Изберете страница
План „Маршал“ за  сградите в ЕС в три прости стъпки от Питър Суитман.

Стратегията на ЕС за вълна за обновяване призовава за енергийно ефективно обновяване на 35 милиона сгради през следващото десетилетие.

В момента само при една пета от сградите обновяванията са предназначени да осигурят значителни икономии на енергия – над 60%. Необходимо е да се гарантира, че всички ремонти на сгради осигуряват значителни икономии на енергия и удвояват общия брой на това „дълбоко обновяване”.

Енергийните характеристики на повечето сгради в Европа са лоши. Повече от три четвърти от тях са били построени преди строителните правила да включат изисквания към енергийните характеристики. Те са наследство, което ще остане далеч отвъд точката, в която нашата икономика трябва да бъде емисионно отрицателна. Стратегията на ЕС за вълната за обновяване изисква енергийно ефективен ремонт на 35 милиона сгради в следващото десетилетие. Прогнозната обща инвестиция е 900 милиарда евро.

Това изисква удвояване на средния темп на обновяване на сградите от около 1% годишно. Необходима е и увереност, че всички ремонти осигуряват достатъчно спестявания на енергия, както като доставка, така и като климатични цели.

Генерал Маршал би очертал главното предизвикателство пред Плана за възстановяване в три прости стъпки:

Идентификация, финансиране и изпълнение

Работейки с политическата подкрепа от институциите в ЕС и с европейско финансиране за възстановяване, държавите-членки трябва да съчетаят подходящите хора с правилните сгради и добрите проекти с правилната комбинация от безвъзмездни средства и финансиране и да се уверят, че обновяването е „направено както трябва“.

Стъпка 1: Идентификация

Идентифицирането на целите на вълната за обновяване изисква комбинацията от два критерия:

  • физическо състояние на сградата и допустимост на обитателите за финансиране,
  • финансова подкрепа (чрез безвъзмездни средства, заеми и/или данъчни облекчения).

Общата информация за физическото състояние на сградите трябва да е налична. Възрастта, състоянието, заетостта, собствеността и разхода на енергия (inter alia) на европейските сгради са описани в Националните стратегии за дългосрочно обновяване на държавите-членки.

Но колко от собствениците на тези сгради или вземащите решения за обновяване, знаят това? И ако решат да го направят, знаят ли как да сключат договор за ремонт и колко ще струва? Знаят ли дали могат да получат обществена подкрепа и ако да, как да го направят? Сертификатите за енергийни характеристики (енергийни паспорти) са частичен отговор на тази липса на физически данни и те правят състоянието на сградата малко по-видимо.

И все пак само 11 държави-членки качват своите енергийни паспорти в централна база данни. По-рядко те се предоставят на собствениците и изпълнителите на обновяването. Най-добрите практики в това отношение могат да бъдат намерени в Холандия, под формата на инструменти за визуализация. Също така има страни, които предоставят на сертифицираните професионалисти в обновяването поверителен достъп до енергийните данни на сградите.

Уязвими общности

Уязвимите общности, енергийно бедните общности и общностите в преход трябва да бъдат идентифицирани от компетентните местни власти. Това може да стане чрез широка национална приоритетна идентификация, чрез прозрачни критерии за допустимост за безвъзмездни средства.

Прозрачността е от решаващо значение, тъй като безвъзмездните средства, в повечето случаи са само един компонент от пакета за финансиране на обновяването.

След като се установи допустимостта на сградата и обитателите за подпомагане, се изисква техническо решение (проект за обновяване).

Независимо, че средните разходи за обновяването са определени по страни – членки и по тип собственост на квадратен метър, е необходимо да се представи конкретно предложение за обновяване. То трябва да е конкурентно и да гарантира, че ще постигне посочените спестявания на енергия. Необходима е и гаранция, че може да бъде изпълнено от компетентен и надежден екип.

Идентифицирането и възлагането на такъв проект за обновяване и свързаната с него конкурентна оценка на разходите не е лесна задача. Тя представлява значително препятствие за много потенциални кандидати за обновяване.

Германия има мрежа от над 10 700 акредитирани от правителството енергийни експерти, които работят с държавната банка KfW и с Германската енергийна агенция DENA. Те изготвят планове за обновяване.

Също както „Независимите финансови съветници във Великобритания (IFA), тези „независим съветници по обновяването“ и ръководителите на проекти подготвят технически проект. Също така могат да организират и финансирането му. От тях се изисква да положат втори подпис под договорите за кредити. Това е доказателство за техния принос, заинтересованост и като референция в случай, че проектът не постигне предвидените резултати.

