Изберете страница

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Правен статут
Чл. 1. БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО наричана по-долу “Сдружението” е юридическо лице, съгласно законите на Република България. Същата се учредява като сдружение по смисъла на чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Определяне на дейността
Чл. 2. Сдружението ще осъществява дейност в частна полза, в съответствие с Конституцията и законите на страната и настоящия Устав.

Срок
Чл. 3. Съществуването на Сдружението не е ограничено със срок.

Наименование
Чл. 4. Наименованието на Сдружението е “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО” /БАИС/. Наименованието се изписва на български език. Допълнително наименованието може да бъде изписвано и на английски език следния начин Bulgarian Association for Construction Insulation and Waterproofing.

Седалище и адрес на управление
Чл. 5. Сдружението е със седалище в гр. София и адрес на управление в гр. София, район „Лозенец”, бул. “Христо Смирненски” № 1, сграда УАСГ.

Правоспособност
Чл. 6. Сдружението е носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и може да притежава имущество. Тя отговаря за своите задължения с цялото си имущество.

Писмени актове
Чл. 7. Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа наименованието седалище, адрес, както и пълните данни за неговата регистрация.

Представителство
Чл. 8. (1) Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. То се представлява от управителния орган.
(2) Управителният орган може да овласти едно или няколко лица измежду членовете си да представляват Сдружението. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.
(3) По съдебни спорове между Сдружението и управителния му орган, съответно членове на управителния орган, сдружението може да се представлява и от избрани от общото му събрание едно или няколко лица.
Клонове
Чл. 9. Сдружението може да има клонове. Управителят на клона представлява сдружението за дейността на клона.

Задължение за водене на книги
Чл. 10. Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

ІІ. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
Цели на сдружението
Чл. 11. Сдружението осъществява дейност в частна полза, като цели подпомагане на членовете на Сдружението при тяхната работа, регламентиране и унифициране на изискванията за изпълнение на изолациите в строителството, съгласуване на изискванията на европейското законодателство и практика с тези в България, подпомагане на компетентните държавни органи при привеждане на изискванията на законодателството в България в съответствие с тези в ЕС, сертифициране и класификация на фирмите от бранша, борба срещу нелоялната конкуренция и некоректните практики, гарантиране на качеството на извършваните работи, спазването на гаранционните срокове и изискванията на законодателството. Основната цел на сдружението е подобряване на качеството и надеждността на извършваните работи в бранша.

Средства за осъществяване на целите
Чл. 12. Сдружението ще осъществява целите си със следните средства:
1. Изграждане на система за гарантиране на качеството;
2. Изготвяне на годишен каталог-класификатор на фирмите по направления на дейности;
3. Издаване на периодичен бюлетин за добрите и лошите практики в бранша, технически и технологични новости, новости в нормативната база у нас и в ЕС;
4. Изграждане на система за обучение на изпълнителски кадри;
5. Стимулиране на инициативността на членовете;
6. Разширяване на диалога между фирмите от бранша;
7. Представителство и поддържане на контакти с държавни органи, с оглед защитата на интересите на членовете и подготовка на проекти за нормативни актове, стандарти и др., касаещи дейността на членовете.

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 13. Сдружението ще осъществява следния предмет на дейност:
1. Обединение на стопански субекти, надлежно регистрирани съгласно българското законодателство, работещи в производството, търговията и приложението на изолациите в строителството, научни институти, лаборатории и звена а също така и изявени специалисти от бранша, които имат общ интерес за гарантиране на качеството на крайния продукт;
2. Предлагане на компетентните държавни органи, проекти за стандарти, правилници, предписания и др. нормативни документи, касаещи изолациите и тяхното приложение в строителството;
3. Извършване на изследвания, даване на необходимите разпореждания и прилагане на обезпечаващи качеството методи и указания въз основа на валидните стандарти, предписания и юридически правилници, валидни в България, в сътрудничество с официално признати български и международни институции, занимаващи се с изследване на строителните материали;
4. Присъждане на Знак за качество на онези членове, които с дейността си удовлетворяват изискванията за качество, въз основа на спазените правила за качествен контрол, разработени от сдружението .
5. Предотвратяване на евентуалните нарушения, свързани със Знака за качество.
6. В допълнение към посочената дейност Сдружението може да извършва и следната стопанска дейност – консултантски и информационни услуги, като приходите се използват за постигане на целите на Сдружението.

