Изберете страница
БАИС избра ново ръководство на Общо събрание
  1. Какви са основните елементи на ревизираната ДЕХС?

Ревизираната Директива за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС), поставя Европа на път за постигане на напълно декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., чрез стимулиране на обновяване във всяка държава членка, особено за сгради с най-лоши показатели. Тя надгражда съществуващата регулаторна рамка (договорена през 2018 г.), отразява по-високата амбиция в областта на климата, съчетана със социални действия, и предоставя на държавите членки необходимата гъвкавост, за да вземат предвид различията в сградния фонд в Европа. Тя не налага никакви задължения за обновяване на отделните собственици на жилища.

Съгласно засилената рамка жилищните и нежилищните сгради се третират по различен начин. Що се отнася до жилищните сгради, всяка държава-членка ще приеме собствена национална траектория за намаляване на тяхното средно потребление на първична енергия с 16% до 2030 г. и 20-22% до 2035 г. Националните мерки ще трябва да гарантират, че поне 55% от намалението на средното потребление на първична енергия се постига чрез обновяване на най-лошите сгради, но държавите-членки са свободни да избират към кои сгради да се насочат и какви мерки да предприемат.

Във връзка с нежилищните сгради, преразгледаната директива предвижда постепенно въвеждане на минимални стандарти за енергийни характеристики за реновиране на 16% сгради с най-лоши показатели до 2030 г. и 26% сгради с най-лоши показатели до 2033 г. Държавите-членки ще имат възможността да освободят определени категории жилищни и нежилищни сгради от тези задължения, включително исторически сгради или ваканционни жилища.

Ревизираната директива превръща нулево-емисионните нови сгради в нов стандарт. Всички нови жилищни и нежилищни сгради трябва да имат нулеви емисии от изкопаеми горива, считано от 1 януари 2028 г. за обществени сгради и от 1 януари 2030 г. за всички други нови сгради, с възможност за специфични изключения.

Актуализираната ДЕХС също укрепва благоприятната рамка за обновяване и въвежда схеми за „Паспорт за обновяване на сгради“ в целия ЕС, с цел помощ за собствениците на сгради да планират своите (поетапни) реновации.

Предпазните мерки за наемателите също са засилени, тъй като държавите-членки ще трябва да въведат мерки за справяне с рисковете от т. нар. „renovictions“ ( изгонване, свързано със значително увеличение на наема след ремонтни работи). Освен това разпоредбите относно базите данни и обмена на данни ще гарантират предоставянето на надеждна информация за сградите на гражданите и на финансовите институции в подкрепа на ремонтите.

По-доброто планиране също е ключова характеристика на преразгледаната директива. Съгласно новите разпоредби държавите членки ще създадат национални планове за обновяване на сгради, за да определят националната стратегия за декарбонизиране на сградния фонд и да се справят с оставащите пречки, като финансиране, обучение и привличане на повече квалифицирани работници. Въвежда се общ образец със задължителни и доброволни елементи, за да се подобри сравняемостта между държавите-членки. Проектите на планове трябва да бъдат представени на Комисията за оценка и въз основа на тази оценка Комисията може да издаде препоръки, които следва допълнително да подкрепят държавите-членки при разработването на окончателните им планове. Плановете се представят като част от процеса на интегрирани национални енергийни и климатични планове. По изключение този път и като се има предвид неотложната необходимост от мащабно обновяване на сгради въз основа на солидни национални планове, първият проект на плановете ще бъде представен до декември 2025 г.

  1. Как ДЕХС ще подкрепи постепенното премахване на изкопаемите горива, използвани за отопление на сгради?

За да се осигури декарбонизация на сградния сектор, целевият план на ЕС за климата подчертава необходимостта от постепенно премахване на изкопаемите горива за отопление до 2040 г. Дотогава преките емисии на сградния сектор ще трябва да са намалели с около 80%-89%. Ревизираната ДЕХС ще помогне на ЕС постепенно да премахне котлите, захранвани с изкопаеми горива.

Средният живот на отоплителните системи е около 20 години. Съгласно преразгледаната ДЕХС самостоятелните котли, захранвани с изкопаеми горива, няма да отговарят на условията за обществено подпомагане от 2025 г. в съответствие с препоръките в плана REPowerEU и съобщението на ЕС за спестяване на енергия. Въпреки че преразгледаната ДЕХС не налага дата за преустановяване на ниво ЕС за инсталирането на нови котли с изкопаеми горива, тя въвежда ясна правна основа за национални забрани, позволявайки на държавите-членки да определят изисквания за топлинни генератори въз основа на емисиите на парникови газове, типа използвано гориво или минимална част от възобновяема енергия, използвана за отопление. Много държави членки считат подобни мерки за съществени за постигане на декарбонизиран сграден фонд и за подобряване на качеството на въздуха и здравето.

