Изберете страница
Нашествието на Путин в Украйна напомни на европейците по възможно най-суровия начин за нашата уязвимост, за външните заплахи за мира и демокрацията и за енергийната сигурност на Европа.

Търговията с изкопаеми горива се превърна от бизнес възможност в риск за сигурността ни. Това развитие не беше неочаквано и рискът беше очевиден; днес знаем, че политическата подготовка за него е била недостатъчна.

Трагедията в Украйна изисква реакции на много фронтове и хуманитарните спасителни усилия трябва да бъдат приоритет. Но освен незабавните усилия за помощ, ЕС и неговите държави-членки трябва да предприемат стратегически действия сега, за да намалят зависимостта ни от внос на енергия от Русия и други страни извън ЕС. Действията не бива да са първосигнални, за да се избегнат бъдещи подобни рискове.

Въпросът е какви краткосрочни алтернативи има ЕС в този момент? Смяната на доставчици на енергия е временна мярка, като продължава рискът от зависимост от внос на енергия и блокира продължаването и дори растежа на инфраструктурата за изкопаеми горива, включително нейното отрицателно въздействие върху емисиите на парникови газове. Намирането на алтернативно енергийно снабдяване може да е необходимо и приемливо в краткосрочна перспектива, но не може да бъде предложено като трайно решение.

Незабавни и средносрочни действия:
 • Изолирането на тавани и покриви може да спести до 14% от енергията за отопление на жилищата
 • Проверката на отоплителните системи и подобрението на системите нисък клас за управление на отоплението ще спести приблизително 10% от отоплителната енергия
 • Предоставянето на повече информация за обновявания в комбинация с паспортите по обновявания ще доведе до по-бързи и по-големи икономии на енергия в цяла Европа
 • Соларните панели ще увеличат възобновяемата топлина и електричество и трябва да станат задължителни за големи сгради с плосък покрив
 • Насърчаване на инвестициите за серийно обновяване и повишаване на квалификацията на строителната работна сила
 • Използване на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, приходи от Европейската схема за търговия с емисии (ETS) и средства на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на отделни мерки на ниска цена
 • Гарантиране, че политическите решения за Fit-for-55 (планът на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г.) са в съответствие с енергийната сигурност на Европа и приоритетите, свързани с промените в климата

Дългосрочна и стратегическа перспектива би ускорила трансформацията към местно снабдяване с възобновяеми източници, но инвестициите в енергийна инфраструктура по природа са дългосрочни инвестиции, изискващи значително време за изпълнение. Европа ще трябва да въведе нова динамика в растежа на възобновяемата енергия, но е невъзможно да се поставят нови вятърни турбини и друга необходима инфраструктура за една нощ. Това ни оставя с една друга мярка, която трябва да бъде засилена незабавно: използване на потенциала за пестене на енергия на Европа.

За да намалят зависимостта от вноса на енергия, европейските правителства, предприятия и граждани имат възможност да намалят търсенето на енергия много бързо. С този документ Институтът за ефективност на сградите в Европа (BPIE) представя предложения за намаляване на консумацията на енергия в сгради с мерки, които имат краткосрочен ефект. Промени като например понижаване на температурата в помещение с градус или два, изключване на уреди, които не са спешно необходими и оставяне на колата в гаража, неща, които всеки би могъл да направи и са незабавен сигнал за солидарност с жертвите на агресията на Путин. В дългосрочен план отделните действия трябва да бъдат заменени от умен далновиден план на ЕС за структурно намаляване на търсенето на енергия.

Днес отделните действия трябва да бъдат допълнени от инициативи, които намаляват по-съществено търсенето на енергия по структуриран начин и които държавите-членки могат да стартират незабавно и да подкрепят силно, с помощта и насоките на Европейската комисия.

Ето списък с предложения, разделени в различни категории (проекти/кампании, финансиране, регулация) и три времеви хоризонта. Всички тези видове мерки са необходими, ако ЕС иска да намали зависимостта си от внос на енергия в дългосрочен план и да повиши своята устойчивост.

Незабавни мерки с шестмесечен период за подготовка за следващата зима.
 • Европейска кампания за изолация на тавани и покриви, водена от националните правителства с подкрепата на Европейската комисия, която ще спести до 14% от топлинната енергия в домовете. Това е технически лесна мярка за изпълнение и може да бъде направена от добри работници с напътствия и надзор от експертни монтажници. Това е евтин вариант за неизолирани или недостатъчно изолирани тавани и покриви. Съответните инвестиции следва да бъдат изцяло покрити от националните правителства, като използват фондовете за възстановяване и устойчивост, предоставени от Европейския съюз, както и приходите от Европейската схема за търговия с емисии и фондовете на ЕИБ. Наличието на финансиране за тези мерки следва да върви ръка за ръка със силна кампания за повишаване на осведомеността, която да се провежда от държавите-членки, градовете и регионите. Кампаниите трябва да са толкова разпространени, колкото и тези свързани с мерките за безопасност и ваксините срещу COVID-19.

