Изберете страница

Публикувано на 30.05.2018 г.

Финансиране на енергийно ефективно обновяване на сградите в България

„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) взе участие в международен форум на тема “Енергийна ефективност – възможности и предизвикателства пред общините и бизнеса в Република България“, който се проведе на 16 и 17 май 2018 г. в парк хотел “Москва”, гр. София.

Един от основните въпроси, засегнати по време на събитието, бe финансирането на енергийно ефективното обновяване на сградите в България. Презентация по темата изнесе г-жа Цвета Наньова, изпълнителен директор на „Българо-австрийска консултантска компания“ АД.

Според изложението на г-жа Наньова водещите принципи във финансирането на енергийната ефективност са преминаване от грандове към финансови механизми, комбиниране на грандове с преференциално кредитиране и създаване на гаранционни механизми с цел разпределяне на риска.

При финансирането на жилищните сгради е характерно смесване на грантове с кредити, което е налагаща се практика в Европа. Комбинирането на грантове с кредити съчетава използване на публични финанси и целева подкрепа за неплатежоспособни, от една страна, и осигуряване на условия за привличане на частни инвестиции включително на търговси банки, от друга. Тази комбинация гарантира по-ефективно изразходване на публичните инвестиции, възможност за участие на бенефициенти, които нямат достатъчно средства и намаляване на риска и осигуряване на атрактивни условия за включване на търговски банки.

Финансовото участие на собствениците има различни положителни страни като осигуряване на адекватно разширяване мащаба на програмата, чрез привличане на частно финансиране и повишаване справедливостта, не само към останалите данъкоплатци, но и към тези в обновяваната сграда, които вече са инвестирали в подобряване на енергийната ефективност в домовете си.

Наличието на трикомпонентен финансов механизъм създава предпоставки за участие на собствениците във финансирането. Компонетите на финансовия механизъм са следните: диференциран грантов компонент, който служи за мотивация за участие; улестен достъп до кредитен ресурс (адресира проблема с липса на индивидуална кредитоспособност) и политики, насочени към енергийно бедни/ неплатежоспособни собственици.

От друга страна, съществуват и предпоставки за участие на частни банки като: фактът, че дребно мащабните проекти изискват окрупняване и институционален посредник (от частния бизнес – професионалния мениджър, избран от етажната собственост, алтернативно – назначен от местните власти); наличието на грантов компонент и въвеждане на гаранционен фонд, които позволява разпределяне на риска и прави атрактивно финансиране от страна на търговските банки.

Източник: „Българо-австрийска консултантска компания“ АД