Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) е юридическо лице, съгласно законите на Република България. Тя е учредена на 15.04.2003 г. в гр. София като сдружение по смисъла на чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

По своята същност сдружението е обединение на стопански субекти, надлежно регистрирани съгласно българското законодателство, работещи в производството, търговията и приложението на изолациите в строителството, научни институти, лаборатории и звена, а също така и изявени специалисти от бранша, които имат общ интерес за обезпечаване качеството на крайния продукт.

Oсновни цели на БАИС

Подпомагане членовете на сдружението при тяхната работа;

Регламентиране и унифициране на изискванията за изпълнение на изолациите в строителството;

Съгласуване на изискванията на европейското законодателство и практика с тези в България;

Подпомагане на компетентните държавни органи при привеждане изискванията на законодателството в България в съответствие с тези в Европейския съюз;

Сертифициране и класификация на фирмите от бранша;

Борба срещу нелоялната конкуренция и некоректните практики;

Обезпечаване качество на извършваните работи, спазването на гаранционните срокове и изискванията на законодателството;

Дейности на БАИС

Сдружението осъществява целите си посредством следните дейности

Изграждане на система за гарантиране на качеството;

Издаване на периодичен бюлетин за добрите и лошите практики в бранша, технически и технологични новости, новости в нормативната база у нас и в ЕС;

Изграждане на система за обучение на изпълнителски кадри;

Стимулиране инициативността на членовете;

Разширяване на диалога между фирмите от бранша;

Представителство и поддържане на контакти с държавни органи с оглед защитата на интересите на членовете и изготвяне на предложения за изменение и допълнение на нормативни актове, стандарти и др., касаещи дейността на фирмите-членки;

Предотвратяване на евентуалните нарушения, свързани със Знака за качество;

Визия на БАИС

С изпълнението на основните цели и дейности се изгражда визията на сдружението

Легитимиране на работещите в областта на изолациите фирми от асоциацията;

Ограничаване на влиянието върху пазара на нелоялните конкуренти и некоректните практики;

Спазване на гаранционните срокове и изискванията на законодателството;

Предлагане на качествени материали и услуги на пазара;

Членства на БАИС

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) членува в Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Камара на строителите в България (КСБ), Български институт по стандартизация (БИС) и Национална асоциация за покривни работи (NRCA), САЩ.

Етичен кодекс на БАИС

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) приема настоящия Етичен кодекс, с който регламентира поведението и взаимоотношенията на членовете на Асоциацията при изпълнение на техните служебни задължения помежду им, с трети лица и взаимоотношенията им с потребителите.

Комисия по етика

Йордан Николов Николов
Димитър Ценков Пенев
Благой Василев Стоянов