Изберете страница

Компанията публикува своя доклад за устойчивост за 2022 г.

Дуисбург, 4 април 2023 г. – Xella Group, водещ европейски производител на строителни материали, предлагащ устойчиви, ефективни и достъпни решения за стенни конструкции, публикува днес доклада си за устойчивост за 2022 г. В допълнение, Xella оповести, че целите ѝ за намаляване на CO₂ емисиите до 2030 г. са изпратени за валидиране на инициативата „Научно обосновани цели“ 1Инициативата „Научно обосновани цели“ (Science Based Targets initiativе – SBTi) представлява партньорство между Програмата за докладване в сферата на устойчивото развитие (Carbon Disclosure Project – CDP), Световния пакт на ООН („Глобален договор“, на английски United Nations Global Compact), Института за световни ресурси (World Resources Institute – WRI), и Световния фонд за дивата природа (WWF-World Wide Fund for Nature). Инициативата предоставя на компаниите рамки за действие в областта на климата, чрез които да привеждат дейностите си в съответствие с науката за климата и с целите, определени в Парижкото споразумение. (Science Based Targets initiativе – SBTi). Стремежът на Xella е с това ангажиращо действие да гарантира, че избраният от нея път за намаляване на емисиите, включително на тези по веригата ѝ за доставки, е в съответствие с признатия от учените по климата резултатен подход за ограничаване на покачването на глобалната средна температура до 1.5 °C (съгласно Парижкото споразумение).

ESG 2ESG – Environmental, Social, and Governance – Опазване на околната среда, социални политики и корпоративно управление стратегията на Xella стъпва на три опори:

– намаляване на емисиите на CO₂ на всички вътрешни процеси и изобщо по цялата верига на доставки;

– развитие на затворен цикъл на използване на материалите (с фокус върху повторното използване на изведените от употреба собствени продукти);

– осигуряване на безопасна и приобщаваща работна среда, която гарантира защита на индивидуалните права и на многообразието.

С поредния доклад за устойчивост безусловно се подчертава непрекъснатото развитие на Xella и по трите основни направления на нейната ESG стратегия

 

Значително намалени емисии

През 2022 г., благодарение на широко прилагане на мерки за енергийна ефективност, Xella намали своите емисии на CO₂, оценени по пазарно базиран метод, с 8 процента спрямо 2021 г. В добавка, емисиите на CO₂ от Обхват 3 3Обхват 3 включва емисии, които не са произведени от самата компания и не са резултат от дейности на притежавани или контролирани от нея активи. Това са такива емисии нагоре и надолу по веригата на стойността, за които компанията е индиректно отговорна. за 2022 г. са оценени точно, представлявайки 84 процента от общите CO₂ емисии на Xella. Когато завърши процесът на установяване на научно обоснована цел, Xella ще добави към по-амбициозната цел за емисиите от Обхвати 1 и 2 и цел за абсолютно намаляване на емисиите си от Обхват 3. В тази връзка Xella се ангажира през следващите години да работи със свои доставчици, за да намери, съвместно с тях, начини за намаляване на емисиите на CO₂ 4Под общи емисии се имат предвид сумарните емисии от Обхвати 1 и 2 (емисии, които са собственост на компанията или са контролирани от нея) и от Обхват 3. на някои категории суровини.

Целта на Xella – да бъде водеща в развитието на кръгови процеси

През 2022 г. Xella е използвала 4 процента по-малко входящи суровини, а консумацията на пясък е намаляла, благодарение на заместването му с материали, получени чрез натрошаване и фракциониране на несъответстващи продукти. Повторното им влагане в производството е първата стъпка в изпълнение на ангажимента на компанията да спре депонирането им на сметища до 2025 г. Xella е посветена на развитието на кръгови производствени процеси и на реално затваряне на жизнения цикъл на своите продукти. Това включва намалено генериране на производствени отпадъци и проучване на нови начини за заместване на първична суровина със сортирани чисти изрезки от строителни обекти и с преработени материали от разрушаване на сгради. От значение е и въвеждането на цифрови услуги като дигиталното решение blue.sprint на Xella, което допринася за намаляване на грешките и оптимизира използването на нейните продукти. Xella може да разчита на своя собствена база за изследване и развитие – центъра Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH (T&F), за разработването на нови методи и формули, които да направят производството ѝ по-устойчиво.

