Изберете страница

Интервю с инж. Йордан Николов, Изп. директор на БАИС пред списание “Строители”

 

Инж. Николов, кои са актуалните теми, по които асоциацията работи?

БАИС (Българската асоциация за изолации в строителството) има дългосрочни задачи, които не се променят. Това са нашите основни цели. В различни периоди обстоятелствата ни налагат различни приоритетни задачи и теми. В настоящия момент (разбира се без да затваряме другите теми) по-голямо внимание обръщаме на проблемите, свързани с „Националната програма за Енергийна Ефективност на многофамилни жилищни сгради“. На второ място, търсим решение на кадровите проблеми, с които се сблъсква браншът напоследък. На трето място, но не по важност, е възможността да привлечем за участие повече фирми, изпълнители на изолационни работи.

По конкретно към енергийно ефективното обновяване на ограждащите конструкции на сгради – какви са предизвикателствата в сектора?

Предизвикателствата не са едно и две, но като основни бих класифицирал следните: Да ги разположим по хронология на всеки обект. На първо място това е проектната готовност. Проектите в момента не са достатъчно детайлни и не дават ясни и точни указания за начина на изпълнение на различните елементи. На второ място – това е качеството на влаганите материали. Работи се на принципа „най-ниска цена”, която в много случаи се постига с неверни данни в придружаващите документи. Тъй като липсва входящ контрол, а приемането се прави само на базата на документите, реалните параметри на продуктите не се контролират. Това стимулира издаването на документи с невярно съдържание и завишени параметри. На трето място е проблемът с качеството и квалификацията на изпълнителските кадри. Изтичането на голяма част от подготвените работници към други страни от ЕС, със значително по-високо ниво на заплащане, доведе до липса на квалифицирани изпълнители на изолационни работи. Следващият проблем е свързан с промяната на параметрите на Националната програма за Енергийна Ефективност на многофамилни жилищни сгради“ и въвеждането на самоучастие на бенефициентите. При тези равнища на цените, сроковете на изплащане на инвестицията са доста дълги и не стимулират самостоятелното или частичното финансиране от страна на собствениците.

Какви сертификати трябва да имат влаганите материали?

Режимът на сертифициране на влаганите материали, независимо от вида на строителството, се подчинява на разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА и издадените в негово изпълнение закони и подзаконови актове. Основният документ, който придружава всеки един материал, е т. нар. „Декларация за експлоатационни показатели” (DOP). Той се издава от производителя или от вносителя на съответния материал на базата на резултати от изпитвания в нотифицирано за ЕС лице. Най-често това е документ, в който фигурират основните параметри и експлоатационни показатели, заложени в Националните приложения на съответните стандарти или в Националните изисквания, определени от МРРБ за съответните продукти.

Има ли по-специфични изисквания при високите сгради?

Изпълнението на изолационните работи при високите сгради е по принцип по-сложно и, естествено, струва повече, при равни други условия, от по-ниските сгради. Затова и референтните цени, заложени от МРРБ в Националната програма, са по-високи.

Освен всичко останало, важно различие са и по-строгите изисквания към пожарната безопасност на такива сгради предвид невъзможността за достъп до фасадите над определена височина при пожар. За България тази гранична височина е определена ( в Глава 13, Раздел II на „НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар”) на 28 метра. В хода на изпълнение на програмата на пазара се появи EPS (експандиран полистирен, популярен като „стиропор”), произведен в Румъния с деклариран клас по реакция на огън „В”, което е най-високият възможен клас за органичен материал. В началото – през 2016 г. – институциите приеха тези сертификати като действителни, въпреки всеобщото становище на специалистите, че това е нереално. След дълга битка, продължила повече от година и половина, се постигна консенсус за промяна на горепосочената „Наредба Iз – 1971” и да се забрани прилагането на топлоизолационни материали с клас по реакция на огън, различен от „А„ при изпълнението на изолационни работи по фасадите на високи сгради. Тези промени вече са факт и предстои да влязат в сила. За съжаление, докато траеше тази битка, при много високи сгради беше вложен гореспоменатият EPS, което представлява определен риск за обитателите на тези сгради.

Какви са рисковете от влагането на некачествени и несертифицирани материали?

Рисковете могат да бъдат разделени на две основни групи. Първата група е на сериозните рискове за живота и здравето както на обитателите на сградите, така и на изпълнителите на изолационните работи. Това са рисковете, за които говорих в отговора на предишния Ви въпрос, а също така и рисковете от разрушаване на изолационния слой и неговото падане, което би застрашило живота и здравето на изпълнителите на изолационни работи или на обитателите след завършването и приемането на работите. Втората група рискове са свързани с недостатъчно добре извършени проектни дейности и/или изпълнение на изолационни работи, които компрометират функцията им – например течове от покриви, топлинни мостове, недобре изпълнени детайли, недостатъчна топлоизолация, занижени параметри на якост и топлоизолационни качества и т.н.

Какви са препоръките на БАИС?

Ако се вгледате в отговорите на предишните въпроси, ще получите отговорите и на този:
1. Качествени проекти, съобразени с всички изисквания на нормативната уредба, техническите параметри на сградите и влаганите материали. Проекти, които определят всички видове работи, детайли и процедури, така, че на изпълнителите да не се позволява „творческо” приложение на строителната площадка.
2. Ефективен контрол както за спазването на проектите, така и на влаганите материали. Надзорните фирми да си влязат в ролята и да контролират всички процеси – от проекта до приемането на работите.
3. Подготовка и обучение на изпълнителските и ръководните кадри за правилна и ефективна организация на работите и за коректно и качествено изпълнение на заложените в проектите работи.
4. Усъвършенстване на нормативната база и нейното обогатяване с повече конкретни параметри, които да обезпечават качеството на извършваните работи – като например – спецификации на работите, стандарти за приложение, правилници за изпълнение и приемане и т.н.

Източник: БАИС