Изберете страница
Общо отчетно-изборно събрание на БАИС ще се състои през април 2018

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) ще проведе Общо годишно отчетно-изборно събрание на 11.04.2024 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала 1.5 на сграда на КСБ, с адрес: гр. София, ул. Михайл Тенев 6, ет. 1. Събранието се свиква на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ.

Регистрацията на членовете за участие в работата на ОС ще се извърши същия ден от 13.00 часа. При регистрацията участниците следва да се легитимират с лична карта, а пълномощниците и с изрично писмено пълномощно.

Дневният ред предвижда да се разгледат следните въпроси: отчет на УС за дейността на БАИС през 2023 г.; отчет на ръководителите по направления на дейност на БАИС; приемане на годишния финансов отчет (ГФО) за 2023г.; приемане на програма за дейност на БАИС през 2024 г.; приемане на бюджет на БАИС за 2024 г.; избор на нов УС на БАИС и избор на нова Етична комисия към БАИС.

При липса на кворум, ОС ще се проведе от 15:00 ч. на същия ден, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове. Материалите за Общото събрание са на разположение на заинтересованите членове в офиса на БАИС, на адрес: гр. София, ул. Михаил Тенев 6, сграда на КСБ, ет. 1, офис 2.5.

 

Източник: БАИС