Изберете страница

БАИС изпълнява проект EPBD.wise

EPBD.wise предоставя директна подкрепа на местните власти за транспониране и прилагане на ревизираната Директива за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС). В продължение на три години партньорите по проекта ще работят с публични органи, като общини, енергийни агенции, министерства и др.

Фокусът върху шест европейски държави (България, Гърция, Унгария, Полша, Румъния и Украйна), има за цел:

  • Да подпомогне администрацията в проектирането, изпълнението и оценката на нови и засилени мерки за ревизиране на ДЕХС, което включва новия стандарт за сгради с нулеви емисии, националните планове за реновация на сгради, паспорти за обновяване на сградния фонд, сертификати за енергийна ефективност и минимални стандарти за енергийна ефективност в цяла Европа.
  • Иницира и подкрепя широкомащабното изпълнение на тези мерки в цяла Европа.
  • Разработва насоки за проектиране на нови политики и инструменти, измерване на техните ефективност (наблюдение, докладване и оценка на политиката) и адаптиране към нуждите и целите на ЕС и националните такива.

 

EPBD.wise е проект, финансиран от ЕС чрез програмата LIFE и ще се провежда от 2023 до 2026 година.

EPBD.wise е от съществено значение, тъй като сградите са един от най-големите потребители на енергия в Европа. Повишаването на тяхната енергийна ефективност не само ще намали емисиите, но и ще се справи с енергийната бедност, ще намали уязвимостта на хората по отношение на цените на енергията и ще подпомогне икономическото възстановяване и създаването на работни места.

Програмата EPBD.wise играе ключова роля в улесняването на по-целенасоченото финансиране на инвестициите в строителния сектор, като допринася за транспонирането на общоевропейските минимални стандарти за енергйните характеристики на сградите, което подпомага модернизацията на сградния фонд, правейки го по-устойчив и достъпен. Тези усилия са от съществено значение за постигането на напълно декарбонизиран сграден фонд с нулеви емисии до 2050 година, което е ключово за постигането на климатичните цели на Европейския съюз. EPBD.wise представлява важна стъпка към по- ефективното използване на енергията в сградите и създаването на по-устойчива и енергйно ефективна среда.