Изберете страница

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА БРАНШОВИЯ РЕГИСТЪР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ (БРИИР) КЪМ БАИС

Чл. 1. БРАНШОВИЯТ РЕГИСТЪР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ (БРИИР) към БАИС се създава за да обедини усилията на фирмите – изпълнители на изолационни работи за постигането на следните основни цели:
• Повишаване на качеството на крайния продукт;
• Установяването и спазването на коректни взаимоотношения между участниците за създаване на условия за лоялна конкуренция на пазара на изолационни работи;
• Създаване на система за повишаване на качеството на работната ръка в бранша;
• Създаване на общи правила и стандарти за изпълнение на изолационните работи;
• Подпомагане на участниците в контактите им с финансовите институции, застрахователите, държавната администрация и с браншовите камари в областта на строителството и др.;
• Осигуряване на информация и осъществяване на контакти със задгранични организации за изучаване и прилагане на опита им в работата;
• Защита на общите интереси на бранша и участие в процесите на създаване и изменение на нормативната база, касаеща работата в областта на изолациите в строителството;

Чл. 2. С настоящия правилник се определят:
• Редът за вписване в Браншовия регистър на изпълнителите на изолационни работи;
• Критериите и изискванията към изпълнителите за вписване БРИИР;
• Органите за управление и представителство на БРИИР;
• Редът за квалификация, преквалификация, обучение и присъждане на квалификационни степени на работници, изпълняващи изолационни работи;
• Взаимоотношенията с БАИС;
• Финансирането на дейността и финансовата отчетност;
• Начина и процедурите за решаване на спорове между членовете на БРИИР;
• Санкции за неизпълнение на разпоредбите на правилника;

Чл. 3. Ред за вписване на фирмите изпълнители в БРИИР.
3.1. Критерии, на които трябва да отговарят фирмите:
3.1.1. Легитимност:
– Фирмата да не е обявена в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност или ликвидация;
– Фирмата да не е обект на принудително изпълнение за просрочени задължения към НАП за данъци и осигуровки;
– Фирмата има авторитет на коректен платец към доставчици, партньори, работници и служители;
3.1.2. Капацитет
– Фирмата да разполага с технически персонал за ръководство и контрол по изпълнението на топлоизолационни и хидроизолационни системи, притежаващ необходимата правоспособност съобразно придобитата специалност и образователно-квалификационна степен, професионален опит, познания и техническа компетентност по отношение на националните норми и изисквания, нает на трудови договори.
– Да разполага с най—малко един технически компетентен служител, способен да изпълнява ролята на технически ръководител на обект;
– Да разполага с най-малко един компетентен служител за контрол на качеството на изпълнение на строителството, за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, за организиране изпълнението на дейности по управление при кризи;
– Фирмата да разполага с работници и специалисти за изпълнение на топлоизолационни и хидроизолационни системи, притежаващи необходимата професионална квалификация, професионален опит, познания и техническа компетентност, наети по трудови договори – най-малко 5 работници;
3.1.3. История:
– Фирмата да има изпълнени топлоизолационни или хидроизолационни системи поне ( 3000 ) кв.м. през предходната година и поне ( 7000 ) кв.м. през предходните 3 години.
3.1.4. Референции:
– Фирмата да има поне 3 положителни референции от инвеститори за изпълнени изолационни работи от предходните 3 години.
– Фирмата да има поне една референция или препоръка за добро сътрудничество от фирма – член на БАИС.
3.1.5. Гаранции:
– Фирмата да има разработена система за работа с рекламации;
– Фирмата да притежава валидна застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията им, изисквани по действащи нормативни актове.
3.2. Необходими документи за вписване:
– Заявление до БРИИР по образец;
– Документи, удостоверяващи изпълнението на критериите, заложени в чл. 3.1.;
– Препоръка от поне двама членове на БРИИР;
– Портфолио от изпълнени обекти.
3.3. По предложение на ИС, ОС на регистъра взема решение за вписване на първото свое редовно заседание, следващо датата на окончателното приемане на заявлението и съпровождащите документи;
За начало на членството се счита датата на произнасяне на положително решение за вписване на ОС на регистъра.
3.4. Фирмите се вписват в следните направления:
– Изпълнители на топлоизолационни работи и ЕТИКС;
– Изпълнители на хидроизолационни и покривни работи;
– Изпълнители на работи по подови настилки;
– Изпълнители на работи по антикорозионна защита;
3.5. Една фирма може да бъде вписана в повече от едно направление ако покрива критериите от чл. 3.1. във всяко направление;

