Изберете страница

На 31.07.2018 г. в ДВ брой 63 бяха публикувани промените в „Наредба Iз- 1971 от 29 октомври 2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“.

Тези промени бяха инициирани от БАИС. Със заповед на министъра на вътрешните работи бе създадена междуведомствена работна група, в която бяха включени представители от: Главна Дирекция „Пожарна безопасност и на населението“ при МВР, Дирекция „Технически правила и норми“ при МРРБ, Дирекция „Жилищна политика“ при МРРБ, Дирекция за национален строителен контрол при МРРБ, Главна дирекция „Надзор на пазара” при ДАМТН, факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при Академия на МВР, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите в България, Камара на строителите в България, УАСГ, Българска стопанска камара, Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти, Български институт за стандартизация и БАИС.

След няколко срещи и активна комуникация както между членовете на групата, така и между членовете на нашата организация измененията и допълненията в Наредбата бяха приети през декември 2017 г. Поради необходимо технологично време, те бяха обнародвани в ДВ на 31.07.2018 г.

БАИС планира да организира поредица от обучения,които ще започнат през октомври 2018 г., за да дадем възможност на професионалистите от бранша да се запознаят с тези изменения и с тяхното отражение върху проектирането и изпълнението на изолационните работи.

За нас е важно не само да спомогнем за въвеждането на промените, но и да сме сигурни, че те са разбрани и има полза от тях. Само така заедно можем да се развиваме професионално.

Източник: БАИС