Чл. 14. Сдружението не преследва цели и не използва организационни форми и средства, които накърняват стопанската дейност на членовете му или законните им права и интереси.

Чл. 15. Сдружението следи внимателно дейността на работещите в сектора от гледна точка на професионално-етичните правила и се намесва при неспазване на общоприетите професионални норми.

Чл. 16. По въпросите, засягащи сферата на действие на Сдружението, то поддържа връзка с компетентните държавни и общински органи, институции и професионални организации.

Чл. 17. Сдружението поддържа връзка с чуждестранни производствени, търговски и обслужващи професионални организации, сдружения и форуми и представлява интересите на своите членове.

Чл. 18. Сдружението събира и предоставя на разположение помощна техническа и икономическа информация и във връзка с това организира обмяна на опит и консултации.

Чл. 19. За повишаване информираността на своите членове и за да представи дейността им, Сдружението организира професионални, стокови, фирмени и делови демонстрации, професионални консултации между фирмите, партньорско сътрудничество и др..

Чл. 20. Сдружението не може да извършва политическа дейност, организацията му е независима от партиите и то не им оказва материална помощ.

ІV. ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО
Чл. 21. Знакът за качество има за цел да представи пред обществеността качествените продукти и услуги, предоставяни от членовете на сдружението. Присъждането на Знака за качество е резултат от изпълнението на изготвените от Сдружението правила и критерии за качество. Знакът за качество се дава на конкретен член на сдружението и не може да се преотстъпва.

V. ЧЛЕНСТВО
Чл. 22. Членуването в Сдружението е доброволно. Членовете на Сдружението са пълноправни и асоциирани членове.

Пълноправни членове
Чл. 23. (1) Пълноправни членове могат да бъдат, всички надлежно регистрирани стопански субекти (физически и юридически лица), работещи в производството на изолационни материали, търговията и приложението на изолации в строителството, които отговарят на следните условия:
1. Да работят в областта на изолациите в строителството;
2.
2. Производителите да са започнали ефективно производство минимум шест месеца преди подаване на молбата за членство;
3Търговците и изпълнителите да са регистрирани поне една година преди подаване на молбата за членство и да се реализирали оборот от минимум 200 000 (двеста хиляди) лева.
(2) Към молбата за членство, кандидатите следва да представят и най-малко две препоръки от пълноправни членове на сдружението.
(3) Пълноправни членове могат да бъдат и физически лица, които са изявени специалисти в области, свързани с изолациите в строителството.
(4) Пълноправните членове имат пълен достъп до информационната база-данни на сдружението, както и правото да поставят знака на Сдружението на своите бланки, рекламни публикации, сайтове, каталози и др. рекламно-информационни материали.

Асоциирани членове
Чл. 24. Асоциирани членове могат да бъдат юридически и физически лица, които споделят и работят за постигане на целите на Сдружението.

Чл. 25. (1) Асоциираният член има право да взема участие във всички мероприятия на Сдружението със съвещателен глас. Същият няма право да гласува при взимането на решения в Общото събрание. В изданията, рекламните материали и другата своя документация той има право да съобщи, че е асоцииран член на Сдружението.
(2) Асоциираните членове имат право на ограничен достъп до информационната база данни на сдружението, чийто обем се определя от Управителния съвет.

