Изберете страница
БАИС с национална кампания в подкрепа на апликаторите на изолации

„Българска асоциация за изолации в строителството“ започна интегрирана кампания в подкрепа на дейността на изпълнителите на изолационни работи в цялата страна. Кампанията е с широк обхват и включва активности като създаване на база данни с апликаторски фирми на уеб сайта на Асоциацията, провеждане на дискусионни форуми и обучения за представители на изпълнителски фирми, спомагащи за преодоляването на основни проблеми в работата на тези фирми. Очаква се гореспоменатите инициативи да улеснят формирането на регистър на апликаторски фирми към БАИС, който да наложи качество на изпълнението на изолационни работи в страната.

База данни с апликаторски фирми

Като първа стъпка от кампанията БАИС предприе изграждане на база данни с контактите на изпълнителски фирми, която да се помести на уеб сайта на Асоциацията. Екипът на БАИС вече започна работа по събиране на данни за апликаторски фирми. Основният критерий за присъствието в базата данни е фирмата да има препоръка от член на БАИС. От своя страна БАИС чрез сайта си гарантира видимост и популяризация на съответните изпълнителски фирми и тяхната дейност, като ги препоръчва от името на членската си маса.

Формата за регистрация за базата данни ще намерите тук.

Обучения и дискусионни форуми

Предвижда се провеждане на обучения и дискусионни форуми с апликаторски фирми на различна тематика, която да обхваща процеси от управление на изпълнителска фирма до техническо изпълнение на изолационни работи, както и обсъждане и предлагане на решения на проблеми, срещани в ежедневната дейност. За есента на 2017г.е планиран семинар на тема „Мениджмънт на подизпълнителската фирма в областта на изолациите“. Семинарът е насочен към управителите на апликаторски фирми и цели повишаване на знанията и уменията за основни бизнес дейности като подготовка на оферти, подписване на договори, подобряване организацията на работа, планиране на човешки и финансови ресурси, поддържане на документооборота и др.

Програмата от семинари ще продължи с обучения, организирани за работници в апликаторски фирми, като в дългосрочен план се предвижда прерастване на обученията в курсове, които да приключват с присъждане на квалификационни степени.

В допълнение на обученията ще се проведат и дискусионни форуми, по време на които ще бъдат обсъдени основни проблеми, с които се сблъскват апликаторите на изолации, както и възможността за създаване на обединение на изпълнителски фирми от цялата страна, което да се интегрира в структурата на БАИС като регистър.

БАИС с национална кампания в подкрепа на апликаторите на изолации

Регистър на изпълнители на изолационни работи

Като финална стъпка от кампанията, насочена към изпълнителите на изолации, БАИС планира създаването на регистър на апликаторски фирми от цялата страна. Основните функции на регистъра ще бъдат да защитава общите интереси на членуващите апликатори, да гарантира пред трети лица надеждността, професионализма и почтеността на членовете, да следи за спазване на договорените правила и да предлага санкции за нарушителите, както и да издава квалификационни степени на работниците на изпълнителските фирми по образеца на старите професионални гилдии. Идеята е правилата и критериите за квалификационните степени да се изработят от самите фирми, така че да се постигне консенсус и да се прилагат доброволно от всички.

Предвижда се организационното обединение да помогне за решаване на проблемите, с които апликаторите се сблъскват в дейността си като забавяне на плащанията и/или неплащане от страна на инвеститори и главни изпълнители, легитимирането на изпълнителите, които работят качествено, набирането на подготвени кадри, намаляване на текучеството, решаване на въпросите за временната заетост, обезпечаване на гаранционни срокове и др.

БАИС ще разчита на подкрепата на медийните си партньори и членовете си за осъществяване на контакт с изпълнителските фирми и ефективното изпълнение на планираната кампания.

За повече информация относно дейностите по кампанията може да се свържете с нас на:

E-mail: bais.bg@gmail.com
Мобилен: 0886 38 61 92
Телефон: 02/963 10 71

Източник: БАИС