Изберете страница

Като член на ЕС, България трябва да разработи Национална дългосрочна стратегия за обновяване на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., които целят преобразуването на всички съществуващи сгради в такива с почти нулево енергопотребление по ефективен спрямо разходите начин.

Изпълнението на този план е задача, която изисква обединяване на усилията на всички професионални организации, широка подкрепа на потребителите чрез информираност и обучение на строителните специалисти за осъзнато и рационално разходване на енергия и оптимизиране на разходите за енергия. Необходимо е техническата норма за сгради с близко до нулево потребление на енергия, изискваща клас „А“ на енергопотребление и 55% от енергията да е осигурена от възобновяеми източници, да добие повече популярност.

В изпълнение на тази задача, Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС), Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и КСБ – София организират продължаващо обучение на тема: „Почти нулево-енергийни сгради. Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради“. Семинарът ще се проведе на 29 октомври 2019 г. в зала № 311 на УАСГ.

Срокът за регистрация и заплащане на обучението е 24 октомври 2019 г. Можете да заявите участие като попълните следната електронна форма.

Обучението цели да даде допълнителни теоретични познания и практически умения на строителни специалисти, изпълнители на изолационни работи, които имат практически знания за процеса на монтаж на топлоизолационни системи, придобити на работното място, и желаят да получат удостоверение за това.

Участниците ще получат подготовка по въпросите, свързани с налагането на новите по-високи стандарти за енергийна ефективност в България от началото на 2019 г. и ще се запознаят с новите материали и изделия, които се прилагат при обновяването или подмяната на различни сградни компоненти. Накратко ще бъдат представени и новаторски методи за идентифициране и предотвратяване на грешки на строителния обект като тестове за въздухоплътност и заснемане с термовизионна камера.

По време на обучението ще бъдат разгледани следните теми:

ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ В СГРАДИТЕОсновни понятия. Топлоизолационни материали. Компоненти на сградната обвивка. Топлоизолация по стени, покриви и основи.

ТОПЛИННИ МОСТОВЕ В СГРАДИТЕ – Видове топлинни мостове и щетите от тях. Топлинни мостове по стени.  Топлинни мостове при покриви. Топлинни мостове при конзоли (балкони, стрехи). Топлинни мостове при основи. Материали и изделия за предотвратяване на топлинни мостове.

ПРОЗОРЦИ – Основни принципи. Прозорци и комфорт. Компоненти. Монтаж. Покривни прозорци. Засенчващи устройства.

ВЪЗДУШНА ПЛЪТНОСТ НА СГРАДИТЕ – Въздушни течове – основни принципи. Проектиране и изпълнение – критични места, пропуски и грешки. Материали и изделия. Тест за въздухоплътност “Blower Door”.

ВЪТРЕШНА ИЗОЛАЦИЯ – Материали и изделия. Предимства и недостатъци. Технически решения. Добри практики.

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ – Системи за механична вентилация с рекуперация, приложими при сградни обновявания.

Ще бъдат проведени упражнения по въздухоплътност и практически изпит на макетите. Обучителният курс ще завърши с писмен тест. Успешно издържалите теста ще получат сертификат.

Програмата е изготвена и се провежда от името на БАИС и международния проект Fit-to-NZEB (“Новаторски обучителни схеми за обновяване до стандарт Почти нулево-енергийна сграда”), който се осъществява с участието на УАСГ и Център за енергийна ефективност ЕнЕфект в 7 европейски държави.

Повече информация за обучението и програмата може да намерите тук.

Организатори и партньори на събитието са:

Събитието се осъществява с подкрепата на:

Източник: БАИС