Изберете страница

Приета за първи път през 2012 г., директивата беше актуализирана през 2018 г. и 2023 г., като в нея се определят правила и задължения за постигане на амбициозните цели на ЕС в областта на енергийната ефективност (ЕЕ).

Енергийната ефективност спомага за намаляване на общото потребление на енергия и следователно е от основно значение за постигане на амбицията на ЕС в областта на климата, като същевременно повишава настоящата и бъдещата енергийна сигурност и достъпност. За да се гарантира, че целта на ЕС за 2030 г. за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55 % (в сравнение с 1990 г.) може да бъде постигната, Европейската комисия (ЕК) преразгледа Директивата за енергийната ефективност, заедно с други разпоредби в областта на енергетиката и климата.

Преработената директива:

Преработената Директива за енергийната ефективност, публикувана в Официалния вестник на ЕС на 20 септември 2023 г., значително повишава целите на ЕС в областта на ЕЕ.

С нея се установява принципът “енергийната ефективност на първо място” като основен принцип на енергийната политика на ЕС, като за първи път му се придава правна сила. На практика това означава, че ЕЕ трябва да бъде вземана предвид от страните от ЕС във всички съответни политики и големи инвестиционни решения, предприети в енергийния и неенергийния сектор.

Преразглеждането на директивата през 2023 г. следва предложението за преработена директива за ЕЕ, представено от EK през юли 2021 г. като част от пакета за Зелена сделка на ЕС. Предложението от 2021 г. беше допълнително подсилено като част от плана REPowerEU, представен от EK през май 2022 г., чиято цел е да се намали зависимостта на ЕС от вноса на изкопаеми горива от Русия.

Цели за потребление на енергия и ангажимент за енергийни икономии

Преразгледаната през 2023 г. директива увеличава целта на ЕС за ЕЕ, като задължава страните от ЕС да осигурят колективно допълнително намаление на потреблението на енергия с 11,7 % до 2030 г. в сравнение с прогнозите на предварителните данни от 2020 г. В резултат на това общото потребление на енергия в ЕС до 2030 г. не трябва да надвишава 992,5 млн. тона нефтен еквивалент (Mtoe) за първична енергия и 763 Mtoe за крайна енергия.

Съгласно актуализираните правила държавите от ЕС се съгласиха да подпомогнат постигането на целта, като определят своя ориентировъчен национален принос, използвайки комбинация от обективни критерии, които отразяват националните условия (енергийна интензивност, БВП на глава от населението, потенциал за икономии на енергия и намаляване на потреблението на фиксирана енергия).

Годишни икономии на енергия в страните от ЕС

Преразгледаната директива увеличава повече от два пъти задължението за годишни спестявания на енергия (член 8) до 2028 г. Това е един от основните политически инструменти на директивата за постигане на водещата цел и за стимулиране на икономиите на енергия в секторите на крайното потребление, като например сградите, промишлеността и транспорта.

Енергийна бедност и потребители

В преработената директива се акцентира повече и върху намаляването на енергийната бедност.

Тя има за цел да даде възможност на потребителите да се възползват от нея чрез по-строги изисквания към държавите от ЕС за повишаване на осведомеността и предоставяне на информация за ЕЕ.

В новия вариант се набляга и на създаването на обслужване на едно гише (One-stop shops), технически и финансови консултации и защита на потребителите чрез извънсъдебни механизми за разрешаване на спорове. Освен това той включва подобрени разпоредби за идентифициране и премахване на пречките, свързани с разделянето на помощите за обновяване на жилища между наематели и собственици или между няколко собственици. Въведените промени изискват от страните от ЕС да дадат приоритет на подобренията на ЕЕ за уязвими потребители, лица, засегнати от енергийна бедност, и лица, живеещи в социални жилища.

В рамките на задължението за енергийни спестявания всяка страна от ЕС е отговорна за постигането на определен дял от икономиите на енергия сред уязвимите потребители и тези, които са засегнати от енергийна бедност. Критериите за определяне на тези цели ще бъдат определени от всяка страна, което ще позволи гъвкавост за индивидуални решения, основани на специфичните за страната обстоятелства.

Задължения за одит, изисквания за техническа компетентност и отчитане на инвестициите

За да се оптимизират икономиите на енергия в промишления сектор, директивата разширява обхвата на задълженията за енергиен одит, така че да включва всички предприятия, независимо от техния размер, които потребяват енергия над определен праг. Поради това малките и средните предприятия (МСП) също ще трябва да извършват енергиен одит, когато съществува значителен потенциал за икономии на енергия. Същевременно с директивата системите за енергиен контрол се превръщат в задължително изискване за големите промишлени потребители на енергия, за да могат да наблюдават и оптимизират своята ЕЕ.

Освен това, съгласно преработената директива, страните от ЕС ще трябва да осигурят подходящо ниво на компетентност на специалистите, свързани с ЕЕ, като ги приведат в съответствие с нуждите на пазара и наложат по-ясни и строги изисквания за необходимата квалификация. Това включва доставчици на енергийни услуги, енергийни одитори, енергийни мениджъри и монтажници.

Директивата задължава страните от ЕС да докладват за инвестициите в ЕЕ, включително за договорите за енергийни услуги като част от регламента за управление, което гарантира прозрачност и отчетност. С нея се създават и механизми за подпомагане на разработването на проекти на национално, регионално и местно равнище, за да се подкрепят инвестициите в ЕЕ и да се улесни постигането на амбициозните цели на ЕС в тази област.

Начини на отопление и охлаждане

За да се осигури напълно декарбонизирано централизирано топлоснабдяване и охлаждане до 2050 г., определението за тях е преразгледано, а минималните изисквания ще бъдат постепенно променени, за да се даде възможност за поетапно интегриране на възобновяемата енергия в системата.

Подкрепата за нови високоефективни комбинирани инсталации за производство на топлинна и електрическа енергия, използващи природен газ и свързани с централно отопление в ефективни системи за централно отопление и охлаждане, ще бъде възможна само до 2030 г., докато използването на всякакви други изкопаеми горива ще бъде забранено за нови инсталации за производство на топлинна енергия в такива системи. Страните от ЕС ще трябва също така да популяризират местните планове за отопление и охлаждане в големите общини с население над 45 000 души.

 

Източник: EUR-Lex