Изберете страница

Проект „Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите в България до 2030 г.“

В рамките на инициатива „BUILD UP Skills“ на програма LIFE на ЕС, консорциум в състав ЕнЕфект (координатор), Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС), Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и Камара на строителите в България (КСБ) и  изпълнява проект „Пътна карта за обучения и квалификация по прилагане на интелигентни енергийно ефективни решения в сградите в България до 2030 г.” (BUILD UP Skills Bullgaria 2030). Проектът е продължение на предходната едноименна инициатива (2011-2013 г.), довела до редица промени в държавните образователни стандарти в строителния сектор, като предлага ново обединение на усилията на ангажираните в строителния сектор и националната образователна система. Водещата му цел в решително повишаване на знанията и уменията на специалистите и работниците в строителството за изграждане на сгради с нулеви въглеродни емисии в унисон с очакваните изменения на директивите за енергийната ефективност (COM/2021/558 final), енергийните характеристики на сградите (COM(2021) 802 final), и възобновяемите енергийни източници (COM/2021/557 final) в рамките на законодателния пакет Fit-for-55.

В рамките на проекта ще бъде възстановена Националната платформа за диалог, която ще изгради основата на цялостен процес за консултации и взаимодействие на всички участници в сферата на строителството и свързаното с него професионално обучение (професионални сдружения и камари, асоциации на производителите в бранша, центрове за професионално обучение, публични власти и др.). Ще бъде проведено детайлно изследване на ситуацията към момента, включващo:

1) анализ и оценка на националната система за продължаващо обучение в строителния сектор и степента, в която тя посреща нуждите от допълнителни умения за внедряване на мерки за ЕЕ и ВЕИ в сградите;

2) анализ и оценка на националните политики за постигане на целите на националния Интегриран план в областта на енергията и климата (включително очаквания принос на строителния сектор) и Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради

3) идентифициране на бариерите, както и на необходимостта от обучения, квалифицирани преподаватели и измерими данни за нуждите от квалифицирана работна сила до 2030 г.

Въз основата на това изследване ще бъде подготвена Национална пътна карта и стратегия за изграждане на умения, която ще бъде предложена за одобрение от отговорните институции и заинтересуваните страни, със съответните ангажименти за прилагане и изпълнение на заложените конкретни мерки и задачи. Крайната цел на проекта е Пътната карта да се наложи като ценен инструмент за постигането на националните цели в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и климатичните промени, както и на амбициозните цели на ЕС, отразени в Европейския закон за климата и съответстващата институционална, нормативна и финансова рамка, с акцент върху инициативата „Вълна за обновяване“.

Проектът стартира на 1-и октомври 2022 г. и е с продължителност от 18 месеца. За допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект на тел. 02 963 17 14.

 

Източник: БАИС