Изберете страница

От 10 до 12 септември 2020 г. се състоя ХI международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“. Темата на тазгодишното издание бе „Теория и практика за устойчиво бъдеще“ и представи научни и практически разработки на преподаватели, студенти, докторанти и специалисти от България, Македония, Сърбия, САЩ, Словакия, Румъния и др. Конференцията се проведе онлайн. Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) бе партньор на събитието. С фирмени презентации участваха членовете на БАИС: „Хидромат“ ООД, „Сен-Гобен България“ ЕООД и „Мапеи България“ ЕООД.

Работата на конференцията протече в три секции. Секция 1: „Нови материали и технологии в строителството. Законодателство и нормативна база. Управление на риска и устойчиво развитие. Техника на безопасността на труда и противопожарна техника. Организация, икономика и управление на строителството. Дигитализация в строителството.“; Секция 2: „Постижения в конструктивното проектиране и строителството. Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите. Фундиране на сгради и съоръжения. Сеизмична механика и сеизмично строителство. Софтуер за проектиране в строителството.“; Секция 3: „Архитектура на сгради и съоръжения. Строителство на хидротехнически съоръжения и тунели. Пътно, железопътно и метростроителство.“

Инж. Йордан Николов – изпълнителен директор на  БАИС връчи две грамоти за „най-добър доклад на млад учен“.

За насърчаване на творческото начало в младите учени, грамотите са съпроводени и с парични награди. Носители на наградата станаха:

 

Д-р инж. Александър Жипонов – главен асистент в катедра „Транспортно строителство“ на УАСГ. Темата на доклада е:

„Техническо решение за железопътен рамков мост, гарантиращо дълговечност и безаварийна експлоатация“.

В доклада са разгледани рамковите конструкции, които се използват като статическа схема за изграждането на железопътни естакади. Това е едно доказано решение, при което се гарантира: дълготрайна и безпроблемна експлоатация, поведение, гарантиращо поемането и предаването на вертикалните и хоризонтални усилия, преразпределяне на възникнали по време на експлоатацията деформации. Липсата на лагери и фуги при рамковите конструкции, ги прави изключително надеждни и адаптивни, както към натоварванията, така и към деформациите, които се появяват в периода на експлоатация. Разгледани са специфични въпроси от процеса на проектиране като се обръща специално внимание на пропорционалността на коравините на елементите, детайлите на връзките, ефекти от температура, стареене и пълзене на бетона, изолиране на устоите от земните масиви.

 

Другият носител на грамота е инж. Станислав Бакърджиев, инженер/докторант, в катедра „Технология и мениджмънт в строителството“, Строителен факултет, ВСУ „Любен Каравелов. Темата на доклада е:

„Експериментално изследване на безгредови стоманобетонни плочи изпълнени с метод за Ранно декофриране“.

В него е изследвано поведението на експериментална двуетажна монолитна конструкция през периода на изграждане на безгредовите ѝ плочи с кофражна система подходяща за прилагане на Ранно декофриране.  Сравнени са експерименталните резултати на деформациите на плочите с тези от числения модел на конструкцията. Сравненията са направени за всеки от различните етапи на декофриране. Анализирани са особености в резултатите на якостните характеристики при изпитванията на използвания за монолитната конструкция бетон. От получените резултати и сравнения, са направени изводи касаещи  производството на стоманобетонни плочи чрез кофражни системи подходящи за Ранно декофриране.

 

Започната през 2000 г. като Национална конференция от Съюза на строителните конструктори в България и Научно-техническия съюз по строителство в България, днес конференцията „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ за осми път е и международна. Основни организатори са Научно-техническия съюз по строителство в България, Камарата на строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Съорганизатори са: Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, Фондация «ЕВРИКА» и Териториалната организация на научно-техническите съюзи гр. Варна.

 

Източник: БАИС