Изберете страница

Публикувано на 26.09.2018 г.

През юли 2018 г. България се присъедини към редиците на малкото държави-членки на ЕС, които наскоро преработиха съществуващото законодателство или приеха нова нормативна база за строежи и изисквания за пожарна безопасност на високи сгради. С приетите изменения в Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар се позволява само незапалими топлоизолационни материали, с клас по реакция на огън А1 и А2 да се използват за топлоизолиране на високи сгради над 28 метра и фасади. Това е голяма промяна в сравнение с предишните правила, които позволяват да се използват материали A, B и C (според системата „евро клас“, вижте схемата).

По покана на организацията Fire Safe Europe (обединение на експерти по пожарна безопасност, пожарникари, европейски асоциации и международни компании с мисия подобряване на пожаробезопасността на сградите в Европа) инж. Йордан Николов, изпълнителен директор на Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) даде интервю по темата, свързана с промените в Наредбата.

Какво предизвика изработването на нов регламент за противопожарна безопасност в България?

На първо място, считам, че е важно да се изясни, че не е нов регламент, а изменение на съществуващата Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Мотивацията за това се дължи на опасенията, изразени от голям брой експерти в тази област. Преди ревизирането на тези изисквания, някои производители започнаха да предлагат горивни топлоизолационни панели за изолация на високи сгради в България с деклариран клас за реакция на огън на В и С (ограничена горимост). Много експерти обаче разбраха, че тази изолация е опасна и не осигурява на високите сгради подходящо ниво на пожарна безопасност.

Какви са най-големите постижения на новия регламент?

Мисля, че едно от най-значимите постижения на изменения регламент е стриктното изискване да се използват само материали с класификация клас A (незапалими) при високи сгради, както за ново строителство, така и при ремонт и реконструкция. Това изискване отговаря на изискванията за пожарна безопасност на високи сгради в редица държави от ЕС.

Какво влияние смятате, че ще има новият регламент по отношение на пожарната безопасност в България?

Надяваме се, че новите изисквания, изложени в регламента, ще намалят риска от пострадали и жертви, когато става въпрос за пожари в сгради, както по време на изграждането на сградата, така и по време на нейното използване.

Какви стъпки трябва да се предприемат, за да се гарантира спазването на регламента за пожарна безопасност?

Да се предлага адекватна информация и обучение на всички страни, участващи в процеса, включително изпълнителите, консултантите и надзорниците;

Да се осигури строг контрол от страна на пожарните органи и надзора на пазара.

Да изпращат сигнали и да се изискват решения, когато нарушенията са идентифицирани и съобщени.

 

Интервюто на английски език можете да видите тук.

Измененията в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 30.07.2018 е и акцентът в новия цикъл от обучителни курсове, организирани от Българската Асоциация за Изолации в Строителството (БАИС) за работа с „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“ /ЕЕООКС/. Тези обучения са насочени към всички участници в инвестиционния процес: архитекти, инженери-проектанти, изпълнители на проекти по енергийно ефективно обновяване на сгради, консултанти – упражняващи строителен надзор, специалисти от държавната и общинската администрации, ангажирани с процесите на енергийно ефективното обновяване, управители и мениджъри на асоциации на етажната собственост. Целта на тези обучения е по-ефективното използване на инвестираните в ЕЕ обновяване средства, чрез по-добра подготовка на участниците.

Информация за обученията през октомври в София и Варна можете да намерите тук.

Източник: БАИС