Не трябва да се забравя, че полезността и ангажираността на тези ръководители на проекти изисква справедливо заплащане. Много от собствениците, ангажирани в енергийното обновяване на сградите си, изискват повече помощ за реализиране на проекта. Затова ролята на техническите ръководители на проектите е важна, но тя често се пренебрегва по финансови причини.

Стъпка 2: Финансиране

Днес голяма част от енергийно ефективното обновяване на сгради се финансира от собствениците. Подобрения в дома или смяната на бойлери се финансират от спестяванията. „Дълбокото обновяване”, както е идентифицирано във Вълната за обновяване, ще струва колкото нов автомобил. Но за него все още не се предлагат безбройни конкурентни пакети за финансиране и лизинг, които един търговец на автомобили може да предложи.

Въпреки това правителствата ще предоставят средства за насърчаване на обновяването, за разработване на проекти и за частично заплащане на онези компоненти, чиято възвръщаемост отнема повече време, като топлоизолацията, например.

Въпросът е: „Къде са дилърите на сградно обновяване?”

И дали са упълномощени да предлагат пакет от безвъзмездни средства и евтини заеми за финансиране на оптимално енергийно ефективно обновяване?

Успешни донори като KfW (в Германия), Kredex (в Естония), VIPA (в Литва), Чешкият фонд за обновяване и IDAE (в Испания) изграждат доверена мрежа от агенти и сътрудници. Те са в състояние да идентифицират качествени проекти за обновяване на сгради, да поемат работата и да предоставят необходимата информация за кандидатстване за финансови пакети. Всеки има различен и локален подход, но те се свеждат до: идентификация; допустимост; финансиране на техническото предложение и висококачествено изпълнение.

В много страни от ЕС държавните банки и ЕИБ работят с местни банки като партньори. Пълната мощ на ипотечните кредитори, тепърва предстои да бъде напълно ангажирана. Ако Европейската комисия може да взема заеми за 30 години при 0,4%, тогава гражданите, желаещи да обновят домовете си трябва да бъдат осигурени със също толкова привлекателно финансиране.

20 000 евро заети при 0,4% днес, при нулева надбавка за 30 г., могат да бъдат изплатени до 2050 г., като се върнат общо 22 500 евро.

Нов, 30-годишен кредитен инструмент за „обновяване“ с нулева надбавка, масово предлаган от ритейл банките на техните клиенти.

Това може да бъде липсващият иновативен продукт за финансиране на енергийно ефективното обновяване. Този иновативен кредит обезпечен с ипотека върху имота, подчинена на съществуваща ипотека, без обслужване на дълга за срок от 30 години, може да осигури енергийни спестявания директно в портфейла на домакинството. Този кредит може да бъде частично гарантиран със „зелената премия“ в резултат на високата енергийна ефективност на жилището при продажба или в дългосрочен план.

Изчислено е, че европейските жилищни сгради са на стойност 17 трилиона евро и са дом на 220 милиона домакинства. Съществуват около 7 трилиона евро ипотеки в Европа. Това означава 10 трилиона евро жилищна собственост, свободна от ипотеки. Срещу нея собствениците на жилищата могат да вземат заем за обновяване и да конвертират жилищната собственост в енергийни спестявания и местна трудова заетост. Вземането на заем срещу ипотека на жилищна собственост от 10 трилиона евро (често принадлежаща на по-възрастни поколения) за стимулиране на трудова заетост и по-ниски текущи разходи за енергия, обезпечен със „зелен” имот без заплащане на текущи вноски в рамките на 30 години (с изключение на случай на продажба на имота), изглежда като път, който още не е изминат на основните пазари на енергийно ефективно обновяване.

Стъпка 3: Изпълнение

Има много доказателства за изпълнено висококачествено енергийно ефективно обновяване и доволни клиенти. Те живеят по-комфортно, в по-здравословна среда, при много по-ниски сметки за отопление и осветление. Въпреки това все още има трудно преодолими недоразумения, свързани с изпълнението и качеството.

Чудото на по-ниските сметки, здравословния начин на живот или дори производството на енергия в имота се предават от уста на уста. При обновяването „да видиш означава да повярваш”. Ритейл бизнес моделите се разширяват много бързо, като в общините с висок темп на обновяване се реализира растеж, а – в някои държави – сградите буквално променят цвета си.

