Изберете страница

С одобрението на националните енергийни и климатични планове (NECP) и дългосрочните стратегии за обновяване на сгради (LTRS), определящи годишни цели за обновяване на сгради, държавите-членки на ЕС в момента разработват и договарят своите предложения за финансиране в рамките на кохезионната политика на ЕС.

Сега е необходимо тези ангажименти да се преобразуват в подробни планове за финансиране и изпълнение, способни да мобилизират средства от ЕС и да ускорят темпото на обновяване, усвояването на средствата от Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF) и финансирането от политиката на сближаване и мобилизиране на търговско финансиране за осигуряване на устойчивост.

Европейската комисия покани Световната банка да предостави техническа помощ на България с цел да допринесе за декарбонизирането на сградния фонд посредством увеличаване темпа на обновяването на сгради чрез подкрепа за изграждането на капацитет при проектирането и изпълнението на програми за обновяване на сгради.

Техническата помощ започна през февруари 2022 г. с диагностична оценка на:

  • политически и институционални анализи за идентифициране на критични институционални пропуски, които са ограничили инвестициите, особено в рамките на политиката на сближаване на ЕС, но също така и други програми за подкрепа на фондовете;
  • картографиране на програми за обновяване на сгради, за да се подпомогне правителството при осигуряване на синергии от допълващи се дейности и избягване на потенциални припокривания;
  • оценка на търсенето и предлагането на пазара, включително инвестиционен потенциал, потенциал за спестяване на енергия и CO2, наличие на пазар за доставки, достъп до финансиране, обществено възприемане на програмите;
  • разработване на пътна карта с набор от опции и действия за справяне с идентифицираните ограничения.

ЕК и Световната банка организират онлайн семинар на 11.07. (понеделник) от 16 ч., свързан с пътната карта за справяне с бариерите при обновяването на сгради в България.

 

Източник: Световната банка