Изберете страница

„Министерството на регионалното развитие и благоустройството утвърди Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск в страната и има за задача да извърши картографиране на този сеизмичен риск.“

Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев, който откри Национален център по сеизмично инженерство.

След приключване на процеса по картографиране ще има разработена специализирана геопространствена информация. Тя ще може да се използва от участниците в инвестиционния процес при проектиране и изпълнение на строителството.

„Сеизмичният риск е нещо, което може да се управлява от хората и е важно за живота на хората“, каза още на събитието инженер Йовев.

Той поздрави екипа, който ще работи в центъра и пожела един ден центърът да стане институт.

Националният център по сеизмично инженерство функционира към Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Той ще развива дейността си в сътрудничество с български и международни партньори.

Сред основните дейности в работата му са мониторинг, експериментално и лабораторно полево изследване на поведението на сгради, съоръжения и земна основа, подложени на сеизмични и други динамични въздействия; разработване и внедряване на иновативни системи за сеизмично осигурено строителство и устройства за контрол върху сеизмичното поведение; разработване на процедури за проектиране на конструкции, оценка, възстановяване и усилване на съществуващи конструкции и други.

Предвижда се в центъра да се изготвят и експертизи и предписания, свързани с оценка на техническото състояние и сеизмичната осигуреност на сгради, съоръжения и земна основа.

Източник: 1 КЪМ 1 В СТРОИТЕЛСТВОТО