Изберете страница

Европейската седмица на устойчивата енергия (EUSEW) е ключово събитие, което обединява различни заинтересовани страни с цел насърчаване на устойчиви енергийни решения. Тази година, EPB Center и Next Generation EPC Cluster, в сътрудничество с EPBD.wise, организираха сесия, фокусирана върху предизвикателствата и възможностите, свързани с транспонирането и практическото прилагане на преработената Директива за енергийната ефективност на сградите (ДЕХС/EPBD) в целия ЕС.

Основната цел на сесията беше да се проучи сложността на съгласуването на различни правни и регулаторни рамки в държавите-членки на ЕС, както и да се обсъдят начините за интегриране на приноса на множество заинтересовани страни. Обсъдени бяха теми като:

  • Изключителната важност на One stop shops (Консултанти на “Едно гише”): Тези центрове предоставят цялостни услуги за заинтересованите страни, улеснявайки достъпа до информация и подкрепа за изпълнението на ДЕХС (EPBD).
  • Building coach (консултант енергийна ефективност): Присъствието на опитни консултанти, които да предагат насока за оптимизиране на сградите и успешното прилагане на мерките за енергийна ефективност.
  • Значимостта на добрите практики: Споделянето на успешни примери и опит помага за повишаване на ефективността и осигурява по-широко прилагане на иновативни решения.
  • Build Up portal: Портал предлагащ изчерпателни ръководства и материали за заинтересованите страни в сектора на енергийната ефективност на сградите.
  • Значението на новите технологии: Интегрирането на нови технологии е от съществено значение за постигане на устойчиви енергийни решения.

 

Сесията включваше презентации от водещи експерти в областта:

  • Andrei Vladimir Lițiu, Изпълнителен директор и консултант по енергийната ефективност на сградите, представи стандартите и добрите практики за повишаване на енергийната ефективност.
  • Stefan Moser, Ръководител на отдел “Енергийна ефективност на сградите и продуктите” към Европейската комисия, обсъди регулаторните предизвикателства и перспективи.
  • Ulrike Nuscheler, Старши проектен съветник в CINEA, представи проектите и инициативите, финансирани от програмите Horizon 2020, Horizon Europe и LIFE.
  • Afroditi Psatha, Мениджър проекти и събития в EuroACE и Renovate Europe, подчерта важността на иновациите и сътрудничеството за успешното изпълнение на EPBD.
  • Georg Vogt, Ръководител на информационни и комуникационни технологии за иновационна енергия в Empirica, говори за ролята на технологиите и дигитализацията в устойчивата енергия.

Сесията предостави платформа за обмен на знания и идеи, които ще подпомогнат успешното транспониране и прилагане на преработената ДЕХС(EPBD) в целия ЕС. Обсъжданията подчертаха важността на координираните усилия, иновациите и споделянето на добри практики за постигане на устойчиви енергийни решения в строителния сектор.

Източник: БАИС