Изберете страница

Ангажиментът на компанията за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. се корени в дългогодишната ѝ политика за намаляване на въздействието върху околната среда. Той е неразделна част от амбицията да се предоставят на клиентите решения, които да им помогнат да намалят емисиите на въглероден диоксид и собствения си екологичен отпечатък.

Групата въвежда следните мерки в подкрепа на своята пътна карта към въглеродната неутралност:
  • Използване на по-леки продукти и суровини с по-малко въглерод. Намиране на по-устойчиви заместители на съществуващите материали, въздействие върху партньори и транспортни мрежи.
  • Промяна на процесите, за да се използва по-малко енергия. Подобряване на енергийната ефективност или повторно използване на енергията, оптимизиране на енергийния микс, за да стане по-малко въглеродно интензивен, електрификация на определени операции. Преминаване към възобновяеми/декарбонизирани енергийни източници.
  • Работа с доставчици на суровини и транспортни мрежи.
  • Поддържане на нова и вълнуваща технология, която помага за отстраняването на С02 от атмосферата. Улавянето му с помощта на усъвършенствани химични реакции или естествени разтвори и съхраняването му във всичко. От подземни резервоари до бетон и пластмасови строителни материали. Намаление с 30% в абсолютни стойности в сравнение с действителните емисии през 2017 г. и с 33% в сравнение с емисиите от 2018 г.
  • Целите на КСО сега представляват по-голям дял от дългосрочните критерии за стимулиране на управлението. Тяхната тежест се повишава от 15% на 20%. Целите за CO2 се увеличават от 5% на 10%.

Използват се две вътрешни цени на въглерода, които наскоро бяха повишени. 75 евро на тон за промишлени инвестиции и 150 евро на тон за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност в революционни технологии.

И накрая, компанията ще разпредели бюджет от около 100 милиона евро годишно до 2030 г. за целеви капиталови разходи и инвестиции в НИРД, за да постигне своите цели.

 

 

Източник: СЕН-ГОБЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД