Изберете страница

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) на Европейския парламент одобри рапорта на докладчика Киърън Къфе член на ЕП, за преразглеждането на Директивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD).

Fire Safe Europe приветства доклада на ITRE като ключова възможност за осигуряване на устойчиви сгради на бъдещето. Докладът отчита пожарната безопасност при преразглеждането на EPBD и ще допринесе за осигуряването на устойчив европейски сграден фонд.

Препоръки:
  • Държавите-членки да гарантират, че както новите сгради, така и тези, които са в процес на обновяване ще отговарят на стандартите за пожарна безопасност;
  • Държавите-членки да насърчават мерките за осигуряване на пожарната безопасност на инсталациите за слънчева енергия в сградите, включително в комбинация с технически сградни системи, като например локални батерии или термопомпи за собствено потребление;
  • Паспортът за обновяване трябва да включва спецификацията на материалите, на строителните продукти, както и свойствата им, свързани с пожарната безопасност в случай на пожар;
  • До 2025 г. Комисията да публикува насоки, в които се посочват стандартите и протоколите, които трябва да бъдат препоръчани на националните и местните публични органи по отношение на пожарната безопасност в покритите паркинги;
  • Държавите-членки да въведат схеми за инспектиране, включително цифрови инструменти, за да удостоверят, че извършените строителни и ремонтни работи отговарят на проектираните енергийни характеристики и са в съответствие с изискванията за пожарна безопасност, определени в строителните норми или разпоредби;
  • Държавите-членки да гарантират, че на лицата, отговарящи за прилагането на EPBD, се предоставят насоки и обучение, като се обръща внимание, наред с другото, и на противопожарната безопасност;
  • Държавите-членки да информират собствениците, наемателите и управителите на сгради за различните методи и практики, които служат за подобряване на енергийните и емисионните характеристики, пожарната, електрическата и сеизмичната безопасност на сградата;

Еудженио Кинтиери, управляващ директор на Fire Safe Europe, коментира: „Преразглеждането на EPBD настоява за по-широко използване на възобновяеми енергийни източници, използване на нови видове материали, както и нови решения/технологии за декарбонизация.Тези нови системи са от основно значение за декарбонизацията на европейските сгради, но могат да представляват сериозно предизвикателство за пожарната безопасност, ако не бъдат разгледани правилно. Ето защо приветстваме доклада на ITRE като важен елемент, който гарантира, че пожарната безопасност на сградите е надлежно включена в нашия път за намаляване на въглеродните емисии”.

Следващи стъпки

Гласуването в пленарната зала на Европейския парламент е насрочено за 12 март, а тристранните преговори между европейските институции ще започнат скоро.

Fire Safe Europe призовава Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия да одобрят разглеждането на пожарната безопасност в доклада на ITRE в окончателния текст на преразглеждането на EPBD.

 

Източник: Fire Safe Europe