Освен това държавите-членки ще трябва да определят в своите планове за обновяване на сгради своите политики и мерки по отношение на постепенното премахване на изкопаемите горива при отопление и охлаждане с оглед на постепенното премахване на котлите с изкопаеми горива до 2040 г.

И накрая, за да се насърчи бързото внедряване на отоплителни системи с нулеви преки емисии, новите сгради с нулеви емисии не трябва да причиняват въглеродни емисии на място от изкопаеми горива.

  1. Как ДЕХС допринася за увеличаването на възобновяемата енергия в сградите?

В допълнение към подкрепата за постепенното премахване на изкопаемите горива от отоплението в сградите, ревизираната директива въвежда специфично изискване всички нови сгради да бъдат „готови за слънчева енергия“, което означава, че те трябва да бъдат годни да приемат покривни фотоволтаични или слънчеви топлинни инсталации на по-късен етап без скъпи структурни интервенции.

Държавите членки следва също така да осигурят разполагането на подходящи слънчеви инсталации върху големи съществуващи обществени сгради и съществуващи нежилищни сгради, които са в процес на основен ремонт или за които се изисква разрешение, както и върху нови покрити паркинги.

Освен това, в сгради с нулеви емисии (т.е. всички нови сгради от 2030 г.), където е технически и икономически осъществимо, 100% от общото годишно потребление на първична енергия ще трябва да бъде покрито от възобновяема енергия, генерирана на място, наблизо или от общност за възобновяема енергия, енергия от ефективна система за централно отопление и охлаждане или енергия от източници без въглерод.

Интегрирането на възобновяеми енергийни източници е добре засегнато в Сертификатите за енергийни характеристики (СЕХ), както и в Паспортите за обновяване на сгради.

  1. Как преразглеждането на ДЕХС подкрепя внедряването на електрически превозни средства и използването на велосипеди?

Разгръщането на инфраструктура за презареждане на електрически превозни средства трябва да се ускори, за да съпътства очакваното увеличаване на парка от електрически превозни средства по пътищата на ЕС. Регламентът за инфраструктурата за алтернативно гориво (РИАГ) определя цели за обществено достъпната инфраструктура за презареждане. Тъй като се очаква голяма част от презареждането да се извършва в сгради, ревизираната ДЕХС допълва РИАГ, с изисквания за инфраструктурата, като предварително окабеляване в сградите и съседните паркинги, както в домовете, така и на работното място.

Ревизираната директива изисква от държавите-членки да опростят, рационализират и ускорят процедурата за инсталиране на точки за презареждане, както и да премахнат пречките пред инсталирането на точки за презареждане в многофамилни сгради. Има и ново изискване точките за презареждане да поддържат интелигентно зареждане и, когато е подходящо, двупосочно зареждане, което също е в съответствие с Директивата за възобновяема енергия. С интелигентното зареждане колите могат да се зареждат, когато цените на енергията са ниски или когато възобновяемата енергия е в изобилие. С развитието на технологията ще бъде възможно също да се подава електричество обратно към мрежата и да се използва акумулаторът на автомобила като съоръжение за съхранение. Интелигентното зареждане улеснява интегрирането на възобновяема енергия като вятърна и слънчева енергия към мрежата и помага за декарбонизирането на енергийната система. И накрая, преразгледаната директива адресира друга важна пречка пред устойчивата мобилност – липсата на безопасно паркиране на велосипеди – чрез въвеждане на изисквания за места за паркиране на велосипеди в нови и реновирани сгради и в съществуващи големи нежилищни сгради.

  1. Какви са минималните стандарти за енергийна ефективност и за кои сгради ще се прилагат?

Минималните стандарти за енергийни характеристики (МСЕХ) са изискването за съществуващите сгради да отговарят на определени енергийни характеристики като част от широк план за обновяване на сграден фонд или в момент на задействане на пазара (като продажба, наем, дарение или промяна предназначение в рамките на кадастъра или поземления регистър), за определен период от време или до определена дата, като по този начин задейства обновяването на съществуващи сгради. Те вече се използват в някои държави-членки.