Чл. 4. Органи на управление на БРИИР.
4.1. Най-висш орган на БРИИР е общото събрание на членовете (ОС);
4.1.1. (1) Общото събрание заседава минимум два пъти годишно – всяка втора сряда на април и ноември от 14.00 ч.
(2) Извънредно общо събрание може да се свиква от ИС, по искане на минимум 25 % от членовете на регистъра или от УС на БАИС.
(3) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум заседанието на Общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. 
4.1.3. Уведомяването за провеждане на ОС се извършва чрез изпращане на електронни покани на официалния електронен адрес на фирмата, изпратени поне 30 дни преди датата на събранието и чрез залепване на видно място пред офиса на БАИС в същия срок.
В писмото за уведомяване се вписва предложението за дневен ред и опис на съпровождащите документи.
4.1.4 ОС решава всички въпроси, свързани с дейността на БРИИР като:
– Изменя и допълва Правилника;
– Приема други вътрешни актове;
– Избира и освобождава членовете на изпълнителния съвет и управителя на регистъра;
– Избира членовете на Комисията по квалификационните степени;
– Приема нови членове и изключва членове. Налага санкции за неизпълнение на задълженията, заложени в настоящия Правилник;
– Взема решение за откриване и закриване на клонове;
– Взема решение за преобразуване или прекратяване на регистъра;
– Приема основните насоки и програма за дейността на регистъра;
– Приема бюджета на регистъра;
– Приема отчета за дейността на Изпълнителния съвет;
– Отменя решения на другите органи на регистъра, които противоречат на закона, Правилника или други вътрешни актове, регламентиращи дейността му.
– Определя размера на встъпителния и годишния членски внос.  
4.1.5. Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите, с изключение на случаите по чл. 4.1.5.
Право на гласуване имат законно представляващите фирми или пълномощници с изрично, надлежно издадено, подписано от представляващия фирмата и подпечатано с печата на фирмата пълномощно;
Приемат се и сканирани пълномощни с подпис на представляващия със синьо мастило.
4.1.6. Решения, вземани с квалифицирано мнозинство (2/3 от присъстващите):
– за промяна на правилника и критериите за вписване;
– за изключване на фирма за нарушение на правилника и етичните правила;
– за смяна на управляващия регистъра преди изтичане на неговия мандат;
– за вземане на решение за закриване на регистъра;
4.1.7. ОС може да делегира права от своята компетенция на Изпълнителния съвет.
4.1.8. Гласуване
(1) Всеки пълноправен член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Пълноправен член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
– Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
• Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
4.1.9. Решенията на ОС на БРИИР се утвърждават от УС на БАИС.
4.2. Изпълнителен съвет (ИС) на БРИИР.
4.2.1. ИС на БРИИР се състои от 3 души.
4.2.2. ИС осъществява ръководството на дейността на БРИИР между Общите събрания. Редовните заседания са два пъти на тримесечие. Датите на заседанията се определят с годишния план на работа на ИС.
4.2.3. ИС изготвя план за работа за календарна година, който се утвърждава от ОС на заседанието през м. ноември.
4.2.4. Решенията на ИС се вземат с обикновено мнозинство или с консенсус, както е определено в правилника за дейност.
4.2.5. ИС приема правилник за дейността си, който се утвърждава от Общото Събрание.
4.2.6. ИС избира от състава си председател, който ръководи неговата работа;
4.2.7. Изработва и предлага за утвърждаване на ОС таксите за:
– вписване – 150 лв.;
– годишна вноска – 400 лв.;
– получаване на квалификационни степени;
– обучение за получаване на квалификационни степени;
– реклама на сайта на БРИИР;
4.3. Управител на БРИИР.
4.3.1. Управителят на БРИИР ръководи оперативната му дейност:
– Организира поддръжката на регистъра;
– Организира поддръжката и актуализацията на интернет страницата;
– Организира издаването на периодични и постоянни публикации и рубрики;
– Организира курсове за обучение на изпълнителски кадри;
– Организира и администрира изпитните сесии за присъждане на квалификационни степени;
– Осъществява постоянната комуникация с членовете на БРИИР;
– Поддържа постоянна комуникация с офиса на БАИС;
– Участва в заседанията на органите на БАИС с право на съвещателен глас;
– Поддържа в порядък документацията на БРИИР;
– Подбира и предлага за назначаване сътрудници необходими за осъществяването на дейността си и ръководи тяхната работа;
– Отговаря за набирането и изразходването на средствата на БРИИР и за първичната счетоводна документация;
4.3.2. Избира се от ОС по предложение на ИС.
4.3.3. Участва в работата на ИС;
4.4. Комисия по квалификационните степени (ККС);
4.4.1. Състои се от 5 члена;
4.4.2. Избира се от ОС;
4.4.3. Избира от състава си председател, който ръководи дейността и;
4.4.4. Функции:
– Определя квалификационните степени;
– Определя изискванията и критериите за квалификационните степени;
– Съставя програми за обучение на изпълнители за повишаване на квалификационните степени;
– Провежда изпити и присъжда квалификационни степени поне два пъти годишно – третата седмица на февруари и първата седмица на декември;
– Може да провежда и извънредни сесии;
– Определя точкова система за поддържане на нивото на квалификация;
– Предлага на ИС за утвърждаване възнаграждението за участие в изпитни комисии и обучения за придобиване на квалификационни степени;
4.4.5. Оперативното ръководство на ККС се осъществява от Управителя на регистъра;
4.4.6. ККС издава свидетелствата за присъждане на квалификационните степени на името на този, който е финансирал обучението и участието в изпитите;