Приемане на нови членове
Чл. 26. (1) Приемането на пълноправни и асоциирани членове се извършва от Управителния съвет
(2) Управителният съвет разглежда подадената молба (за пълноправно или асоцирано членство) на първото си заседание.
(3) Членството възниква от момента на приемане на съответното решение на органите на Сдружението и се съобщава писмено на кандидатстващото лице.
(4) С настоящия устав Общото събрание на сдружението делегира на Управителния съвет правото да приема нови членове. Решението на Управителния съвет за приемане на нови членове се приема с две трети от гласовете.

Прекратяване на членството
Чл. 27. (1) Членството се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до Сдружението;
2. Със смъртта или поставянето по пълно запрещение;
3. С изключването;
4. С прекратяване на юридическото лице;
5. При отпадане.
(2) Напускането на член се извършва с едномесечно писмено предизвестие. Напускащият е длъжен да заплати дължимия членски внос до момента.
(3) Предизвестието се изпраща до Управителния съвет по начин, който гарантира неговото получаване и срокът започва да тече от датата на завеждането му в деловодството на сдружението.
(4) Изключването на член става по предложение на Управителния съвет до Общото събрание, ако има постъпили данни, че той работи против интересите, целите и авторитета на Сдружението.
(5) Управителния съвет изпраща решението за изключване в 20-дневен срок след взимането му.
(6) Изключен член или негов правоприемник няма право да кандидатства за ново членство в срок не по-малко от 2 (две) години след изключването му.
(7) Отпадането става при прекратяване на производствената, търговската или строителната му дейност в направлението на изолациите в строителството или при неплащане на членски внос до края на календарната година, за която се дължи.
(8) С прекратяването на членството се прекратяват и всички права, свързани със Сдружението. С прекратяването на членството не отпадат възникналите задължения към Сдружението.

Права и задължения на членовете
Чл. 28. (1) Членовете имат право:
1. Да взимат участие в общото събрание, да изказват мнение по всички въпроси, свързани с отрасъла;
2. Да взимат участие в мероприятията на сдружението;
3. Да заемат длъжности в сдружението;
4. Да имат достъп до всички документи на сдружението;
5. Право на глас в общото събрание имат само пълноправните членове.
(2) Всеки член има право да използва присъдения му Знак за качество.
(3) При забелязване на евентуални нарушения, свързани със Знака за качество и действащите нормативни документи, право и задължение на всеки член е да иска намесата на Управителния съвет на Сдружението за отстраняването им.
(4) Задължение на члена е да подпомага реализацията на целите на Сдружението, да взима под внимание предписанията на валидните стандарти и българските строителни норми по отношение на всеки отделен продукт.
(5) Всеки член се задължава в рамките на текущата година да заплаща определения членски внос.
(6) Ако членът по каквато и да е причина напуска отрасъла, то той е длъжен в срок до 15 дни да върне всички документи, свързани с членството му в Сдружението. Същевременно е длъжен да унищожи всички делови документи, носещи Знака за качество.

VІ. ОРГАНИ НА СРУЖЕНИЕТО
Органи
Чл. 29. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.
(2) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет.

Общо събрание
Чл. 30. (1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
(2) Право на глас имат само пълноправните членове.

Права на Общото събрание
Чл. 31. (1) Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава.
2. Приема други вътрешни актове.
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
4. Приема нови пълноправни членове и изключва членове
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове.
6. Взема решение за участие в други организации.
7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението.
8. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.
9. Приема бюджета на сдружението.
10. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
11. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на асоциацията.
12. Определя размера на встъпителния и годишния членски внос.
13. Взема и други решения, предвидени в Устава.
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
(4) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Общото събрание или на Управителния съвет, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(5) С настоящия Устав Общото събрание на сдружението делегира на Управителния съвет правото по ал. 1, т. 5 и т. 12 от настоящия член. Решенията на Управителния съвет по тези въпроси се вземат с единодушие.
(6) Управителният съвет има право да взема решения, относно делегираното правомощие по ал. 1, т. 12 на настоящия член при спазване на следните параметри:
1. Максимален размер на встъпителния членски внос – 500 лв.
2. Максимален размер на годишния членски внос – 3000 лв.