Изчислихме ефекта от добавянето на 20 см изолация в таваните и покривите въз основа на текущото представяне на тези строителни елемента в 21 държави-членки на ЕС. Очакваните спестявания на енергия възлизат на 254 TWh/година, което е приблизително 14% от потреблението на енергия за отопление в жилищните сгради в ЕС през 2020 г. Въз основа на текущите дялове на енергия за отопление в Европа, това би намалило потреблението на газ с 12% и потреблението на мазут за отопление със 17%.

Фигура 1 показва колко енергия би се спестила при наличие на изолация на таван и покриви за държава-членка на ЕС само в жилищни сгради, като водещите са тези, които имат най-голяма площ.

Фигура 1: Оценка на годишните спестявания на потребление за отопление при дълбока изолация (20 см) на покриви и тавани в жилищни сгради на държава-членка [TWh/година]

Насочването към сгради от специфични възрастови категории ще увеличи максимално спестяването на енергия, както е показано на Фигура 2. Сградите, построени между 1945 и 1975 г., имат най-висок потенциал за спестяване на квадратен метър, следвани от сградите от 1975 до 2005 г. Следователно би било подходящо да се започне кампания за изолация в тези сгради, за да се постигнат незабавни спестявания.

Фигура 2: Потенциални икономии на енергия при изолация на таван и покрив по период на строителство в ЕС (средно kWh/m²)

Изпълнението на кампания за изолация на таван и покрив е логистично усилие във всяка държава-членка, но техническите затруднения биха били малки в повечето сгради. Съгласуваните усилия на производителите на изолации с местни занаятчии, малки и средни предприятия и магазини за „направи си сам“ под координацията на националните и регионалните правителства и градовете биха могли да постигнат значително подобрение на сградите за кратък период от време.

