Изберете страница

 

Излезе новото издание на Българската асоциация за изолации в строителството: “Ръководство за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради”, което е съставено от инж. Васил Манолов, проф. д-р инж. Димитър Назърски и инж. Йордан Николов.

Целта на ръководството е да подпомогне участниците в инвестиционния процес в строителството, като обхваща теми като топлоизолационни системи, температурно-влажностен режим, топлинни мостове, проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи.

Ръководството обръща основно внимание на топлоизолационната функция на плътната част от сградната обвивка и на правилното изграждане на топлоизолационните системи – технологичната последователност, детайлите и възможността за надежден контрол на изпълнението.

Запознава строителните специалисти с основните нормативни изисквания на разбираем за тях език, без да ги ангажира прекалено със специфични топлотехнически понятия.

Засегнати са въпросите, свързани с изчислението на температурно-влажностния режим, топлинните
мостове и проектирането и изпълнението на топлоизолационни системи – работни детайли, технологична последователност, както и осигуряване на надежден контрол на изпълнението.

Представените примери са предназначени да улеснят прилагането на ръководството и дават възможност за по-добро аргументиране на ролята на различните технологични решения и тяхното влияние върху общите енергийни загуби.

Работните детайли, представени в настоящото ръководство, са разработени за конкретна конструкция. Те могат да бъдат приложени и при други конструкции след съответното преизчисление на дебелината на топлоизолационния слой в конкретната топлоизолационна система и отчитането на спецификата на съответните продукти.

Изготвено е в съответствие на действащата нормативна база, включително на НАРЕДБА №РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради на МРРБ, последни изменения и допълнения от януари 2023 г.

Използвани са опита и знанията на специалисти от фирмите-членове на асоциацията, на преподаватели от катедра „Строителни материали и изолации” на УАСГ, както и технически материали и детайли, предоставени от фирмите:

„БАУМИТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД; „ВИНЕРБЕРГЕР“ ЕООД; „ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ ЕООД; „КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН“ ЕООД; „КСЕЛА БЪЛГАРИЯ” ЕООД; „МАПЕИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД; „ПИ СИ СИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД; „РЬОФИКС” ЕООД; „СЕН – ГОБЕН БЪЛГАРИЯ” ЕООД; „СУДАЛ“ ЕООД; „ТЕРМОМОСТ“ ООД „ТЕХНОПАНЕЛ“ АД; „ФИБРАН БЪЛГАРИЯ” АД; „ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

Проф. д-р инж. Богомил Петров 

Проф. д-р инж. Димитър Назърски

Проф. д-р инж. Богомил Петров

Инж. Йордан Николов

Ръководстото може да поръчате онлай от сайта на БАИС тук.

 

Източник: БАИС