Свикване на Общото събрание
Чл. 32. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
(4) Общото събрание се свиква минимум веднъж годишно.

Кворум
Чл. 33. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум заседанието на Общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Гласуване
Чл. 34. (1) Всеки пълноправен член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Пълноправен член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
2. Юридически лица, в който той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Вземане на решения
Чл. 35. (1) Доколкото в този Устав не е предвидено друго решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Управителен съвет
Чл. 36. (1) Управителният съвет се състои от пет лица – пълноправни членове на сдружението. Юридическите лица, които са пълноправни членове на сдружението могат да посочат за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.
(2) Управителният съвет избира от своя състав председател.
(3) Управителният съвет се избира за срок от три години.

Правомощия на Управителния съвет
Чл. 37. Управителният съвет:
1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделните негови членове.
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
3. Разпорежда се с имуществото на сдружението.
4. Подготвя и внася в Общото събрание проекта за бюджет.
5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността.
6. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това, включително и като организира временни и постоянни работни групи и комисии и контролира тяхната работа.
7. Определя адреса на сдружението.
8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.
9. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

Заседания на Управителния съвет
Чл. 38. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващият заседанието.
(4) Доколкото в този Устав или закона не е предвидено друго, решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.
(5) Управителният съвет може да вземе решение без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове.

Представителство
Чл. 39. (1) Сдружението се представлява от Управителен съвет. Той може да възложи представителството на един или повече от своите членове.
(2) По съдебни спорове между сдружението и управителния й орган, съответно членовете на управителния й орган, то може да се представлява и от избрани от Общото събрание едно или няколко лица.
(3) БАИС може да участва в работата на орган на друго юридическо лице с нестопанска цел чрез своя представител или упълномощено от него лице.

VІІ. ФАКУЛТАТИВНИ ОРГАНИ
Чл. 40. (1) Общото събрание на Сдружението и Управителният съвет могат да създават временни и постоянни факултативни органи на Сдружението, като съвети, комисии работни групи и др.
(2) Персоналният състав, функциите и задачите на тези органи се определят от съответния орган, който ги е назначил, като последният може да приеме и правила за тяхната работа.

VІІІ. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 41. Сдружението формира своите активи от предоставеното от учредителите имущество, от встъпителни и членски вноски, от дарения, завещания и др. източници. За осъществяване на дейността си и постигане на формулираните цели, БАИС може да придобива движими вещи и недвижими имоти, а също така и участия в акционерни и ограничено отговорни дружества.

Чл. 42. Размерът и начина на внасяне на встъпителните и годишните членски вноски се определят от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.
Чл. 43. Сдружението има право да набира допълнителни средства от членовете си за предварително определени и одобрени мероприятия .

Чл. 44. Сдружението, като нестопанска организация, изразходва всичките си приходи и активи за реализация на поставените си цели, като не може да разпределя печалба.

ІХ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Преобразуване
Чл. 45. Сдружението може да се преобразува само в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.

Основания за прекратяване
Чл. 46. Сдружението се прекратява:
1. С решение на Общото събрание.
2. С решение на Окръжния съд по седалището, когато:
а) не е учредено по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;
в) е обявено в несъстоятелност.

Х. ЛИКВИДАЦИЯ
Начало на ликвидацията
Чл. 47. След прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

Ликвидатори
Чл. 48. Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

Извършване на ликвидацията
Чл. 49. (1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това и на недвижимото имущество.
(2) След удовлетворяване на кредиторите, наличното имущество се разпределя по реда на чл. 15 от ЗЮЛНЦ.

Настоящият Устав е приет на учредителното събрание на Сдружението, проведено през ………. 2003 година. Същият е изменен и допълнен от Общото събрание на Сдружението от 29.04.2004 година, 18.04.2007 година и 01.10.2015 година.