Изберете страница

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) и Камара на архитектите в България (КАБ)  продължават съвместната си инициатива, започната през 2018 г.  за представяне на поредица от обучения в областта на изолациите в строителството.

Целта на тези обучения е да запознаят потребителите с последните новости, най-важните изисквания и детайли при изпълнението на изолационни системи. При представянето на материалите стремежът на екипа  ни беше максимално изчерпателно и професионално да представим наличната  информация, като същевременно е използван популярен стил.

Темите на първите представени видео-обучения са:

„Съвременни изисквания и решения за хидроизолации на сгради. Проектиране на хидроизолационни системи“

„Съвременни изисквания и решения за топлоизолации на сгради. Външни комбинирани топлоизолационни системи (ETICS)“

Новото видео е свързано с много актуалната напоследък тема за пожарна безопасност на сградите и измененията в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 30.07.2018 г.

Видео-обучение „Нормативни изисквания към противопожарната защита на фасади и покриви“ разглежда теми като:

  • Влияние на пожарите;
  • Нормативни документи и стандарти;
  • НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар; последни изменения 2018 г.;
  • Класове на функционална пожарна опасност на сградите;
  • Класификация по реакция на огън за строителните продукти;
  • Класификация по огнеустойчивост на конструктивните елементи;
  • Негорими ивици по фасадите – разположение и монтаж;
  • Евакуационни пътища;
  • Брандмауери;
  • Нови изисквания за сгради с височина над 28 m.

Видеото е придружено и от презентация на съдържанието му в powerpoint format

Достъпът до видео – материала става след регистрация в сайта на БАИС тук.

Мнението и препоръките на потребителите са от първостепенно значение, затова видео-обучението завършва с формуляр за обратна връзка.

Настоящите обучения са от полза на професионално занимаващи се в сферата на строителството – архитекти,  инженери-проектанти, изпълнители на проекти по енергийно ефективно обновяване на сгради, консултанти – упражняващи строителен надзор, специалисти от държавната и общинската администрации.

 

Източник: БАИС