Изберете страница
Общо отчетно-изборно събрание на БАИС ще се състои през април 2018

„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) ще проведе Общо годишно отчетно-изборно събрание на 16.05.2019 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Строителен факултет №311 на УАСГ, с адрес: град София, бул. Христо Смирненски 1, корпус Б, етаж 3. Събранието се свиква на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ.
Регистрацията на членовете за участие в работата на ОС ще се извърши същия ден от 13.00 часа. При регистрацията участниците следва да се легитимират с лична карта, а пълномощниците и с изрично писмено пълномощно.

Дневният ред предвижда да се разгледат следните точки: отчет на УС за дейността на БАИС през 2018 г.; отчет на ръководителите по направления на дейност на БАИС; приемане на годишния финансов отчет (ГФО) за 2018 г.; приемане на програма за дейност на БАИС през 2019 г.; приемане на бюджет на БАИС за 2019 г.  и обсъждане на членство на БАИС в други организации.

При липса на кворум, ОС ще се проведе от 15:00 ч. на същия ден, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове. Материалите за Общото събрание са на разположение на заинтересованите членове в офиса на БАИС, на адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски” № 1, корпус „А”, ет. 4, офис 5.