Изберете страница

На 20.04.2017г. се състоя редовно годишно Общо събрание на „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) в заседателната зала на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП.)

Преди да започне работата на събранието бе прочетен поздравителен адрес от главния секретар на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) г-н Антони Чипев, в който се подчерта успешното дългогодишно партньорство в устойчивото строителство между двете организации.

Г-н Антони Чипев поздравява делегатите на БАИС

По време на събранието беше приет отчета за дейност на асоциацията за 2016г., представен от председателя да Управителния съвет на БАИС г-н Борис Радулов. Като успех беше отбелязана активността на специализираните секции към БАИС, за което свидетелстват промените в „Наредба №РД-02-20-2 от 08.06.2016г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения“ на МРРБ, както и издаването на „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащи конструкции на сгради“ и предложението за промени в „Наредба № Iз-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“. Партньорството с браншовите организации в сектора на строителството беше отчетено като успешно и г-н Радулов увери делегатите, че ще продължават усилията в тази посока. Г-н Радулов упомена, че наскоро присъединила се към асоциацията е „Селена България“ ЕООД.

Делегатите обсъждат отчета за 2016г.
Делегатите приемат програмата и бюджета за 2017г.

Изпълнителният директор на БАИС, инж. Йордан Николов, представи програмата и бюджета на асоциацията за 2017г., които бяха единодушно приеми от делегатите. Той отбеляза, че ще продължи активната работа на специализираните секции на асоциацията по промени и допълнения в Нормативната база. Инж. Николов подчерта, че в програмата е залегнало заздравяване на партньорството с браншови организации в строителния сектор и организиране на съвместни обучения. Предвижда се и провеждане на оценка на очакванията на членовете с цел да се подобрят предоставяните услуги.

Основен акцент беше поставен върху планираното продължаване на активната работа по подобряване на ефективността на комуникационните канали на БАИС. Като един от централните комуникационни инструменти се очертава информационният бюлетин на БАИС, който дава възможност на членовете да разпространяват новини за продукти, услуги, събития и др. и се разпространява до браншовите организации в сектора на строителството.

От май 2017г. се предвижда да започне работа изцяло нов уеб сайт на БАИС, който да е по-интерактивен и да предлага повече услуги както за членовете, така и за всички участници в строително-инвестиционния процес. Сред поставените задачи за 2017г. е и активно участие на БАИС в социалните мрежи.

По време на Общото събрание беше избран нов член на Управителния съвет – г-н Дамян Бадев от “Кнауф Инсулейшън” ЕООД и беше попълнен състава на етичната комисия със следните членове: г-н Йордан Николов (Изпълнителен директор на БАИС и член на асоциацията като физическо лице), г-н Димитър Пенев (представител на “Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД) и г-н Благой Стоянов (управител на “Вас Про” ЕООД).

С плакети на БАИС бяха удостоени г-жа Оксана Генадиева, дългогодишен главен секретар на асоциацията и г-жа Мария Кухтева, осводена от Управителния съвет на БАИС поради напускане на позицията на представляващ “Изовер Сен Гобен”.

Г-жа Оксана Генадиева получава плакет на БАИС
Г-жа Мария Кухтева получава плакет на БАИС