Изберете страница
БАИС избра ново ръководство на Общо събрание

Инж. Йордан Николов изпълнителен директор на Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) сподели пред вестник Строител: 

БАИС играе ключова роля в развитието и поддържането на високи стандарти в строителството, като се фокусира върху няколко основни направления в своята дейност. Тя е ангажирана със изграждане на система за гарантиране на качеството и система за обучение на изпълнителските кадри. Асоциацията издава периодичен бюлетин и различни ръководства, с важно значение в инвестиционния процес. БАИС работи за разширяване на диалога между фирмите от бранша и поддържането на комуникацията с правителствени и държавни органи, с цел за защитата на интересите на членовете и изготвяне на предложения за изменение и допълнение на нормативни актове, стандарти и други.

Уважаеми г-н Николов, бихте ли разказали за последните новости, свързани с Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС)?

В Българската асоциация за изолации в строителството продължаваме да работим в нашите основни направления, насочени към подобряване на качеството и дълготрайността на изпълнените изолационни работи. Това включва осигуряване на изолационни продукти, отговарящи на изискванията на актуалната нормативна база – както европейска, така и национална и противопоставянето на доставката и приложението на продукти, неотговарящи на изискванията.

Работим за непрекъснато подобряване на нормативната база, касаеща проектирането, изпълнението и приемането на изолационните работи. Спомагаме за провеждане на продължаващо обучение за подготовка на участниците в процесите на проектиране, изпълнение и приемане на изолационните работи. Осигуряваме също така и средства за подготовка на бъдещите кадри, в направление изолации. За постигането на тези цели работим по издаването на ръководства и пособия с най-съвременните достижения на науката и практиката в нашия бранш.

В продължение на това, как бихте коментирали значението и ролята на сградната обвивка за повишаване на енергийна ефективност на сгради?

Сградната обвивка играе основна роля в енергийната ефективност на сградата. Първо и най-важно условие за енергийната ефективност е сградата да не губи енергия както през зимата, така и през лятото, за да се минимизират разходите за отопление, респективно за охлаждане на сградата. Сградната обвивка се състои от две основни части: плътна част – стени, подове, покрив, основи и прозорци и врати. БАИС се занимава с плътната част на сградната обвивка, чиято топлопроводимост се намалява чрез прилагането на топлоизолационни системи по съответните елементи на плътната част.

След това намалените количества енергия (топлоенергия, електроенергия, горива и т. н.) трябва да бъдат доставени. Чрез подобряването на параметрите на сградната обвивка се реализират икономии на два етапа: при доставката и монтажа на енергооборудването – за по-малкото количество енергия са необходими по-малки и, респективно, по-евтини  системи за отопление и вентилация и при експлоатационните разходи за доставка на енергия.

Ще бъде интересно да научим повече и за новото „Ръководство за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради“. Какво е включено в него и с какво ще бъде полезно на участниците в строителния процес?

Ръководството за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради е част от поредицата специализирани издания на БАИС, насочени към участниците в инвестиционния процес – проектанти, строители, консултанти, надзорни фирми в строителството, общински и държавни експерти за подпомагане на тяхната работа за подобряване на качеството на изпълняваните в България изолации, в частност топлоизолации. Естествено, може да се използва и като помагало в обучението както на студентите от УАСГ, така и на всички, които изучават строителната професия, включително и на професионалните гимназии по строителство.

Предмет на ръководството е топлоизолационната функция на плътната част от сградната обвивка и правилното изграждане на топлоизолационните системи – технологичната последователност, детайлите и възможността за надежден контрол на изпълнението. Изработено е в съответствие със съвременната европейска нормативна база за повишаване на енергийната ефективност на сградите.
Прилагането на познанията на това ръководство ще способства за гарантирано и дълготрайно решаване на топлоизолационните проблеми на сградите и се явява гаранция за недопускане на проблеми в тяхното реализиране.

Българската асоциация за изолации в строителството е организатор и участник в редица инициативи. В тази връзка, какви събития и обучения предвиждате през настоящата година?

Предвиждаме да проведем няколко обучения на тема: Ръководството за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес съвместно с Камарата на Архитектите в България (КАБ), Камарата на строителите в България (КСБ) и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), които са наши партньори в общата ни цел за повишаване на енергийната ефективност на сградите и увеличаване на тяхната дълготрайност и експлоатационна надеждност.

Също така, във връзка с изпълнението на обновяването на многофамилни жилищни сгради по ПВУ, предвиждаме обучения по издаденото през 2016 година „Ръководство за ЕЕ обновяване на многофамилни жилищни сгради“. Тези обучения са за служители в общинските администрации, отговорни за процеса на обновяване, строители, проектанти и представители на строителния надзор. Чрез тези обучения се стремим да създадем условия за високо качество на обновяването.

От 2020 година БАИС участва в изложението Архитектурно-строителна седмица с колективен щанд.
И тази година ще продължим традицията. Каним вашите читатели да го посетят в зала 3, щанд С9. На него ще бъдат представени 11 фирми, членове на БАИС. Ще могат да видят демонстрации на нови продукти, технологии и разработки. През тази година предстои да излезе и „Ръководство за проектиране и изпълнение на звукоизолационни работи“.

Източник: ЕлМедиа