Изберете страница

Измененията в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 31.07.2018 е акцентът в новия цикъл от обучителни курсове, организирани от Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС).

През месец октомври 2018 г. в градовете София и Варна  ще се проведе обучителен курс за работа с „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“ /ЕЕООКС/.  Темата на курса е: „Ръководството за ЕЕООКС – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес“.

Партньори на инициативата тази година са: Камара на архитектите в България (КАБ) и Съюз на архитектите в България (САБ).

Предвижда се курсът да запознае участниците в строително-инвестиционния процес с основните принципи и нормативната база в областта на енергийната ефективност, както и с приложението на „Ръководството за енергийно-ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“, издадено от БАИС през 2016 г. Ще бъдат разгледани и актуални изменения към днешна дата..

Тази година във връзка с приетите изменения в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, обучението е допълнено в частта „Изисквания към противопожарната защита“ с разглеждане на принципни положения, причини и отражение на измененията върху проектирането и изпълнението на проекти по енергийно ефективно обновяване.

Тези обучения са насочени към всички участници в инвестиционния процес: архитекти, инженери-проектанти, изпълнители на проекти по енергийно ефективно обновяване на сгради, консултанти – упражняващи строителен надзор, специалисти от държавната и общинската администрации, ангажирани с процесите на енергийно ефективното обновяване, управители и мениджъри на асоциации на етажната собственост и ще се води от експерти по енергийна ефективност и изолации.

Повече информация за обучението може да намерите тук.

Източник: БАИС