ДОЦ. Д-Р АРХ. РОСЕН САВОВ

Адрес: гр.София
Телефон: 0887 333217
Еmail: rossen@savov.net
Дейност:От 2011 г. – доцент във Варненския свободен университет “Черноризец храбър”
От 2012 г. – Ключов експерт към МРРБ по ПРОЕКТ BG161РО001-1.2.01-0001 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ”
От 2004 г. до 2011 г. – заместник кмет на Столична община – район “Изгрев”(два мандата)
От 2004 г. до 2011 г. – член на Областния съвет по енергийна ефективност на Област София
От 2004 г. – лектор в програмата “Подготовка и провеждане на обучение по енергийна ефективност в сгради и индустриални обекти” към Агенцията за енергийна ефективност за обучение на специалисти по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно ЗЕЕ
От 2003 г. – член на Техническия съвет на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС)
От 2003 г. до 2011 г. – член на Националната координационна група към АЕЕ
От 2000 г. – лектор в свободно избираемата дисциплина “Енергоефективната архитектура и влиянието й върху човешкото здраве” – Архитектурен факултет – 5- ти курс към катедра “Промишлени и аграрни сгради” на УАСГ
От 2000 г. – 2003 г. – супервайзор към EMICON S.p.a.
От 2000 г. до 2003 г. – консултант към Министерството на здравеопазването за обектите на ЦСМП – Лот 7 финансирани от Световната банка
От 1999 г. – хоноруван асистент към катедра “Промишлени и аграрни сгради” на Архитектурния факултет на УАСГ
От 1999 г. – председател на асоциация “Sustainable energy”-София
От 1998 г. – председател на творческа секция към САБ “АРХИТЕКТУРА И ЕНЕРГИЯ”
През 1996 г. – “TECHNOEXPORTSTROY” Ltd., гр. Рабат, Мароко
От 1984 г. -1999 г. – хоноруван асистент към катедра “Теория и история на архитектурното проектиране”на УАСГ
От 1993 г. до1995 г. – управител на “ГЛАВПРОЕКТ” ЕООД
От 1989 г. до1993 г. – ръководител секция “Реконструкция и модернизация” в Научната дирекция на “ГЛАВПРОЕКТ”
От 1982 г. до 1989 г. – ръководител на група в Научната дирекция на “ГЛАВПРОЕКТ”
През 1982 г. – “ТРАНСКОМПЛЕКТ”, гр. Лагос, Нигерия
От 1976 г. до 1982 г. – проектант в ИПП”ТРАНСПРОЕКТ”
Статут: Индивидуален член на БАИС

ДОЦ. Д-Р АРХ. РОСЕН САВОВ

Адрес: гр.София
Телефон: 0887 333217
Еmail: rossen@savov.net
Дейност:От 2011 г. – доцент във Варненския свободен университет “Черноризец храбър”
От 2012 г. – Ключов експерт към МРРБ по ПРОЕКТ BG161РО001-1.2.01-0001 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ”
От 2004 г. до 2011 г. – заместник кмет на Столична община – район “Изгрев”(два мандата)
От 2004 г. до 2011 г. – член на Областния съвет по енергийна ефективност на Област София
От 2004 г. – лектор в програмата “Подготовка и провеждане на обучение по енергийна ефективност в сгради и индустриални обекти” към Агенцията за енергийна ефективност за обучение на специалисти по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно ЗЕЕ
От 2003 г. – член на Техническия съвет на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС)
От 2003 г. до 2011 г. – член на Националната координационна група към АЕЕ
От 2000 г. – лектор в свободно избираемата дисциплина “Енергоефективната архитектура и влиянието й върху човешкото здраве” – Архитектурен факултет – 5- ти курс към катедра “Промишлени и аграрни сгради” на УАСГ
От 2000 г. – 2003 г. – супервайзор към EMICON S.p.a.
От 2000 г. до 2003 г. – консултант към Министерството на здравеопазването за обектите на ЦСМП – Лот 7 финансирани от Световната банка
От 1999 г. – хоноруван асистент към катедра “Промишлени и аграрни сгради” на Архитектурния факултет на УАСГ
От 1999 г. – председател на асоциация “Sustainable energy”-София
От 1998 г. – председател на творческа секция към САБ “АРХИТЕКТУРА И ЕНЕРГИЯ”
През 1996 г. – “TECHNOEXPORTSTROY” Ltd., гр. Рабат, Мароко
От 1984 г. -1999 г. – хоноруван асистент към катедра “Теория и история на архитектурното проектиране”на УАСГ
От 1993 г. до1995 г. – управител на “ГЛАВПРОЕКТ” ЕООД
От 1989 г. до1993 г. – ръководител секция “Реконструкция и модернизация” в Научната дирекция на “ГЛАВПРОЕКТ”
От 1982 г. до 1989 г. – ръководител на група в Научната дирекция на “ГЛАВПРОЕКТ”
През 1982 г. – “ТРАНСКОМПЛЕКТ”, гр. Лагос, Нигерия
От 1976 г. до 1982 г. – проектант в ИПП”ТРАНСПРОЕКТ”
Статут: Индивидуален член на БАИС