Изберете страница

Етичен кодекс на БАИС

СЪДЪРЖАНИЕ:
Част I . Общи положения
Част IІ . Принципни начала
Част ІІІ. Отношение между членовете на БАИС
Част IV. Отношения между членовете на Асоциацията и потребителите
Част V. Отношения между членовете на БАИС и трети лица
Част VІ. Информация
Част VІІ. Комисия по етика към БАИС
Част VІІІ. Санкции при неспазване на настоящия Етичен кодекс
Част ІХ. Заключителни разпоредби

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) приема настоящия Етичен кодекс, с който регламентира поведението и взаимоотношенията на членовете на Асоциацията при изпълнение на техните служебни задължения помежду им, с трети лица и взаимоотношенията им с потребителите.

В своята професионална дейност специалистите, занимаващи се с изолации, се сблъскват с проблеми от морално етичен характер. Една част тях се дължат на липсата на морално етични норми за личностно поведение в строителната индустрия. БАИС счита, че голяма част от тези проблеми могат и трябва да бъдат решавани по начин, основаващ се на принципите на морала и професионалната етика.

Част I . Общи положения
Чл. 1. (1) С настоящия Етичен кодекс се установяват норми и правила за професионална етика при поведението на всеки член на БАИС.
(2) Всеки член на БАИС приема и се съгласява да изпълнява настоящия Етичния кодекс в професионалните си отношения.
(3) Морално етичните принципи са формулирани на базата на общите морални принципи и ценности на съвременното общество и са фокусирани върху отношенията, свързани с работата в областта на строителството.
Чл. 2. (1) Спазването на кодекса е задължително за всички членове на Асоциацията.
(2) Всяко нарушаване на настоящия Етичен кодекс от член на БАИС може да доведе до санкции, включително до неговото изключване от Асоциацията.
Чл. 3. В случаите, в които текстът на настоящия Етичен кодекс подлежи на различни интерпретации, те трябва да бъдат съобразявани с фундаменталните принципи на морала и етичното поведение в обществото и бизнеса.
Чл. 4. Действието на настоящия Етичен кодекс укрепва авторитета на БАИС като нестопанска организация, чиято цел е да подпомага професионалното развитие на българските юридически лица в областта на изолациите.
Чл. 5. Членовете на БАИС приемат да разпространяват идеите на Асоциацията и на настоящия Етичен кодекс при всяка подходяща възможност.
Чл. 6. Всеки кандидат за член на асоциацията в молбата си за приемане задължително декларира, че е запознат и в дейността си ще спазва Етичния кодекс на БАИС
Чл. 7. Нормите на Етичният кодекс са еднакво значими за всички членове на БАИС
Чл. 8. Спазването на Етичния кодекс се контролира и наблюдава от Комисия по етика към БАИС.

Част IІ . Принципни начала
Чл. 9. Член на БАИС не следва да поема задължения, които по начало са неизпълними за него.
Чл. 10. Всеки член на БАИС, като спазва действащото законодателство, следва да упражнява и етичните принципи в стопанската си дейност.
Чл. 11. Принципите на етиката съответстват на добрите обичай на вътрешните и международните отношения, изградени на
1. ДОБРОСЪВЕСТНОСТ
2. ВЗАИМНОСТ
3. РАВНОПОСТАВЕНОСТ
4. ЛОЯЛНОСТ
5. ТОЧНОСТ
6. ТОЛЕРАНТНОСТ
7. КОРЕКТНО ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ
8. СВОБОДНА И ЧЕСТНА КОНКУРЕНЦИЯ
Чл. 12. Принципите на етиката в дейността на всеки член на БАИС, изискват той стриктно да: изпълнява задълженията си, в рамките на законите и съгласуваните договорни условия; не пречи на другите стопански субекти да изпълняват своите задължения.
Чл. 13. Неспазването от страна на всеки член на принципите на етика в икономическата дейност не освобождава другите субекти от задължението им за спазване на тези принципи към същия субект.
Чл. 14. В случай на спорове, членовете на БАИС следва да проявяват добра воля за разрешаването им по пътя на преговори чрез доброволни споразумения, както и цялостното разрешаване на спора в съда или арбитража.

Част ІІІ. Отношение между членовете на БАИС
Чл. 15. Със стопанската си дейност и пазарно поведение всеки член на БАИС трябва да се стреми към утвърждаване не само на собствения си авторитет, но и на този Асоциацията.
Чл. 16. Членовете на БАИС установяват по между си отношения на сътрудничество и взаимопомощ при решаване на общите за бранша проблеми.
Чл. 17. Член на ръководен орган на БАИС няма право под каквато и да е форма да използва положението си в Асоциацията за получаване на предимства или облаги за ръководеното от него дружество.
Чл. 18. Всеки член следва да участва в преговорите със съконтрагентите си с добър тон и в съответствие с общо приетите принципи и форми на коректност, оказвайки дължимото уважение към партньора и без проява на недопустима агресивност.
Чл. 19. Членовете на БАИС си оказват взаимно уважение при воденето на кореспонденцията, спазвайки изискванията за учтивост и точност.
Чл. 20. Членовете на БАИС трябва да спазват стриктно законодателството на Република България.
Чл. 21. Членовете на БАИС вярват в честното съревнование и в своите действия се ръководят от принципите на лоялната конкуренция.

