Правилник за работа на специализираните секции на БАИС

Чл. 1. Членство в секцията

 • Пълноправни участници по направления на дейност на БАИС могат да бъдат редовни, пълноправни членове на асоциацията, с основна дейност, включваща предмета на секцията.
 • Всички пълноправни членове, упражняващи съответната дейност, като неосновна, могат да участват в работата на секциите с право на съвещателен глас.
 • Асоциираните членове могат да участват в работата на секциите като наблюдатели.
 • В заседанията на секциите участват представляващите съответното дружество – член, или изрично, писмено упълномощени лица, с право да гласуват по разглежданите в секцията въпроси.
 • Всички ограничения в правото на глас трябва да бъдат определени в пълномощното.

Чл. 2. Организационна структура

(1) Всяка секция избира от своя състав ръководство:

 1. Ръководител секция;

Б) Зам. ръководител;

В) Секретар.

(2) Решенията за избор на ръководство на секцията се взема с просто мнозинство на присъстващите (50%+1)..

(3) Ръководството на секцията се утвърждава от УС на БАИС с обикновено мнозинство на гласовете

(4) Предложение за смяна на ръководството на секцията се прави от:

 1. УС на БАИС.
 2. Изпълнителният директор на БАИС.
 3. Минимум 30% от членовете на секцията.

Чл. 3. Сбирки на секцията

 • Ръководството предлага и членовете на секцията приемат график за работа и план за дейността за съответната година.
 • Всяка секция провежда минимум 4 (четири) редовни сбирки в годината – по една в началото на всяко тримесечие.
 • Извънредни сбирки се свикват от:

– ръководителя;

– по желание на минимум 20% от членовете – писмено заявено пред УС на БАИС;

– от УС на БАИС;

 • Не по-късно от 2 седмици преди съответното заседание, до членовете на секцията се изпращат:
 • Проект за дневен ред;
 • Документи за разглеждане;
 • Предложения за решения;
 • Предложения за включване на нови точки в дневния ред се приемат не по-късно от една седмица преди сбирката. Предлагащият изпраща документацията по предлаганата точка в гореспоменатия срок.
 • Допълнително предложените точки се гласуват от членовете на секцията при приемането на дневен ред.
 • Сбирките на секцията се провеждат при наличието на кворум от 50%+1 от членовете към обявения начален час. При липса на кворум се прилага правилото за падащ кворум, т.е. сбирката се провежда с начало, един час по-късно с наличния брой членове.
 • По време на всяка сбирка се води протокол, който се подписва от всички участници до 14 дни след датата на сбирката.
 • Екземпляр от протокола задължително се предава на главния секретар на БАИС и се утвърждава от изпълнителния директор.
 • Лимитът на изказване по една точка от дневния ред е 5 min и две реплики на други изказвания до 2 min.

Чл. 4. Вземане на решения на сбирките

 • Решенията на сбирка на секцията се вземат с общо съгласие (консенсус).
 • При непостигане на общо съгласие в рамките на дискусията на сбирката, вземането на решение се отлага за следващата сбирка, където решението се взема с квалифицирано мнозинство – 2/3 от присъстващите членове.
 • Когато се касае за гласуване в спешен порядък на документи, изпратени от други организации, например, стандарти на БИС и др., се позволява гласуване по електронната поща, като секретарят на офиса на БАИС уведомява, надлежно, членовете за поставения въпрос и се уверява, че всички са получили уведомлението.
 • При значителни разногласия – повече от 1/3 от подадените гласове, гласуването по електронната поща се отменя и се насрочва сбирка по този въпрос.

Чл. 5. Изпълнение на решенията

 • Взетите решения за задължителни за всички членове на БАИС, упражняващи съответния вид дейност.
 • Когато се касае за гласуване от името на БАИС определеният от секцията и утвърден от изпълнителния директор представител гласува съобразно взетото от секцията решение.
 • При гласуване по електронен път от името на БАИС гласуването се осъществява от офиса на БАИС.
 • Контролът по изпълнение на решенията на секцията се упражнява от секретаря на секцията и от главния секретар на БАИС.

Секция Топлоизолации

Предложения за промени в Наредба Iз – 1971 за пожаробезопасност

Становище по проект за изменение и допълнение на Наредба №7 за енергийна ефективност

Становище на БАИС за промени в Наредба № Iз-1971 за СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ
ПРАВИЛА И НОРМИ за осигуряване на безопасност при пожар