Изберете страница

Строителството на сгради и инженерни съоръжения неизменно е свързано с прекъсвания на работния процес и обуславяне на различни по време технологични престои. Те са предизвикани от спецификата на различните технологии, обема на строителните дейности, логистичните възможности и др., като в резултат на това в структурните елементи се образуват т. нар. конструктивни (или работни) фуги. Този тип фуги се обуславят само и единствено от работния процес по време на строителството и при тях теоретично няма деформации.

При по-големите сгради и особено при инженерните съоръжения на проектно ниво се залагат т.нар. дилатационни фуги, които позволяват свободни деформации на конструктивните елементи, възникващи в резултат на температурни промени, съсъхване, неравномерни слягания, хоризонтални и вертикални премествания, предизвикани от земетръс и други природни катаклизми.

Конструктивните и дилатационните фуги са „зони на връзка“, в които има проектно и/или технологично прекъсване на конструкцията, поради което това са едни от най-уязвимите места – слаби точки в строителните конструкции. Когато говорим за водоплътност, именно фугите са елементите, на които следва да се обърне специално внимание. Обикновено, това са местата, където се появяват първите течове, предизвикани от повърхностни и/или подпочвени води. Правилното проектиране и старателното изпълнение на дилатационните и конструктивните фуги е от съществено значение за цялостната функционалност и експлоатационна пригодност на сградите и съоръженията, като спестяват много бъдещи неприятности и скъпи ремонти.

Уплътнение на дилатационни и конструктивни фуги с водоспиращи ленти Sika® и Tricosal®

Съществуват различни технически решения за уплътняване на дилатационни и конструктивни фуги. Едно от най-надеждните и едновременно с това икономически обусновано решение на възможните проблеми е поставянето на водоспиращи ленти, които да предпазят конструкцията от нежелано проникване на вода или други течности през зоните на фугите.

Области на приложение:

 • фундаменти на сгради – лесен иикономичен начин зауплътняване на дилатационни и конструктивни фуги;
 • инфраструктура – идеаленметод заосигуряваненафугите и цялостни хидроизолационни решения приголеми инженерни съоръжения;
 • резервоари за вода – специални водоспиращи ленти с доказана дълготрайност и гарантирано качество, разработении одобрениза употреба в контактс питейнавода;
 • промишлени обекти – ленти с висока химическа устойчивост(серия Tricosal® Westec®), осигуряващи необходимата висока степен на сигурност и защита на околната средата;
 • ремонт – водоспиращи ленти, позволяващи инсталиране по време на ремонт и разширения, т.е. между нови и съществуващи структури.

Видове водоспиращи ленти:

Съществуват различни видове водоспиращи ленти, в зависимост от местоположението им в строителната конструкция, вида на фугата и вида на материала, от който е изработена лентата:

 • в зависимост от местоположението в строителната конструкция лентите се делят на два основни вида – централно разположени и повърхностно разположени;
 • в зависимост от вида на фугата водоспиращите ленти се разделят на два основни вида – за дилатационни и за конструктивни фуги;
 • в зависимост от вида на материала, от който са изработени, водоспиращите ленти се делят на следните видове: PVC-P, FPO/TPO, PVC-NBR (Tricomer), изкуствен каучук (Elastomer), на база полиетилен, стоманени (само за конструктивни фуги), смесени и др.

 

Водоспиращите ленти създават преграда пред проникващата във фугата вода, като удължават нейния път. По този начин, водното налягане постепенно отслабва и спира. Ширината на лентата и нейното разположение се избират в зависимост от очаквания воден напор.

Средната част на водоспиращите ленти за дилатационни фуги позволява поемането на деформации (линейни и срязващи):

Употреба на водоспиращите ленти в зависимост от вида на материала:

 • Sika® Waterbars PVC-P:

Този тип водоспиращи ленти притежават много добри характеристики, като едновременно с това позволяват изготвянето на ценово ефективни решения. Употребяват се от над 70 години, като притежават различни тестове и одобрения. Sika® Waterbars PVC-P са устойчиви на естествените киселини и основи, съдържащи се в подпочвените води. Имат много добра устойчивост на стареене, като позволяват лесно заваряване на обекта. Не са устойчиви на битум и контакта с битумни продукти трябва да се избягва, тъй като води до ускорено стареене и образуване на пукнатини. Използват се при водно налягане от 5 до 25 м. Лентите за дилатационни фуги са жълти на цвят, а тези за конструктивни – черен или тъмно сив.