Обновяването на сградите винаги е било донякъде „ад хок”. Процесът на обновяване, бизнес моделът и веригата на осигуряване на финансиране е по-сложен процес от купуването на автомобил или ипотечно финансиране. Съществуват малко на брой организации, които предлагат предварително финансирани пакети за обновяване по лесен за разбиране и прост за изпълнение начин.

Това е особено предизвикателство за МСП (с по-малко от 50 работещи всяко). Те организират 18 милиона строителни работници и допринасят за 9% от БВП на ЕС. От колко сертифицирани мениджъри на проекти за обновяване имат нужда местните или регионалните фирми, ангажирани в обновяването на сгради? Ако един квалифициран мениджър на проект за обновяване може да управлява и завърши 10 сгради годишно, вълната за обновяване на 35 милиона европейски сгради за едно десетилетие ще изисква 350 000 акредитирани проектни мениджъри.

В момента Германия разполага с 10 700 такива мениджъри. Очертава се сериозен недостиг на капацитет в страните (особено там, където няма такива, засега- б.пр.). Ако цената на мениджърите на проекти по обновяването е, да кажем, 10% от стойността на изпълнените проекти, тогава размерът на пазара на тези мениджъри е 9 милиарда евро годишно (за целия ЕС – б.пр.). Достатъчен обем, за да има желание за обучение. Мениджърите на проекти и фирмите, които успешно изпълняват висококачествени енергийно ефективни обновявания и имат доволни клиенти, трябва да се възползват от рекламата и високия рейтинг на тази дейност. Така се осигурява видимост на техните постижения.

Това може да помогне за създаване на мотивация за качество на изпълнението, за стимулиране на иновациите, за ускоряване на възхода на новите „смарт” технологии и материали, за намаляване на  цената на обновяването. Всичко това ще направи успеха по-видим и измерим.

За да се продадат 15 милиона МПС, всяко по 30 000 евро средно, автомобилните компании харчат 5 милиарда евро годишно за реклама. Все още няма ясни очаквания за маркетинговите разходи за обновяване на жилищата. Ако средно годишно се нуждаем от 3,5 милиона проекта за обновяване на жилища, по 25 000 евро всеки, ще има нужда от значителни ресурси за реклама и информиране на европейските граждани. Не е много вероятно стотиците хиляди МСП, които осигуряват обновяването на регионален принцип,  да инвестират в реклами в националните телевизии.  Въпреки това, едно предложение за възмездяване на разходи за маркетинг на тези компании е експеримент, който предстои да бъде детайлно проучен.

През 1947 г. в университета Харвард, когато е описвал възстановяването на Европа, Джордж Маршал е казал: „Проблемът е с такава огромна сложност, че самият масив от факти, представяни на публиката чрез пресата и радиото правят изключително трудно за човека от улицата да стигне до ясна оценка на ситуацията.“ Колко предвидлив е бил той? По същият начин би могло да се опише как голяма част от европейците гледат на енергийно ефективното обновяване на сградите днес.

Планът „Маршал“ не се е опитвал да даде крайни решения за следвоенното възстановяване на Европа. Той е предлагал съвместно разработени препоръки за политики, решения за кофинансиране и помощ в един кохерентен пакет за стимулиране на европейската икономика.

Не може да има никакво съмнение, че през 2020 г. година изричното намерение и воля на Европейската комисия, чрез своя водещ приоритет за възстановяване, е да се обновят европейските сгради. Целта е да се стимулира европейското възстановяване с пакет от съвместно разработени политики, решения за кофинансиране и помощ.

На колективно и индивидуално ниво европейците могат да отговорят и да направят “вълната” на обновяване приоритетно предизвикателство на това десетилетие.

 

Автор: Питър Суитман

Питър Суитман работи 27 години във финансовия сектор, като 17 от тях са във финансирането на климатични проекти и енергийна ефективност. Той е главен изпълнителен директор на „Клайма Стратеджи енд Партрнърс”. Това е консултантска група за стратегии в областта на чистата енергия, на иновациите в чистите технологии и енергийната ефективност, работеща с водещите компании и политици за глобалния енергиен преход.

Основател и председател е на „Енерджи Ефишънси Кепитал Адвайзърс” (www.eecapadvisors.com). Партньор, осигуряваш експертни решения и структуриране на финансите за повече от 60 милиона евро финансиране за енергийни спестявания и обектово генериране на енергия в испанските градове.