Изберете страница

Правилник за работа на специализираните секции на БАИС

Чл. 1. Членство в секцията

 • Пълноправни участници по направления на дейност на БАИС могат да бъдат редовни, пълноправни членове на асоциацията, с основна дейност, включваща предмета на секцията.
 • Всички пълноправни членове, упражняващи съответната дейност, като неосновна, могат да участват в работата на секциите с право на съвещателен глас.
 • Асоциираните членове могат да участват в работата на секциите като наблюдатели.
 • В заседанията на секциите участват представляващите съответното дружество – член, или изрично, писмено упълномощени лица, с право да гласуват по разглежданите в секцията въпроси.
 • Всички ограничения в правото на глас трябва да бъдат определени в пълномощното.

Чл. 2. Организационна структура

(1) Всяка секция избира от своя състав ръководство:

 1. Ръководител секция;

Б) Зам. ръководител;

В) Секретар.

(2) Решенията за избор на ръководство на секцията се взема с просто мнозинство на присъстващите (50%+1)..

(3) Ръководството на секцията се утвърждава от УС на БАИС с обикновено мнозинство на гласовете

(4) Предложение за смяна на ръководството на секцията се прави от:

 1. УС на БАИС.
 2. Изпълнителният директор на БАИС.
 3. Минимум 30% от членовете на секцията.

Чл. 3. Сбирки на секцията

 • Ръководството предлага и членовете на секцията приемат график за работа и план за дейността за съответната година.
 • Всяка секция провежда минимум 4 (четири) редовни сбирки в годината – по една в началото на всяко тримесечие.
 • Извънредни сбирки се свикват от:

– ръководителя;

– по желание на минимум 20% от членовете – писмено заявено пред УС на БАИС;

– от УС на БАИС;

 • Не по-късно от 2 седмици преди съответното заседание, до членовете на секцията се изпращат:
 • Проект за дневен ред;
 • Документи за разглеждане;
 • Предложения за решения;
 • Предложения за включване на нови точки в дневния ред се приемат не по-късно от една седмица преди сбирката. Предлагащият изпраща документацията по предлаганата точка в гореспоменатия срок.
 • Допълнително предложените точки се гласуват от членовете на секцията при приемането на дневен ред.
 • Сбирките на секцията се провеждат при наличието на кворум от 50%+1 от членовете към обявения начален час. При липса на кворум се прилага правилото за падащ кворум, т.е. сбирката се провежда с начало, един час по-късно с наличния брой членове.
 • По време на всяка сбирка се води протокол, който се подписва от всички участници до 14 дни след датата на сбирката.
 • Екземпляр от протокола задължително се предава на главния секретар на БАИС и се утвърждава от изпълнителния директор.
 • Лимитът на изказване по една точка от дневния ред е 5 min и две реплики на други изказвания до 2 min.

Чл. 4. Вземане на решения на сбирките

 • Решенията на сбирка на секцията се вземат с общо съгласие (консенсус).
 • При непостигане на общо съгласие в рамките на дискусията на сбирката, вземането на решение се отлага за следващата сбирка, където решението се взема с квалифицирано мнозинство – 2/3 от присъстващите членове.
 • Когато се касае за гласуване в спешен порядък на документи, изпратени от други организации, например, стандарти на БИС и др., се позволява гласуване по електронната поща, като секретарят на офиса на БАИС уведомява, надлежно, членовете за поставения въпрос и се уверява, че всички са получили уведомлението.
 • При значителни разногласия – повече от 1/3 от подадените гласове, гласуването по електронната поща се отменя и се насрочва сбирка по този въпрос.

Чл. 5. Изпълнение на решенията

 • Взетите решения за задължителни за всички членове на БАИС, упражняващи съответния вид дейност.
 • Когато се касае за гласуване от името на БАИС определеният от секцията и утвърден от изпълнителния директор представител гласува съобразно взетото от секцията решение.
 • При гласуване по електронен път от името на БАИС гласуването се осъществява от офиса на БАИС.
 • Контролът по изпълнение на решенията на секцията се упражнява от секретаря на секцията и от главния секретар на БАИС.

Секция Топлоизолации

Предложения за промени в Наредба Iз – 1971 за пожаробезопасност

Становище по проект за изменение и допълнение на Наредба №7 за енергийна ефективност

Становище на БАИС за промени в Наредба № Iз-1971 за СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ
ПРАВИЛА И НОРМИ за осигуряване на безопасност при пожар

Секция Хидроизолации

Секция „Хидроизолации“ към БАИС разработва и през 2019 г. ще издаде „РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“

В Ръководството ще се разгледат хидроизолационни системи на: плоски покриви, скатни покриви, подземни части на сгради и съоръжения, мокри помещения в сгради и хидроизолационни системи за мостове и виадукти. Ще бъдат представени различни хидроизолационни материали и най-важните детайли при изпълнение на хидроизолации.

 

Ръководство за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА I. Видове съвременни хидроизолационни материали. Основни характеристики
ГЛАВА II. Видове хидроизолационни системи в зависимост от областта на приложение
ГЛАВА III. Хидроизолационни системи за подземни части на сгради
III.1. Хидроизолационни системи на база огъваеми битумни мушами (мембрани).
III.2. Хидроизолационни системи на база огъваеми пластмасови и каучукуви мушами (мембрани).
III.3. Хидроизолационни системи на база течни полимерни състави.
III.4. Хидроизолационни системи на база течни битумни и битум-полимерни състави и суспензии.
III.5. Хидроизолационни системи на база рулонни бентонитови мембрани.
III.6. Хидроизолационни системи на база цимент-полимерни суспензии.
III.7. Хидроизолационни системи на база огъваеми импрегнационни и инжекционни състави.
III.8. Хидроизолационни системи на база самозалепващи се листови (рулонни) материали.
III.9. Хидроизолационни системи на дилатационни и работни фуги в подземните части на сградите.
ГЛАВА IV. Проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на плоски покриви на сгради.
IV.1. Хидроизолационни системи за плоски покриви на база огъваеми битумни мушами (мембрани).
IV.2. Хидроизолационни системи за плоски покриви на база огъваеми пластмасови и каучукуви мушами (мембрани).
IV.3. Хидроизолационни системи за плоски покриви на база течни полимерни състави.
IV.4. Хидроизолационни системи за плоски покриви на база течни битумни и битум-полимерни състави и суспензии.
IV.5. Хидроизолационни системи за плоски покриви на база самозалепващи се листови (рулонни) материали.
IV.6. Хидроизолационни системи за плоски покриви-градини.
ГЛАВА V. Проектиране и изпълнение на скатни покриви на сгради.
V.1. Хидроизолационни системи за скатни покриви на база глинени, бетонови керемиди.
V.2. Хидроизолационни системи за скатни покриви на база битумни керемиди.
V.3. Хидроизолационни системи за скатни покриви на база метални (стоманени) керемиди.
V.4. Хидроизолационни системи за скатни покриви на база плоски и профилни ламарини.
V.5. Хидроизолационни системи за скатни покриви на база вълнообразни битумизирани и полимерни плоскости.
V.6. Хидроизолационни системи за скатни покриви на база „сандвич” панели.
V.7. Хидроизолационни системи за скатни покриви на база пластмасови керемиди.
ГЛАВА VI. Хидроизолационни системи за мокри помещения в сгради
ГЛАВА VII. Хидроизолационни системи за мостове и виадукти.