За да се задейства обновяването на най-лошите сгради, ревизираната ДЕХС установява постепенното въвеждане на минимални стандарти за енергийна ефективност само за нежилищни сгради. Тези стандарти ще се основават на прагове за максимални енергийни характеристики и ще доведат до обновяване на 16% нежилищни сгради с най-лоши показатели до 2030 г. и 26% нежилищни сгради с най-лоши показатели до 2033 г. Държавите-членки ще имат гъвкавост да освободят няколко категории сгради въз основа на неблагоприятна оценка на разходите и ползите или поради категорията на сградата и начина, по който сградата се използва, като например за исторически сгради и сгради от наследство. От държавите членки се изисква също така да установят път за спазване на по-ниски максимални прагове за енергийни характеристики до 2040 г. и 2050 г. като част от своите национални планове за обновяване на сгради.

За жилищните сгради минималните стандарти за енергийни характеристики ще останат незадължителен инструмент за постигане на необходимото подобряване на енергийните характеристики на сградния фонд. Държавите членки ще приемат национална траектория за намаляване на средното потребление на първична енергия от жилищния сграден фонд най-малко с 16% до 2030 г. и 20-22%% до 2035 г. с голяма гъвкавост, за да решат кои мерки да прилагат и към кои сгради. Все пак най-лошите сгради, определени като 43% от сградния фонд с най-ниски енергийни характеристики, ще трябва да бъдат обновени приоритетно. За жилищните сгради държавите-членки ще трябва да гарантират, че най-малко 55 % от подобренията на енергийните характеристики са постигнати чрез обновяване на най-лошите жилищни сгради, за които обновяването обикновено е най-рентабилно.

  1. Как ревизираната ДЕХС засилва прозрачността на енергийните характеристики на сградите?

Сертификатите за енергийни характеристики (СЕХ) са важен инструмент за оценка на ефективността на нашите сгради. Преразглеждането включва мерки, които да направят сертификатите по-ясни, по-надеждни и видими и да ги основават на общ шаблон във всички 27 държави-членки на ЕС с редица показатели за енергия и емисии на парникови газове, както и доброволни индикатори за точки за зареждане или наличието на фиксирани контроли за качеството на въздуха в помещенията. Това ще бъде от полза за собствениците на сгради, купувачите и наемателите, финансовите институции и публичните органи.

Механизмите за контрол и видимостта в рекламите на имоти са подобрени и държавите-членки трябва да докладват публично за процеса на осигуряване на качеството за СЕХ.

Съгласно ревизираните СЕХ ще има обща скала A-G. Рейтингът „A“ ще съответства на сгради с нулеви емисии, докато рейтингът „G“ съответства на сградите с най-лоши показатели във всяка страна, като останалите сгради в страната са разпределени между класовете между тях. Това ще позволи по-ясна и опростена система за класификация на сградите, улесняваща достъпа до финансиране, като същевременно е гъвкава и адаптивна към националните характеристики на сградния фонд. Държавите членки също ще имат възможността да определят клас на енергийни характеристики „A+“, съответстващ на сгради, които имат дори по-добри енергийни характеристики от сградите с нулеви емисии и генерират повече възобновяема енергия на място годишно от количеството енергия, което консумират.

СЕХ ще трябва да се издават и показват в повече моменти, отколкото днес, включително в случай на основен ремонт и подновяване на договор за наем, за да се повиши осведомеността на собствениците и наемателите на сгради.

Преработеният ДЕХС също включва общи изисквания за наличие на национални бази данни за енергийните характеристики на сградите, за достъп до тези бази данни и публикуване на обобщена информация. Това ще подобри наличието на информация, нейното качество и ще улесни работата на публичните органи и финансовите институции, за да ръководят ремонтите в цяла Европа.

Схемите за паспорти за обновяване на сгради също ще бъдат въведени във всички държави-членки, за да предоставят надеждни и персонализирани пътни карти за обновяване на собствениците на сгради, които планират поетапно обновяване на сградата си.

  1. Ще има ли достатъчно средства за енергийни обновявания?

Енергийните обновявания на сградите се изплащат с времето, като генерират спестявания от сметки за енергия. Понастоящем обаче съществуват различни пречки, които могат да възпрат собствениците на жилища да продължат с енергийното обновяване, оставяйки собствениците и наемателите на жилища изложени на високи сметки за енергия и по-уязвими към увеличенията на цените на енергията. Това е особено вярно за живеещите в най-лошите сгради, които често са и тези с по-малко капитал за финансиране на подобрения на енергийните характеристики.

