Изберете страница

Според най-актуалните данни на Евростат, средната консумация на топлинна енергия в жилищния сектор в 28-те членки на ЕС за 2015 г. се равнява на 1.6 МВтч на глава от населението. Именно жилищните сгради се явяват и основен източник на вредни емисии, изпускани в атмосферата. Всичко това налага разработването на редица нови политики в областта на енергийната ефективност, целящи установяването и спазването на точно определени инженерни норми в процеса на проектиране и реновиране на сградния фонд. Като един от възловите начини за редуциране на количеството потребена енергия и вредните емисии се явява изграждането на топлоизолационни системи.

„Добрата външна топлоизолационна система може да редуцира енергийните загуби с между 80% и 90%“.
„The Significance of Thermal Insulation”, May, 2015

KEA Climate Protection and Energy Efficiency of Baden-Württemberg

Особеностите при изграждането на ефективна топлоизолационна система

Познаването на физичните характеристики на топлоизолационните системи и материали, както и специфичните процеси, протичащи след тяхното влагане в строежите, е от изключителна важност за доброто проектиране на строителни конструкции. Всички тези фактори имат пряко отношение към спазването на строгите европейски норми за енергийна ефективност и опазването на околната среда, чрез намаляване изпускането на вредни парникови газове и оптималното използване на генерираната енергия.

Предвид различните особености на всяка една нова или стара конструкция, която предстои да бъде защитена със система за топлоизолация, както и характеристиките на околната среда в различните климатични зони, се налага използването на големи по обем данни за строителните материали, на базата, на които да бъдат извършени прецизни изчисления. Това е необходимо, за да се спазят условията за ефективно топлоизолиране на строителните конструкции, чрез отговарящо на нормативните изисквания проектиране, което да положи основите на енергийно ефективното строителство и да позволи издаването на съответния сертификат на готовия нов или реновиран градеж.

Доброто проектиране е неизбежно свързано с трудоемка и отговорна работа по изчисляване и, споменатото по горе, познаване на физиката на строителните материали и системи. Днес, когато компютрите разполагат със значителна изчилителна мощ, изпълнението на тази отговорна задача става все по-лесно и прецизно.

ТЕРМОКАЛКУЛАТОР – професионалният асистент в планирането на топлоизолационната система

Инвестициите на МАРИСАН в разработване на софтуерна услуга със свободен достъп дават своя резултат – на лице е мощен софтуерен асистент, съобразен до най-малкия детайл с всички топлотехнически особености и характеристиките на отделните строителни материали, както и продуктовите и системни решения, които компанията предлага на пазара. Безплатният онлайн достъп до ТЕРМОКАЛКУЛАТОР предоставя възможността за изчисляване на възлови топлоизолационни величини само в рамките на няколко клика като по този начин спестява сериозно време и ресурси на всеки един, нуждаещ се от професионално планиране за своя проект. Софтуерът е снабден с интуитивен, потребителски ориентиран интерфейс, богата база данни и множество функции за улесняване на работата при изчисляване.

ТЕРМОКАЛКУЛАТОРЪТ притежава множество полезни функционалности, реализирани в лесно достъпна версия. Програмата може да претендира за изключително висока функционалност, добре структурирана работна площ и пълно съответствие на изведените резултати с актуалните топлотехнически норми за проектиране.

Комплексната функционалност на софтуера е представена чрез интуитивни падащи менюта, гарантиращи лесния и разбираем начин за работа дори и за непрофесионалисти. Сложната и комплексна терминология е пречупена до разбираем и достъпен език, което само по себе си прави ТЕРМОКАЛКУЛАТОР незаменим помощник в мисията за постигане на отлични топлоизолационни резултати. Високата изчислителна мощ на софтуера му позволява да изпълнява ролята на висококвалифициран виртуален специалист, превръщащ работата на архитекти и проектанти в целесъобразно и ефективно удоволствие. В крайна сметка, резултатът ще позволи получаването на данни за изработването на, съобразен с всички законови норми, проект и всичко това, без да се натрупва планина от папки на бюрото.

Въпреки че термокалкулаторът се предлага абсолютно безплатно в онлайн пространството, той е подходящ за професионални цели и представлява софтуерно решение с впечатляващи качества. Програмата предлага следните основни възможности:

• Не изисква локална инсталация на софтуер и може да се използва за изчисления по всяко време и навсякъде, където има интернет достъп;
• Въведените показатели за конструкцията могат да бъдат запаметени в базата данни и след нейното повторно зареждане в програмата, да бъдат коригирани при нужда;
• Техническите параметри на строителните материали могат да се редактират и зареждат повторно от масива с данни. Възможни са редакции на наименования, дебелини, плътности и физико-технически показатели като топлинни капацитети, коефициенти на топлопроводимост – дифузно съпротивление на водните пари и други;
• Модул с вертикално отварящо се меню за улеснен достъп до масива с данни за строителни материали;
• Модул, извеждащ автоматизирано изчислена U-стойност на нехомогенни строителни елементи в съответствие със стандарт EN ISO 6946;
• Получените резултати могат да бъдат съпоставяни с актуалните разпоредби на Наредба 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
• Софтуерът извежда информация за температурни криви за всеки месец във вид на диаграма;
• Диаграмно представяне на дифузионните потоци за всеки месец;
• Пресмятане образуването и акумулирането на конденз за всеки месец и в края на годишния цикъл;
• Оценяване на риска от развитие на плесени по интериорните основи, в съответствие със стандарт EN ISO 13788;
• Опционално въвеждане на персонализиран показател за интериорен и екстериорен климат за отделните месеци;
• Автоматизирана система с данни за климатичните зони, в пряка връзка с местоположението;

Само с помощта на няколко клика, ТЕРМОКАЛКУЛАТОР е винаги до вас, готов да спести сериозно време и усилия. Възползвайте се от свободата да експериментирате напълно свободно и без риск от допускане на грешки като посетите вашия професионален асистент тук.

Източник: „Марисан“