Изберете страница

При покупка на жилище, ако е ново, е важно да се знае кой е строителят. Това има особено значение в случаите, когато покупката е “на зелено”. Причината е по-високият риск за купувача, който влага пари без да е защитен при евентуален провал на начинанието или при некоректност на продавача. Според българското законодателство предварителните договори не подлежат на вписване и така купувачът не е сигурен, че е единственият, подписал договор за конкретното жилище.

Глобалната криза от 2008 г. се отрази пречистващо на нашия бранш и отся прецизните от непрецизните, коментира пред “Дневник” арх. Марин Бакалов. По думите му към днешна дата хората започват да проявяват доверие и да купуват “на зелено”, защото и обикновените граждани вече виждат,че пазарът е отсят от некомпетентните и са останали професионално грамотните компании. Освен това, според него, и клиентите са по-опитни и са се научили да отсяват качественото от некачественото.

Ето шест прости стъпки, които купувачът може да направи преди да вземе окончателно решение.

1. Проверете компанията в Търговския регистър на http://www.brra.bg/> . Така ще знаете имената на собствениците и ръководителите, размера на капитала, годишния финансов отчет. Има случаи, в които инвеститорът е различен от строителя. Тогава е добре да се провери и той.

2. Уверете се, че дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя, воден от Камарата на строителите в България. Това гарантира, че компанията няма ликвидни и изискуеми публични данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски; 2. не е обявена в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация; 3. разполага с техническо оборудване за извършване на заявените строително-монтажни работи; 4. разполага с необходимия квалифициран персонал.

3. Проверете за каква група и категория строежи е вписан строителят. Според Закона за устройството на територията жилищните сгради с високо застрояване са от трета категория; жилищните и смесените сгради със средно застрояване са от четвърта категория, а тези с ниско застрояване и вилите са в пета категория.

4. Попитайте какви сертификати притежава дружеството. Внедрена система за управление на качеството, макар и да не е задължителна, означава, че то е положило усилия, включително финансови, да създаде ред и контрол в работата, материалите и документацията си.

5. Огледайте информационната табела на строежа, където планирате да купувате. Сверете данните с информацията, с която вие разполагате. Ако има просрочие в изпълнението, попитайте каква е причината.

6. И най-важното – поинтересувайте се каква е строителната история на изпълнителя. Посетете предишни негови обекти и, ако е възможно, разговаряйте със собствениците. Интернет форумите също са източник на информация, но изискват критичност – както към възторжените похвали, така и към безогледните хули.

Източник: http://www.novinite.bg