Изберете страница
По време на Архитектурно-строителна седмица 2022 г. на 01.04. беше официалното подписване на Меморандума за   сътрудничество за енергийно обновяване на сградния фонд в България „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria).

Д-р Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект започна с думите: „Изключително съм щастлив от факта, че има представители на браншови организации, на неправителствени организации, на бизнеса, с които заедно да работим в посоката към енергийно ефективни обновявания на сградите.“

Думата след него взе инж. Йордан Николов, изпълнителен директор на БАИС. Инж. Николов първо запозна аудиторията с мисията на Renovate Europe да намали енергийното потребление на сградите в ЕС с 80 % до 2050 г. „През 2019 г. БАИС беше утвърден като национален партньор на Renovate Europe за България, но силата ни ще бъде много по-голяма, ако сме повече. Ние всички имаме интерес сградното обновяване да се случи колкото може по-бързо и в колкото може по-голям обем.“ – допълни инж. Николов.

Последва видеообръщение от г-н Радан Кънев, български евродепутат в сферата на енергийната ефективност.

„Новите предложения на Европейската комисия в преработената Директива за енергийни характеристики на сградите показват желание за много ускорена и много сериозна реновация на сградния фонд. Инвестицията в обновяването на сгради има три изключително важни нива. Едното е социалното – потребителските сметки. Второто е екологичното – отражението на жилищата върху околната среда. И третото е геополитичекото – зависимостта на цял един континент, който се състои от държави без особени собствени ресурси, което води до преки рискове за сигурността ни. За да постигнем тези нива трябва да достигнем до най-масовите жилища, в които живее огромна част от населението ни, а именно панелните блокове. “ – допълни г-н Кънев.

Г-н Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) също се включи с видеообръщение.

Г-н Алексиев сподели, че без мобилизирането на частните инвестиции и частния капитал мащабите, които са очертани в Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., въпреки че не са много амбициозни най-вероятно няма да бъдат постигнати. Финансовите средства могат да бъдат привлечени само с наличието на качествени проекти, качественото им изпълнение, за да станат видими и хората да видят ползите от тях. За тази цел е необходима много широка комуникационна кампания, както и много обучения на професионалистите в сектора.

Г-жа Цвета Наньова – изпълнителен директор на Българо-австрийска консултантска компания (БАКК) сподели данни от техни проучвания сред хора, живущи в обновени сгради. Над 95 % са на мнение, че обновяването на цялата сграда ще доведе до значителни спестявания както на енергия, така и на средства.

Според думите на г-н Валентин Николов, изпълнителен директор на Камара на строителите в България (КСБ) чрез учреждяването на „Обнови България“ се дава едновременно завършек и старт на всички действия, свързани с енергийната ефективност за един много дълъг период от време.

Г-н Иван Велков, председател на УС на Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) също е на мнение, че тепърва предстои да се извърши много работа за постигане на целите ни. Според него технологичните възможности, бизнесът и финансовите модели, които се прилагат в Европа могат успешно да работят и в България единствено, ако има подкрепа, разбиране и съгласие от всички заинтересовани страни. Което е една и от причините за създаването на „Обнови България“.

От разстояние онлайн се включи и д-р арх. Здравко Генчев, председател на УС на  Център за енергийна ефективност ЕнЕфект. 

Д-р Генчев припомни важната роля на общините в проектие за обновяване на сградния сектор: „Ролята им ще нараства още повече заради новия метод за съфинансиране на обновяваниата, а не както беше досега 100 % грантово финансиране. Общините ще могат да имат роля и на организиране на адресатите на обновяванията т.е. на крайните потребители например в енергийните кооперативи. Има нужда тези кооперативи да започнат да се въвеждат и в България, защото са много подходящ инструмент за улесняване на обновяванията.“

Меморандумът за сътрудничество за енергийно обновяване на сградния фонд в България „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria) беше официално подписан от:

  • Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС)
  • Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК)
  • Камара на строителите в България (КСБ)
  • Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА)
  • Българо-австрийска консултантска компания (БАКК)
  • Хабитат България/Фондация Подслон за човечеството
  • Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
  • Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия
  • Български съвет за устойчиво развитие (BGBC)

Видео от цялата церемония може да намерите тук.

 

Източник: БАИС