „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“.

Форма за контакти

Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.

Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.

Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.