Част IV. Отношения между членовете на Асоциацията и потребителите
Чл. 22. Показател за обществен престиж на всеки член на БАИС е зачитане на правата на потребителите и задоволяване на техните потребности.
Чл. 23. Членовете на БАИС приемат да не въвеждат потребителите в умишлена заблуда, или чрез други дейности, противоречащи на добрите практики.
Чл. 24. Членовете на БАИС приемат да не укриват от потребителите отрицателните последици от използването на определени стоки и услуги.
Чл. 25. Членовете на БАИС предлагат качествени продукти, които са опаковани, етикирани, рекламирани и предлагани, съобразно нормативните изисквания на Република България.
Чл. 26. В своята иновационна политика членовете на Асоциацията се съобразяват с изискванията на потребителите, като разработките им са подчинени на най-високите стандарти за качество и безопасност на продуктите.
Чл. 27. Членовете на БАИС приемат да работят за оптимално задоволяване на интересите на техните клиенти, и работодатели и крайни потребители (инвеститори, главни изпълнители и др. възложители), в съответствие със съществуващата нормативна база и добри практики за постигане на възможно най-високо качество на продуктите от своята работа.

Част V. Отношения между членовете на БАИС и трети лица
Чл. 28. Членовете на БАИС приемат да подхождат честно и етично към своите колеги и подчинени, да не нарушават личните им права и при възможност да им помагат при изпълнение на служебните им задължения и при лични проблеми.
Чл. 29. (1) Членовете на БАИС осигуряват нормални здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и служители.
(2) Те изпълняват стриктно всички свои задължения като работодатели по Кодекса на труда.
Чл. 30. Членовете на БАИС приемат за свое морално задължение да подпомагат професионалното развитие на своите подчинени и да съдействат за възприемането на принципите на настоящия Етичен кодекс в организацията, в която работят.
Чл. 31. Членовете на БАИС популяризират между служителите и работниците си принципите на етиката и се грижат за тяхното спазване в колектива.
Чл. 32. Членовете на БАИС приемат да участват в непрекъснатия процес на усвояване на нови знания и умения независимо от позицията, която заемат и по този начин да поддържат добро професионално ниво и непрекъсната връзка със съвременните технологии и подходи.
Чл. 33. Членовете на БАИС приемат да не прилагат икономически или други способи, чрез които да се принуждават физически лица да извършват действия, които накърняват достойнството им и добрите обичаи.

Част VІ. Информация
Чл. 34. (1) БАИС има право да предоставя при поискване от страна на трети лица информация, свързана с характера на дейността на своите членове.
(2) Информацията трябва да се предоставя така, че да отразява обективно дейността на всеки свои член и под никаква форма да не дава предимства на един член пред друг.
Чл. 35. Информацията се събира и актуализира от БАИС само въз основа на подадената от всеки член писмена информация.
Чл. 36. (1) Всеки член може да предоставя на Асоциацията информация, която представлява интерес за членовете на БАИС.
(2) Такава информация би могла да бъде свързана с технологични нововъведения, държавни разпоредби и всякакви други данни, засягащи интереси на членове
Чл.37.Членовете на БАИС не са длъжни и от тях не може да се изисква информация, която може да представлява за тях търговска тайна.
Чл.38.Всеки член на БАИС трябва да уведомява чрез Асоциацията останалите членове в случай, че получи информация, която накърнява интересите на асоциацията или на нейни членове.

Част VІІ. Комисия по етика към БАИС
Чл.39.(1) За спазването на настоящия Етичен кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към БАИС се създава Комисия по етика.
(2) Членовете на Комисията по етика се избират за срок от три години.
(3) Членовете на Комисията по етика се избират от Общото събрание на БАИС.
Чл.40.(1) Комисията по етика:
1. разглежда жалби, свързани със спазването на този кодекс.
2. дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс.
3. се самосезира при установени нарушения на Етичния кодекс.
(2) Комисията по етика приема Правилник за дейността си, който се утвърждава на
заседание на Управителния съвет.
Чл.41. Всеки заинтересован член може да внесе жалба в Комисията по етика.
Чл.42.(1) Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се произнася с мотивирано становище най-късно в тримесечен срок от постъпването им.
(2) При установено нарушение на този кодекс Комисията по етика налага санкция, изрично упомената в този кодекс.
(3) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция.
Чл.43. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред Управителния съвет на БАИС.

Част VІІІ. Санкции при неспазване на настоящия Етичен кодекс
Чл.44. За неспазване нормите на Етичния кодекс може да се предвиждат и налагат следните санкции:
1. забележка;
2. писмено уведомяване на членовете на БАИС;
3. предложение за изключване от БАИС.
Чл.45. Забележката се изразява в отправяне на забележка с официално писмо към член нарушител, неспазил нормите на този кодекс, пред Управителния съвет.
Чл.46. Писменото уведомяване се осъществява чрез официалното писмо с e-mail до всички членове на Асоциацията.
Чл.47. Предложението за изключване на член, не спазил нормите на Етичния кодекс, се отправя до УС на БАИС.

Част ІХ. Заключителни разпоредби
Чл.48. Този кодекс е приет от Общото събрание на БАИС, проведено на 22.04.2010 г.и влиза в сила един месец след приемането му.
Чл.49. Всички предложения за тълкуване и промени в този кодекс се изпращат в писмена форма до Комисията по етика.
Чл.50. Предложения за промени и допълнения в Етичния кодекс, подписани от поне десет члена на БАИС, могат да бъдат внесени и директно за разглеждане от Управителния съвет на Асоциацията.
Чл.51. Промени в този кодекс могат да се правят само от Общото събрание на БАИС.