 

Безопасна и многообразна работна среда

През 2022 г. Xella изразходва 4.1 милиона евро за подобрения в областите на здравето и на безопасността. Това включва капиталови инвестиции като по-безопасни машини или защитни огради. Компанията инвестира в обучение, включително и в по-нататъшното развитие на Програмата за цялостно лидерство в безопасността (Total Safety Leadership Program – TSL), програма на Xella, посветена на овластяването на хората да поемат лична отговорност за безопасността.

Xella отбелязва напредък и по отношение на представителството на половете – през 2022 г. делът на жените мениджъри в Групата е нараснал до 20%.

Сесил Фаж, главен директор „Устойчивост и комуникации“ на Xella, коментира: “Ние сме много горди от напредъка, който постигнахме през 2022 г. по отношение на нашите ESG усилия и нарастващата ангажираност на нашите служители в тази област. Въпреки това, се стремим да постигнем още повече. Като един от водещите европейски доставчици на строителни материали имаме средствата и отговорността да ускорим процесите на намаляване на емисиите на CO и на по-ефективното използване на ресурсите, тъй като светът е силно засегнат от изменението на климата. Xella е и ще бъде в състояние да предостави правилните решения, за да отговори на предизвикателствата пред устойчивото развитие на строителната индустрия.”

Докладът за устойчивост е изготвен в съответствие със стандартите GRI 2021 (GRI – Global Reporting Initiative) и част от съдържанието е гарантирано с ограничена увереност от независими външни одитори (PwC – „ПрайсуотърхаусКупърс“).

През последните няколко години Xella се разви от конвенционален производител на строителни и изолационни материали до ориентиран към клиента доставчик на решения за цялата обвивка на сградата. Компанията се стреми да предоставя енергийно ефективни, устойчиви и достъпни строителни решения за жилищни сгради и за сгради с търговско предназначение. Това позициониране на Xella ѝ позволява да обслужва бързо променящата се индустрия, която все повече се характеризира с търсенето на ефективно и устойчиво строителство.

Допълнителна информация можете да намерите и на уебсайта на Ксела България.

За Xella Group

Xella Group е европейски доставчик на материали за ефективни и устойчиви решения за стени за цялата сградна обвивка. Xella е дом на семейство от добре познати марки като Ytong, Silka, Hebel и Multipor и пионер във въвеждането на дигитални средства за подпомагане на строителните процеси. Нашите висококачествени продукти от природни суровини отговарят на необходимостта от ефективно строителство и на търсенето на решения за устойчиви сгради. Групата е двигател на иновациите по цялата верига на създаване на стойност – от проектирането до производството и монтажа. Xella подобрява устойчивостта на сградите през целия им жизнен цикъл и допринася за нисковъглеродна индустрия, вписваща се в кръговата икономика. Седалището на Xella Group е в Дуисбург, Германия. Компанията осигурява заетост на повече от 5200 служители.

 


 • 1
  Инициативата „Научно обосновани цели“ (Science Based Targets initiativе – SBTi) представлява партньорство между Програмата за докладване в сферата на устойчивото развитие (Carbon Disclosure Project – CDP), Световния пакт на ООН („Глобален договор“, на английски United Nations Global Compact), Института за световни ресурси (World Resources Institute – WRI), и Световния фонд за дивата природа (WWF-World Wide Fund for Nature). Инициативата предоставя на компаниите рамки за действие в областта на климата, чрез които да привеждат дейностите си в съответствие с науката за климата и с целите, определени в Парижкото споразумение.
 • 2
  ESG – Environmental, Social, and Governance – Опазване на околната среда, социални политики и корпоративно управление
 • 3
  Обхват 3 включва емисии, които не са произведени от самата компания и не са резултат от дейности на притежавани или контролирани от нея активи. Това са такива емисии нагоре и надолу по веригата на стойността, за които компанията е индиректно отговорна.
 • 4
  Под общи емисии се имат предвид сумарните емисии от Обхвати 1 и 2 (емисии, които са собственост на компанията или са контролирани от нея) и от Обхват 3.

Данни за контакт:

„Ксела България‘‘ ЕООД
1870 София, България
Мобилен телефон: +359 884 031 596
Имейл: tsvetelina.atanasova@xella.com

 

 

Източник: КСЕЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД