Изберете страница
Безпокойство от влошаване на икономическата среда изразяват от КСБ

Администрацията се опитва да си направи “живота по-лесен”. Има условия за “сив сектор” в бранша

В бюджета за 2024 г. да бъде обособено перо “индексация”, което да помогне за реалното и прозрачно прилагане на процеса на коригиране на цените на договорите в обществените поръчки за строителство. За това настояват от Камарата на строителите в България (КСБ) в писмо, изпратено до председателя на парламента, премиера и министрите на финансите и на регионалното развитие.

От КСБ изразяват сериозно безпокойство от чувствителното влошаване на икономическата среда, което засяга сектора на инвестиционното проектиране и строителството, както и редица, свързани с него отрасли на икономиката. В желанието си да преодолеем негативните тенденции и с цел да заемем мястото си на първостепенен отрасъл на икономиката, генериращ значителна част от националния брутен вътрешен продукт, заявяваме нашите приоритетни искания, адресирани до законодателната и изпълнителната власт, пише в писмото на КСБ.

Първото искане е за ефективно, всеобхватно, справедливо и законосъобразно прилагане на разпоредбите на действащото законодателство за промяна на цените по договорите за строителство, възложени по Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Нормативните актове не се прилагат адекватно от възложителите, които, позовавайки се на субективни “указания” от административни органи, постановяват многобройни немотивирани и противозаконни откази за индексация на цените, посочват от КСБ. От браншовата камара настояват за промяна на нормативната уредба, в синхрон с опита на европейски държави, приложили справедливо индексирането на договорите със своите строители. Абсолютно необходимо е издаването на законосъобразни и единни указания от централната власт до възложителите на обществени поръчки в строителството, които да преодолеят разнообразната и незаконосъобразна практика, заявяват от КСБ.

На второ място от браншовата камара посочват тревожната тенденция от последните години, държавата да не изпълнява своята инвестиционна програма, оставайки дори крайно недостатъчните “капиталови разходи” в голямата си част неусвоени. Това влияе отрицателно на качеството на живот на всички граждани и на развитието на редица отрасли, в това число и строителството. От КСБ заявяват, че е необходимо да се предвиди увеличение на обема на капиталовите разходи и да се създадат гаранции за реалното осъществяване на капиталовите програми.

На трето място от КСБ отчитат тревожна тенденция в развитието на законодателството, създаваща дисбаланс между правата и задълженията на страните по договорите за обществени поръчки, който е в полза на възложителите.

Пример за това е предложението за промяна в ЗОП, предвиждащо отпадане на застрахователните инструменти като форма на гаранция за добро изпълнение на договорите за строителство. Чрез абсолютно несъстоятелни и неверни аргументи се прави опит за де игнорира един финансов инструмент, успешно работещ у нас и в стотици държави по света, посочват от КСБ. Това е пример за това, как администрацията се опитва да си направи “живота по-лесен”, но за сметка на изпълнителите по договори за обществени поръчки, допълват от КСБ.

ЗОП не отчита спецификата на договорите за възлагане на строително монтажни работи (СМР) и прави трудно тяхното изпълнение, заявяват от КСБ. Редица възложители нарушават Закона за камарата на строителите и изискването му определени строежи и СМР да се изпълняват от строители, вписани в професионалния регистър на строителите. Това води до накърняване на обществения интерес за постигане на качествен и безопасен строителен продукт, както и до създаване на значителен “сив сектор” в строителството, заявяват от КСБ.

 

Източник: trud.bg