 • Sika® Waterbars FPO/TPO:

Този тип водоспиращи ленти обикновено се използват в комбинация с FPO/TPO мембрани за изготвяне на цялостна хидроизолационна система. Sika® Waterbars FPO/TPO са устойчиви на естествените киселини и основи, съдържащи се в подпочвените води и на води, замърсени с битумни продукти. Имат много добра устойчивост на стареене и позволяват лесно заваряване на обекта.

Лентите Tricosal® D/A 240 DW са предназначени специално за резервоари за питейна вода, като притежават тестове и одобрения за микробиологичен растеж, съгласно немските спецификации и препоръки DVGW и KTW. Този тип ленти са сини на цвят и са само централно разположени. Има вариант, както за работни, така и за дилатационни фуги.

 • Tricosal® Tricomer:

Tricomer е термопластичен кополимер на базата на PVC-P и NBR (нитрил бутадиен каучук). Този специален полимер е разработен и модифициран в нашите лаборатории, за да отговаря изцяло на изискванията на DIN 18541. Този тип водоспиращи ленти се използват успешно за хидроизолационна защитита на фуги в бетонни конструкции в продължение на почти 30 години. Лентите Tricosal® Tricomer са с високо удължение при скъсване, отлична устойчивост на химикали и стареене, като запазват постоянна еластичност, подобна на каучуковите еластомери. Обикновено се използват при изискване за по-високо качество и надеждност. Отделните ленти от Tricomer се съединяват посредством термопластично заваряване, което ги прави лесни и практични. Водоспиращите ленти Tricosal® Tricomer са клас BV (устойчиви на битум съгласно DIN 18541).

 • Tricosal® Elastomer:

Elastomer е смес от изкуствен каучук на базата на пространствено омрежени полимери с дълга верига, образуващи се в процеса на вулканизация, осигуряващи постоянство на формата и размерите и контрол на деформациите при възможни натоварвания. Водоспиращите ленти Tricosal® Elastomer се използват при конструкции с потенциално високи деформации, чести промени на натоварването и/или ниски работни температури, както и при изискване за устойчивост на много високо водно налягане. Профилите Tricosal® Elastomer се свързват помежду си чрез вулканизация.

Специални водоспиращи ленти за реконструкции – закрепване с фланци:

При уплътняване на фуги за връзка между съществуващи бетонни елементи и/или конструкции, както и за връзка на нови структури към съществуващи такива се използват специализирани водоспиращи ленти. Закрепването им към съществуващи бетонни структури се осъществява посредством фланци, а към „нов“ бетон – чрез вграждане или с помощта на анкерни крачета. Водоспиращите профили Tricosal®, позволяващи фланцово фиксиране намират широко приложение при ремонтни дейности и са особено подходящи при високи натоварвания, като позволяват сигурна хидроизолация дори и в екстремни условия.

Опазване на околната среда в промишлени обекти:

С развитието на индустрията в наши дни околната среда трябва да бъде защитена от множество химични вещества, които се обработват и съхраняват в подходящи стоманобетонни резервоари и вторични защитни вани, изискващи надеждна хидроизолация и защита посредствум материали с висока химическа устойчивост.

Водоспиращите ленти от гамата Tricosal® Westec® се произвеждат от специален химически устойчив полиетилен. В сравнение със стандартните материали, съответстващи на DIN 7865 или DIN 18541, този тип материал е значително по-устойчив на най-агресивните химически агенти и по-специално на опасните въглеводородни химикали (горива, масла, разтворители и т.н.).

За да отговарят на строгите изисквания за безопасност и за да се потвърди тяхната функционалност лентите Tricosal® Westec® са тествани в съответствие с принципите за съвместни хидроизолационни системи в съоръжения за съхраняване, пълнене и прехвърляне на замърсяващи водите вещества, като притежават одобрение от Немския институт за строителни технологии (DIBt), член на ЕОТА (ETA-04/0044).

За да се постигне цялостна водонепропускливост на структурата е необходимо надеждно решение за изолиране на ключовите зони на връзка. В разнообразната гама от системи за хидроизолиране на Sika® и Tricosal® можете да намерите решение на всички проблеми, свързани с осигуряване на водоплътност на фугите. Различните материали, предназначения, водни натоварвания, деформации, качество и дизайн, предоставят възможност за гъвкавост на проектните решения. Ние разполагаме с най-голямата гама от продукти и системи за хидроизолиране, включително и много специализирани материали за уплътняване на фуги, осигуряващи цялостни системни решения, в зависимост от конкретните технически, практически и икономически изисквания.

Източник: СИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД