Изберете страница

На 11.03.2019 г. Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС), представлявана от председателя на управителния съвет Диян Господинов и сдружение „Български врати, прозорци и фасади“ (СБВПФ) представлявано от председателя на управителния съвет Андон Тушев  подписаха рамково споразумение за партньорство. С подписване на споразумението двете организации ще засилят сътрудничеството си по отношение на контрола, упражняван при влагане на строителни продукти в строежите. Целта е да се използват строителни материали, съответстващи на нормативните изисквания за тяхната употреба.

Това ще се осъществи чрез въвеждане и прилагане на световния и европейски опит при изпълнението на специфичните дейности, актуализация на нормативната уредба касаеща дейността, подготовката и предлагането на национални изисквания, който да се включат в техническите задания на обществените поръчки.

Председателите на двете организации, изразиха увереността си, че настоящото споразумение е стъпка в правилната посока, с което още веднъж потвърждават желанието си за провеждане на съвместни инициативи за популяризиране и информиране на обществеността и бизнеса за важната роля на контрола по отношение спазване на проектните изисквания, изготвяне на предписания и проследяване на тяхното изпълнение.

Експерти от двете организации ще участват в съвместни работни групи към МРРБ за изменение или изготвяне на нормативни актове, свързани с дейността им.

БАИС и СБВПФ планират да проведат и съвместни специализирани обучения за специалисти от строителния сектор за запознаване с националните изисквания и добрите строителни практики в обсега на дейност на страните.

Източник: БАИС