Изберете страница

На заседание на Министерския съвет бе приет проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

Документът е разработен във връзка с изискването на Директива (ЕС) 2018/844/ЕС. С нея се задължават държавите членки на Европейския съюз трябва да установят дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради с хоризонт на изпълнение 2050 г. Проектът е разработен от Министерството на енергетиката, съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Фонд мениджър на финансови инструменти в България, с подкрепата на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Стратегията предвижда до 2050 г. да бъде обновен 60% от жилищния фонд и близо 17% от нежилищния.

Очаква се това да доведе до спестяване на 7329 GWh енергия годишно. С това емисиите на парникови газове ще намалеят с 3 274 453 тона СО2. Изпълнението на Стратегията ще доведе и до създаването и поддържането на 17 600 нови работни места и допълнителен годишен ръст на БВП от 557 милиона лева към 2030 г. за периода 2021-2030 г.

От съобщението на министерския съвет става ясно, че стратегията включва преглед на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради въз основа на статистически извадки. Определени са разходно ефективни подходи за обновяване, съобразени с вида сгради и климатичната зона. Разработена е пътна карта с индикатори за измерване на постигнатите резултати за следните периоди: 2021-2030 г., 2031-2040 г. и 2041-2050 г.. Те отразяват етапни целеви стойности на процеса на обновяване на сградния фонд на България. Направена е оценка на нужното финансиране за постигане на целите на проекта на стратегия. Разгледани са възможностите за използване на публично финансиране за привличане на допълнителни инвестиции от частния сектор.

 

Източник: БАИС