Чл. 5. БРИИР не преследва цели и не използва организационни форми и средства, които накърняват стопанската дейност на членовете му или законните им права и интереси.

Чл.6. БРИИР следи внимателно дейността на работещите в сектора от гледна точка на професионално-етичните правила и се намесва при неспазване на общоприетите професионални норми.

Чл. 7. БРИИР не може да извършва политическа дейност, организацията му е независима от партиите и той не им оказва материална помощ.

Чл. 8. Членството в БРИИР е доброволно.

Чл. 9. Санкции.
9.1. Санкциите за неспазване на настоящия Правилник са:
– Официална забележка.
– Финансова санкция 1000 лв.
– Финансова санкция от 1000 лв и предупреждение за прекратяване на вписването и изключване.
– Прекратяване на вписването и изключване.
9.2. Налагането на санкции става с решение на ОС по предложение на ИС.

Чл.10. Прекратяване на вписването в БРИИР;
10.1. С едностранно волеизявление до регистъра.
10.2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение.
10.3. С изключването.
10.4. С прекратяване на юридическото лице. 
10.5. При отпадане. 

Чл. 11. Отписваното дружество дължи годишна вноска до датата на прекратяването на вписването.

Чл. 12. Окончателно решение за прекратяване на вписването се взема от ОС на БРИИР по предложение на ИС.

Чл. 13. Прекратяване на БРИИР.
13.1. БРИИР се прекратява с решение на Общото събрание.
13.2. БРИИР се прекратява и с решение на УС на БАИС с пълно единодушие.

Настоящият Правилник е приет на учредителното събрание на БРИИР на 18.10.2018 и е подписан от учредителите.