Изберете страница

През месец юни успешно завърши проекта Build Up Skills Bulgaria 2030, който откри нови хоризонти за строителната индустрия в България. В основата на този успех е детайлно изготвената пътна карта, която анализира настоящата ситуация и очертава стратегическите стъпки към преодоляване на ключовите предизвикателства в сектора. Проектът е съвместна инициатива между Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС), Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), Камара на строителите в България (КСБ). Той е част от европейската програма за повишаване на квалификацията в строителния сектор и цели да подпомогне професионалистите в индустрията да се адаптират към новите изисквания за енергийна ефективност и устойчиво строителство.

Националната пътна карта се основава на доклада „Текущо състояние, практики и тенденции в строителния сектор в България“, разработен по време на първата фаза на проект BUILD UP Skills Bulgaria 2030. Този доклад предлага многофакторен анализ на ситуацията в строителния сектор по отношение на националните цели в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия, развитието на регулаторната рамка, икономическите условия и траектории, търсенето на услуги за обучение и квалификация и разпространението на технологични иновации, създаващи условия за определяне на приоритетни области и индивидуални мерки за повишаване на квалификацията и уменията на специалистите в строителството.

Настояща ситуация и предизвикателства

България се сблъсква с остър недостиг на квалифицирани работници в строителната индустрия. Този недостиг се дължи на няколко фактора:

– липса на достатъчно млади професионалисти, поради застаряване и пенсионране на работниците  

– значително намаляване на броя на завършилите специалности свързани със строителство през последните две деситилетия

– демографските тенденции, които сочат намаляване броя на новите ученици и студенти в професионалните училища и специализираните университети.

 

Възможности за развитие

За да се справи с тези предизвикателства, строителната индустрия трябва да приеме новаторски технологии и да повиши производителността на труда. Внедряването на концепциите Industry 4.0 и Industry 5.0 е ключово за постигането на устойчив растеж. Тези концепции включват пълна дигитализация, симбиоза между човек и робот на работното място, ориентирани към потребителите решения и екологична устойчивост.

Приоритетни области

Пътната карта на проекта Build Up Skills Bulgaria 2030 очертава няколко приоритетни области, които са от съществено значение за успешното развитие на строителния сектор:

  1. Укрепване на институционалната рамка

Сътрудничеството между правителствени органи, професионални камари, индустриални асоциации и образователни институции е ключово за привеждането на списъка на професиите за професионално образование и обучение в съответствие с изискванията на индустрията.

  1. Политическа и регулаторна подкрепа

Привеждането на образователната и обучителната практика в съответствие с националните стратегии за декарбонизация е от съществено значение. Това включва законодателни разпоредби и финансови инструменти, които да подкрепят реализацията на мерките от пътната карта.

  1. Подобряване на образователната система

Трансформацията на образователната система е ключова за развитието на работната сила. Това включва разработването на нови професии, нови учебни планове и програми, както и система за продължаващо професионално обучение.

  1. Сътрудничество с индустрията и интеграция на технологични иновации

Свързването на приема в професионалните гимназии с нуждите на регионалния бизнес е от съществено значение. Информационните кампании и допълнителното регламентиране на обучението на работното място ще подобрят сътрудничеството между строителните компании, технологичния сектор и образователната система.

  1. Ангажиране на заинтересованите страни за подобряване на обществения имидж

Променянето на репутацията на строителния сектор е от съществено значение за привличането на млади работници и специалисти. Важно е включването на теми за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в началното и средното образование и стартирането на медийни кампании.

Успешното приключване на проекта Build Up Skills Bulgaria 2030 е значителна стъпка към трансформацията на строителната индустрия в България. Чрез сътрудничество между всички заинтересовани страни и прилагане на иновации и нови технологии, секторът ще може да посрещне предизвикателствата на бъдещето и да се развива устойчиво и конкурентно. Пътната карта предоставя ясен и детайлен план за действие, който ще насочи строителната индустрия към по-добро бъдеще, съчетавайки икономически просперитет с устойчивост и технологичен напредък.

Източник: БАИС