Изберете страница
Директивата на енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) трябва да очертае ясен път към дълбокото обновяване на целия сграден фонд в ЕС, за да се постигнат целите за въглеродна неутралност до 2050г.

Дългосрочното планиране към дълбоко обновяване ще гарантира, че строителният сектор ще допринесе за зеления преход, но също така ще осигури устойчиво решение на нарастващата криза на цените на енергията чрез намаляване на енергийните нужди на гражданите, наред с множество други ползи. Във време на големи публични инвестиции в целия ЕС, насочени към енергийното обновяване чрез фондовете за възстановяване, но също и потенциално чрез бюджета на МФР (Многогодишната финансова рамка) на ЕС за 2021-2027 г., ДЕХС не може да не достигне целите си за обновяване.

Поради това Renovate Europe повдига следните опасения и предлага следните решения:

Добавяне на енергийната ефективност към дефиницията за сгради с нулева енергия (ZEB)

В проектопредложението на ДЕХС  сградите с нулеви емисии са целта, която трябва да се постигне чрез дълбоко обновяване до 2030 г. и визията за сградния фонд през 2050 г. От решаващо значение е да се приложи принципът за енергийна ефективност на първо място към сгради с нулеви емисии, което означава да се даде приоритет на намаляването на енергийните нужди на сградата, като се изисква да бъдат изразени както в първична, така и в крайна консумация на енергия в дефиницията на ZEB.

Националните партньори на кампанията също така изтъкнаха рисковете от поставянето на един и същ стандарт както за нови, така и за обновени сгради. Това доведе до разводняване в контекста на дефиницията на ZEB от 2016 г. в някои държави-членки, за да се направи стандартът „достъпен“ при по-трудни обновявания, което доведе до цялостно неглижиране на амбициите.

Дълбокото обновяване да се превърне в основен принцип в Минималните стандарти за енергийна ефективност

Според Комисията дълбокото обновяване трябва да стане стандартна практика, а не изключение. Проектопредложението за ДЕХС обаче изисква само най-лошо представящите се сгради след обновяване да достигнат най-малко до клас E на ЕЕ до 2033 г. (2030 г. за обществени и нежилищни сгради).

Подобряването на енергийните характеристики само с 2 енергийни класа не е достатъчно. Няма да постигне всички ползи от обновяванията, включително здравословен вътрешен климат. Във времена на толкова високи енергийни цени няма да доведе непременно до забележими разлики в сметките за енергия на потребителите. Също така няма да се разгърне потенциалът (и инвестирането) за постигане на сгради с висока ефективност – нещо, от което се нуждае целият сграден фонд на ЕС, за да бъде в съответствие с целите на ЕС за климата до 2050 г. И накрая, минималните подобрения няма да бъдат в синхрон с планираните механизми за финансиране, включително стандартите за ипотечен портфейл, които насърчават кредиторите, за да увеличат максимално нивата на EPC (Сертификат за енергийни характеристики на сградите) чрез обновявания във всеки имот.

Минималните стандарти за енергийна ефективност в ДЕХС трябва да очертаят план за сгради с клас F и G, които да бъдат обновени до по-висок клас по енергийна ефективност. Целият сграден фонд, включително сградите F и G, трябва да бъдат включени в програмата за постигане на клас А до 2050 г.

Следване на  дългосрочния план за укрепване на обхвата на минималните стандарти за ЕЕ за целия сграден фонд

Проектопредложението за ДЕХС изисква минимални стандарти за сгради с най-лошо представяне (сгради на ниво F и G). Дългосрочното планиране за дълбоко обновяване на целия сграден фонд (в допълнение към сградите F и G) трябва да бъде по-добре обосновано:

     1. На национално ниво на сградния фонд: Национални планове за обновяване на сгради (NBRPs):

В предложената преработка на ДЕХС от държавите-членки се изисква да планират трансформирането на националния сграден фонд до ниво ZEB до 2050 г., но тази разпоредба в член 9, параграф 2 трябва да бъде „подсилена“, за да се гарантира, че целият сграден фонд е на ясен път към (поетапно) дълбоко обновяване. Определянето на ключовите етапи  2030, 2040 и 2050 г. за постигане на по-високи енергийни класове за целия сграден фонд (за постигане на ниво А до 2050 г.) следва да бъде задължително за всяка държава-членка в техните Национални планове за обновяване на сгради. Това ще гарантира прогресивно разширяване на обхвата и затягане на мерките за обновяване с течение на времето, последвани от Минималните стандарти за ЕЕ.

    2. На ниво отделна сграда: паспорти за обновяване на сградите (BRPs):

Проектът на ДЕХС предлага да се вземе предвид последователност от действия (поетапно дълбоко обновяване) чрез създаване на схема за паспорт за обновяване на ЕС, последвана от национална схема, която ще бъде от решаващо значение за доброто прилагане на Минималните стандарти за ЕЕ. Осигуряването на тази дългосрочна перспектива ще бъде от съществено значение за проправяне на пътя за съответните схеми за финансиране и необходимите мерки за подкрепа. Необходимо е, също така, да се обучат и подобрят уменията на строителните работници на място. Всяко обновяване, започнато посредством Минималните стандарти за ЕЕ, трябва да бъде придружено от план за дълбоко обновяване, очертаващ стъпките за постигане на енергиен клас А в рамките на определен период от време. Паспортът за обновяване трябва да гарантира, че всеки план за обновяване отчита всички елементи на сградата с оглед постигане на максимална енергийна ефективност и цел с нулеви емисии.

По-добро съответствие на EPC на целите за дълбоко обновяване на целия сграден фонд

Подобряването на надеждността, съпоставимостта и качеството на рамката на EPC в проектопредложението за ДЕХС е много добре дошло. Изискванията за EPC обаче все още се прилагат само за малка част от сградния фонд и трябва да бъдат допълнително разширени, за да се осигури покритие на целия сграден фонд преди определена дата (в идеалния случай 2030 г.).

Рамката на EPC трябва също така да отчита по-добре многобройните ползи от енергийното обновяване, включително здравословния вътрешен климат.

Според Renovate Europe приемането, че 15% от сградите, все още, ще бъдат клас „G“ (най-лошо представящите се сгради) към 2026 г., ще демотивира държавите-членки да се справят с най-лошо представящите се сгради през годините до тази дата.

Преразглеждането на ДЕХС трябва да отбележи важна повратна точка и да установи дълбокото обновяване като стандартна практика за извеждане на целия сграден фонд в ЕС до най-високи нива на ЕЕ, ако сградният сектор иска да допринесе за постигане на целите за климата на ЕС до 2050г.

Повече за кампанията Renovate Europe:

Renovate Europe е политическа комуникационна кампания с амбицията да намали енергийното потрбление на сградите в ЕС с 80% до 2050 г. чрез законодателство и амбициозни програми за обновяване. Ускоряването на темпа на обновяване е ключов инструмент в борбата с изменението на климата и ще донесе големи ползи за хората, тяхното качество на живот и икономиката. www.renovate-europe.eu

#Обновяване за ново начало

Партньорите на Renovate Europe:

В момента в мисията на Renovate Europe активно участват 49 партньорски компании и асоциации, от които 18 са национални партньори, базирани в държави членки на ЕС.

 

Източник: Renovate Europe Campaign