По този начин преразгледаната директива ще гарантира, че се предоставя по-голяма подкрепа на уязвимите домакинства и ще се постави по-голям акцент върху сградите, чиито ремонти са най-ефективни от гледна точка на разходите – и следователно водят до най-големи спестявания. Сграда с най-лоши показатели може да консумира до 10-15 пъти повече енергия от сграда с нулеви емисии.

Националните планове за обновяване на сградите трябва да позволяват разгръщането на достатъчно финансиране на национално ниво и да спомагат за привличането на частни инвестиции в мащаб. От държавите членки се изисква да включат преглед на националните политики и мерки за овластяване и защита на уязвимите домакинства, облекчаване на енергийната бедност и осигуряване на достъпни цени на жилищата, в съответствие и с наскоро публикуваните препоръки на Комисията за справяне с енергийната бедност.

С повече от 100 милиарда евро, които се очаква да бъдат налични от финансиране от ЕС за подпомагане на ремонтите между 2023 г. и 2030 г., Комисията също така помага за мобилизирането на повече финансиране, необходимо за покриване на първоначалните инвестиционни разходи. Финансирането от ЕС идва от няколко източника, включително фондовете на политиката на сближаване, InvestEU, заеми от Европейската инвестиционна банка, подпрограмата за преход към чиста енергия LIFE, Horizon Europe, включително партньорството Изградено за хората, механизма ELENA, фонда за модернизация и възстановяване и устойчивост Улеснение, благодарение по-специално на силните флагмани „Renovate“ и специалните глави, свързани с REPowerEU, в националните планове за възстановяване и устойчивост. Най-важното е, че новият социален фонд за климата, създаден в рамките на Европейския зелен пакт, ще мобилизира 86,7 милиарда евро за периода 2026-2032 г. за подкрепа на уязвими домакинства и микропредприятия, като енергийните обновявания са една от двете фокусни области (с транспорта) на структурните мерки.

За да даде възможност за ефективна комбинация от публично и частно финансиране, Комисията също направи рамката за държавна помощ по-благоприятна за нуждите на минималните стандарти за енергийни характеристики в целия ЕС, по-специално Общия регламент за групово освобождаване.

Преразглеждането следва също да допринесе за мобилизиране на подкрепа от финансовите институции. Директивата възлага на Комисията задачата да разработи всеобхватна рамка за портфолио за доброволно използване от финансовите институции, с оглед на подкрепата за увеличаване на обемите на кредитиране за обновяване на сгради. Улесненият и регулиран достъп на финансовите институции до данните на СЕХ следва също да улесни финансирането на ремонти чрез частни финансови институции.

  1. Как преразглеждането на ДЕХС се отнася до емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл?

Емисиите от производството на материали, транспортирането, строителството, поддръжката и деконструкцията на сграда са известни като „въплътен въглерод“. Въглеродните емисии, свързани с фазата на използване на сградата, са „оперативни“въглеродни емисии. Правенето на добър избор относно ефективни строителни практики и материали може да има огромен ефект както върху оперативните, така и върху въглеродните емисии.

Новите правила предприемат няколко положителни стъпки към справяне с емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл на сградите. За да информират гражданите и бизнеса за емисиите на парникови газове през жизнения цикъл на новите сгради, ще трябва да бъдат изчислени и оповестени чрез СЕХ от 2030г.. Държавите-членки ще трябва да приемат национални пътни карти, както и да поставят цели за намаляване емисиите през жизнения цикъл на сградите.

  1. Как преразглеждането на ДЕХС ще подпомогне по-доброто качество на въздуха в помещенията и качеството на вътрешната среда?

Държавите-членки ще запазят възможността да регулират качеството на околната среда на своята територия и да  определят оптимално здравословните условията, които да се поддържат в сградите. Ревизираната ДЕХС поддържа високи климатични стандарти, като изисква новите нежилищни сгради с нулеви емисии да бъдат оборудвани с измервателни и контролни устройства за наблюдение и регулиране на качеството на въздуха в помещенията. Такъв е случаят и със сгради, които са в процес на основен ремонт, когато това е технически и икономически осъществимо.

Тези устройства ще наблюдават и регулират работата на техническите сградни системи на сградата, за да гарантират, че работят оптимално и осигуряват необходимите условия за качество на вътрешната среда, като същевременно поддържат високи нива на ефективност.

Сертификатите за енергийна ефективност и интелигентният индикатор за готовност ще осигурят видимост на сградите, които имат инсталирани системи за контрол и мониторинг на качеството на вътрешната среда.

Източник: Европейска комисия 

Превод: БАИС