Изберете страница
БАИС избра ново ръководство на Общо събрание

На 03.06.2021 г. в сградата на УАСГ се проведе отчетно-изборно Общо събрание на „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС). Събранието беше открито от председателя на УС на БАИС – г-н Диян Господинов.

Общото събрание прие отчет за дейността на БАИС през 2020 г., представен от г-н Йордан Николов – изпълнителен директор на БАИС. В началото на изказването си г-н Николов изрази благодарността си към членовете и партньорите за успешната работа. Той подчерта, че през 2020 г. асоциацията ефективно си е сътрудничила с държавните органи и с браншовите организации в областта на строителството, за което свидетелства участието на БАИС в работни групи, форуми и срещи.

По инициатива на арх. Цветелена Младенова от „Кнауф Инсулейшън“ ЕООД и г-жа Теодора Войкинска-Кацарова от ТП Урса Словения и направени допълнителни проучвания, БАИС разработи концепция за енергийно ефективно обновяване на сгради, като средство за възстановяване на страните членки на Европейския Съюз от кризата COVID-19 и възможностите за България. Концепцията бе връчена на Томислав Дончев, на председателя на АИКБ Васил Велев, в МРРБ, в БСК, в БТПП, в КСБ, Национален синдикат „Подкрепа“, КНСБ, АУЕР. През месец април 2021 г. е връчена и на председателя на 45-тото НС и на председателите на всички парламентарни групи.

В отчета беше обърнато внимание и на повишената ефективност на работата на специализираните секции към БАИС и активното участие на асоциацията в изработването на нормативната база.

Бяха представени докладите за дейността на секциите и акцентите от работата през 2020 г. Докладваха: инж. Антон Маслев, член на секция „Хидроизолации“, инж. Николина Порожанова за секция „Топлоизолации“ и г-н Тодор Недев – ръководител на секция „Акустика и звукоизолации“. Ръководителите на секция „Хидроизолации“ – инж. Кирил Маслев и на секция „Топлоизолации“ – инж. Красимир Делов не присъстваха на проведеното Общо събрание поради неотложни служебни ангажименти.

Изпълнителният директор на БАИС, инж. Йордан Николов, представи програмата на асоциацията за 2021 г., която беше единодушно приета от делегатите.

Той изведе акцентите на програмата по основните направления:

  • БАИС ще продължи съвместната работа с държавната и общинската администрация;
  • ще задълбочи сътрудничеството с браншовите организации в строителния сектор;
  • ще разшири контактите си с чуждестранни организации – обсъждане на възможността за членство на БАИС в ЕАЕ (Европейска асоциация за ETICS);
  • активно сътрудничество с Renovate Europe и Fire Safe Europe, участие в организираните от тях семинари, работни групи и кампании за обновяване на сградите в България, като средство за излизане от кризата с COVID-19.

Като основни дейности в програмата са залегнали участието в изработването на нормативната база и в работни групи и форуми с тематика близка до предмета на дейност на БАИС, сезирането на съответните органи при констатиране на нарушения в областта на изолациите в строителството и провеждането на обучителни семинари за участниците в строително-инвестиционния процес.

БАИС планира да работи в посока увеличаване на членския състав, като се фокусира върху привличане на по-голяма част от фирмите, работещи в областта на изолациите.

Друга дейност в програмата на БАИС е организационното укрепване на Регистъра на изпълнители на изолационни работи. Това е необходимо, за да може да се решат проблемите със самото изпълнение на изолационните работи.

 

Беше избран нов УС на БАИС в състав:

– Цанко Миланов, „Винербергер“ ЕООД – председател
– Тодор Тодоров, „Кнауф Инсулейшън” ЕООД  – заместник-председател
– проф. д-р инж. Богомил Петров, член физическо лице
– Петър Илиев, „Бултермострой“ ЕООД
– Николай Бъчваров, „Баумит България“ ЕООД

На събранието беше попълнен състава на етичната комисия към БАИС, поради напускането на г-н Димитър Пенев от „Сен-Гобен България” ЕООД. Членове на комисията са: г-н Йордан Николов (Изпълнителен директор на БАИС и член на асоциацията като физическо лице), г-н Диян Господинов (управител на “Господинови Строймаркет” ООД) и г-н Благой Стоянов (управител на “Вас Про” ЕООД).

 

Източник: БАИС