 • Европейска кампания за подобряване на хидравличното балансиране на отоплителните системи. Тази проверка на отоплителните системи, която е нискотехнологична намеса, изискваща няколко часа на сградна единица, ще гарантира, че отоплителната система работи правилно и ефективно, без да губи скъпо и ценно гориво. Тази мярка спестява 5-10% от топлинната енергия и ще бъде приложена със съгласувани усилия от монтажниците на отоплителни инсталации във всяка държава-членка.
 • Европейска кампания за инсталиране на термостатни радиаторни вентили и интелигентни термостати, където те вече не са на място. Това позволява по-ефективен контрол на стайната температура. Това е интервенция с ниска цена, която би била осъществена от монтажници отоплителни инсталации, потенциално едновременно с хидравличното балансиране на системата.
 • Цялостно внедряване на паспорта за обновяване на сгради, така че собствениците да имат на една ръка разстояние стратегически инвестиционен план за намаляване на зависимостта от вноса на енергия и търсенето на енергия през следващите години. Това внедряване може да бъде подкрепено от кампания за обучение на експерти по спешни случаи (т.е. студенти по архитектурно/строително инженерство) за незабавно издаване на паспорти за ремонт на сгради под наблюдението и ръководството на професионални експерти и да бъдат приложени през следващите месеци. Масова мобилизация на студенти от строителните специалности това лято, които през ваканцията да останат в университета, предоставяйки съвети за ремонт, би била смислена инициатива, осигуряваща дълготрайни резултати.
 • Данъчни облекчения за собственици на сгради, ако предложат и направят вече решените и планирани проекти за обновяване по-амбициозни (например чрез използване на по-дебела изолация и по-ефективно остъкляване, инсталиране на възобновяеми енергийни системи, а не на базирани на изкопаеми горива системи).
 • Европейска кампания за повишаване на осведомеността за показване на доброволна гражданска солидарност чрез намаляване на стайните температури с поне 1°C, когато е възможно.
Мерки с тригодишен период
 • Полагане на слънчеви панели на всички подходящи покриви за осигуряване на слънчева топлинна и слънчева електрическа енергия. Монтажът на плоски покриви на големи сгради трябва да бъде задължителен и подкрепен финансово, за да предизвика големи инвестиции. Такива мерки биха помогнали за намаляване на вноса на енергия, особено през летните месеци. Това са ефективни жизнеспособни решения във всички климатични зони на Европа.
 • Инвестиционна кампания, която да насърчи мащабното дълбоко обновяване. Използването на иновативни подходи за обновяване на фасади и покриви ще намали времето за интервенция и потреблението на енергия в голям мащаб. Понастоящем в Европа съществуват много стартиращи инициативи, които изискват спешно увеличаване на мащаба. Това решение за обновяване е подходящо за градски жилищни райони, които се характеризират с подобни типове сгради. Строителната индустрия трябва да получи възможност да увеличи своите знания, умения и производствени мощности, за да превърне стандартните решения за обновяване в норма.
 • Кампания за повишаване на капацитета на строителната индустрия, за да се даде възможност за увеличаване на скоростта и дълбочината на обновяванията. Строителният сектор до голяма степен е доминиран от МСП, които често разполагат с малко средства за справяне с новите предизвикателства. Националните правителства трябва да подкрепят своя вътрешен сектор, така че уменията за дълбоко обновяване и технологиите за отопление с нулев въглерод да се увеличават, за да се извършат дълбоки мащабни обновявания.
 • Спиране на субсидиите за инсталиране на отопление от изкопаеми горива. Много държави-членки на ЕС все още предоставят финансова подкрепа за инсталиране на нови системи за отопление от изкопаеми горива. Ако сме сериозни в намерението си за намаляване на зависимостта от вноса на енергия в Европа, тези субсидии трябва да спрат незабавно и вместо това фондовете трябва да подкрепят мерките за енергийна ефективност и инсталиране на възобновяеми източници на отопление и охлаждане.
 • Уверете се, че новите сгради са сгради с нулеви емисии с много висока енергийна ефективност и 100% възобновяема енергия до 2025 г. Повечето държави-членки на ЕС все още позволяват новите сгради да се отопляват със системи от изкопаеми горива и в много случаи пренебрегват изискванията за енергийна ефективност на новите сгради, определени от ЕС. Националните правителства трябва незабавно да преразгледат строителните стандарти за нови сгради, за да изключат отоплението, базирано на изкопаеми горива. Технологиите, които водят до висока енергийна ефективност и които включват възобновяема енергия, днес са рентабилни.
Мерки със срок до 2030г.
 • Разрастване на програмите за серийно мащабно обновяване във всички държави-членки: Като част от своите национални планове за обновяване на сгради, правителствата трябва да се съсредоточат върху въвеждането на цялостни инициативи за серийно обновяване, които обновяват цели градски квартали. Фокусът трябва да бъде върху сградите с най-лоши енергийни характеристики, така че спестяванията на енергия да бъдат максимизирани още в първите години на инициативата.
 • Разрастване на програмите за дълбоко обновяване. Правителствата трябва да въведат програми за дълбоко обновяване на видове сгради, където серийното обновяване не е осъществимо поради архитектурното разнообразие. Паспортите за обновяване на сгради в комбинация с финансовите стимули и програми за подкрепа трябва да бъдат основните фактори за привличане на частни инвестиции за дълбоко обновяване. Правилата за държавна помощ трябва да бъдат облекчени за програмите за дълбоко обновяване.
 • Повторна оценка на националните механизми за възстановяване и устойчивост и преразглеждане с акцент върху мерките за спестяване на енергия. Европейската комисия и националните правителства трябва да преоценят отпуснатите бюджетни средства за обновяване на сгради, които са определени в плановете, представени в Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС. Тези планове могат да осигурят значителни средства за финансиране на национални мерки, както и предложените краткосрочни мерки.
 • Политиката на Fit-for-55 трябва да отговаря на настоящите събития. Европейските институции, които понастоящем договарят директивите, включени в Fit-for-55, трябва да решат дали предложените цели за енергийна ефективност в Директивата за енергийната ефективност на сградите, минималните стандарти за ефективност и мерките за обновяване, предложени в Директивата за енергийната ефективност на сградите, както и целта за все повече възобновяема енергия са все още подходящи, предвид новата реалност на геополитическото развитие и последните доклади на Междуправителствената експертна група по климатични промени (IPCC). Повишените цени на изкопаемите горива промениха значително потенциала за рентабилност на мерките за енергийна ефективност. Преработената Директива за енергийните характеристики на сградите, която беше предложена от Европейската комисия през декември 2021 г., трябва да гарантира, че инструментите, поддържащи стандартите за обновяване и ефективност на съществуващи сгради, значително намаляват търсенето на енергия, че законовите разпоредби, свързани с въвеждането на задължителни паспорти за ремонт, са засилени, че рамката за минимални стандарти за енергийна ефективност се прилага за целия сграден фонд и че системите за отопление, базирани на изкопаеми горива, се премахват по-бързо.
Заключение

От твърде дълго време знаем, че изкопаемите горива са в противоречие с климатичните действия и че зависимостта ни от външен внос на енергия представлява геополитически риск. Европа вече доказа единен и силен фронт срещу военната агресия, сега е моментът за смели и незабавни действия за масово повишаване на енергийната ефективност на ремонтите в нашите сгради и домове и да се прекрати чуждестранния внос на енергия. Това е дълго закъсняло действие за климата и за здравето и благосъстоянието на всички европейски граждани; освен това сега трябва да стане централен компонент на всяка ненасилствена стратегия, отговаряща на Путин.

Следователно постепенното премахване на изкопаемите горива при отопление и охлаждане трябва да се ускори, а делът на възобновяемото отопление и охлаждане трябва да нараства експоненциално. Политическото споразумение между държавите-членки на ЕС, Европейския парламент и Комисията трябва да съответства на тези цели. Европа не може да си позволи да договаря политики без дългосрочни перспективи. Докато политическите цикли и правителствата траят само няколко години, големите предизвикателства са тук днес и ще бъдат в продължение на десетилетия. Политическият отговор на Европа трябва както да отговаря на настъпилите събития, така и да гарантира безопасност.

 

Източник: Renovate Europe Campaign