Изберете страница

Подходящото маркетинг съдържание – надежден механизъм за стабилни взаимоотношения с клиентите

В контекста на нарастващото влияние на информацията в бизнеса и в обществото като цяло и на наличието на множество традиционни и нови информационни канали е все по-трудно маркетинговите Ви послания да достигнат до потенциалните Ви клиенти и да бъдат правилно разбрани от тях. Ето защо е необходимо стратегическо планиране на комуникацията Ви с Вашите таргет групи, а посланията Ви e препоръчително да отговарят на определени критерии:

Съответствие с идентичността и целите на организацията Ви
С оглед постигане на по-високи нива на разпознаваемост на бизнеса Ви е желателно да има пълно съответствие на маркетинг посланията Ви с идентичността и целите на организацията Ви. Не позволявайте фокусът върху краткосрочна кампания или стремежът към постигане на определена финансова цел да Ви отклонят от същността на бранда Ви. Често отдалечаването от специфичната идентичност и ценности на бранда Ви обърква потенциалните Ви клиенти и Вие оставате неразбрани.

Яснота и добра организираност
Колкото и оригинални да са посланията Ви, понякога те не се възприемат така както очаквате от таргетите Ви, защото не са достатъчно ясни. Препоръчително е преди да започнете важна кампания да тествате посланията си сред представители на целевите групи на кампанията.
Понякога причината да сте погрешно разбрани е непоследователна комуникация и не достатъчно добра организираност. В тази връзка от огромно значение е да систематизирате добре маркетинговото си съдържание и то да е разбираемо и логически организирано във всички комуникационни канали, които използвате. Независимо от обема на маркетинг съдържанието си не забравяйте, че е важно да не губите логическата нишка.

Висока интерактивност
Двупосочната комуникация с целевата Ви аудитория е важен фактор за създаване на стабилни взаимоотношения с настоящите Ви и потенциални клиенти. Благодарение на неограничените възможности на социалните медии е възможно да сте в постоянен контакт едновременно с хиляди контрагенти. Получаването на обратна връзка от таргет групите Ви спомага за своевременна реакция в критични ситуации и цялостно повишаване на ефективността на бизнеса Ви.

Насърчаване на принос на клиентите Ви за бизнеса Ви
Най-високата степен на доверие и стабилност във взаимоотношенията Ви с клиентите e техният активен принос към развитието на бранда и организацията Ви. Препоръчително е маркетинг съдържанието Ви не само да гарантира двупосочна комуникация с таргет групите Ви, но и да ги насърчи да вземат активно участие с идеи и предложения в някои важни процеси като разработване на нов продукт или на нови приложения и услуги, съпътстващи вече съществуващ продукт, например.