Изберете страница
КОИ СМЕ НИЕ И КАКВО ИСКАМЕ ДА КАЖЕМ?

Инициативата „Да обновим България“ (RENOVATE BULGARIA) обединява организации, заинтересовани от устойчивото развитие на енергийно ефективното обновяване на сградния фонд в Република България за постигането на заложените на европейско ниво цели.

„Да обновим България“ е национален партньор на RENOVATE EUROPE, европейска комуникационна кампания с цел да подпомогне намаляването на енергийното потребление в сградния фонд на ЕС с 80% до 2050 г. чрез подкрепа за законодателни промени и стимулиране на амбициозни национални програми за обновяване.Основната задача, която си поставяме е да повишаваме информираността за това, как да се отключат възможностите за широкомащабно обновяване при огромни нужди и ограничени ресурси – публични и частни.

Мотото ни e:  „НАЙ-ЕВТИНАТА И ЧИСТА ЕНЕРГИЯ Е СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ“

ЗАЩО СА НЕОБХОДИМИ БЪРЗИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ТЕМПОВЕТЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ?

На първо място заради огромните нужди в държавата: само в жилищния сектор 93% от сградите в България са енергонеефективни.

На второ място, създалата се конюнктура на растящи цени на енергоносителите, водеща до повишен риск за увеличаване на енергийната бедност в страната.

На трето място, намаляването на потреблението на енергия за отопление и охлаждане ще улесни задачата за намаляване на енергийната зависимост на България от внос на изкопаеми фосилни горива.

И не на последно място  – високите очаквания от страна на населението за справяне с проблема.

Това са новите предизвикателства пред България в светлината на изменяща се геополитическа и икономическа обстановка.

Все по-ясно става, че трайното и устойчиво решение е свързано с подобряване енергийната ефективност в домовете на хората и това вече е осъзната от тях необходимост. Проучвания, правени по различни поводи от организации, участващи в инициативата „Да обновим България“ сочат, че над 95% от респондентите имат увереност, че обновяването ще доведе до значително намаление на техните сметки. В тази връзка, огромни са очакванията за нови програми, осигуряващи публична подкрепа за енергоефективно обновяване.

 

КАКВИ ПРОГРАМИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ С ПУБЛИЧНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА СЕ ОЧАКВАТ ДО 2030 ГОДИНА?
 • По старата схема за 100 % грант, с осигурените от европейски фондове средства могат да бъдат обновени пренебрежително малко нуждаещи се от обновяване жилища (не повече от 1000 многофамилни жилищни сгради по цени от приключилата Национална програма). С тези темпове, за цялостно обновяване на нуждаещия се сграден фонд, ще са необходими повече от 200 г.
 • Планираните средства за обновяване са недостатъчни дори за постигане на собствените ни цели, приети през 2021 г., с Националната дългосрочна стратегия за обновяване на сградния фонд до 2030 година, а именно: 19 млн. м2 РЗП. Това означава минимум 16 хиляди еднофамилни, поне 10 хиляди нискоетажни многофамилни сгради, и няколко хиляди средно и високоетажни многофамилни.
 • Планираните реформи, обезпечаващи изпълнението на инвестициите в енергийна ефективност още не са започнали, а ефективното им действие е предвидено едва след 2023 година.
 • Като цяло – планираното по тези програми обновяване отново не е съобразено с различните нужди на сградния фонд и различните възможности на собствениците.

Целта на подпомагането с публични средства трябва да са най-нуждаещите се сгради и социално уязвимите обитатели.

Трябва да се разбере, че енергийната ефективност е повече стратегическа и икономическа, а не само социална цел. Това означава, че практиката за 100% безвъзмездна финансова помощ трябва да бъде прекратена и да бъдат въведени устойчиви финансови инструменти в подкрепа на сградното обновяване.

КАКВИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ АЛТЕРНАТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ?

Създаването на пътна карта за периода поне до 2030 година не търпи отлагане.

Стартиране възможно най-скоро на програми по нов бизнес модел, защото цитираните по-горе цифри показват, че една програма, изцяло финансирана и администрирана от публичните власти не може да отговори адекватно на стратегическите нужди от обновяване и на необходимите темпове.

Бизнес моделът предполага:

 • Привличане на собствениците като съ-инвеститори.
 • Привличане на търговските банки, за да се вкарат в икономическия оборот спестяванията на населението и фирмите, възлизащи на над 100 млрд. лева.
 • Създаване на фигурата на специализиран посредник, като бизнес,  за подпомагане на етажните собствености.
 • С използване институционалния капацитет на финансови институции като ФЕЕВИ, ББР за предоставяне и/или гарантиране на кредити за енергийно ефективно обновяване.
 • Веднъж превърнат в устойчиво работещ финансов модел, той може да бъде захранван с европейско финансиране в бъдеще.
ИМА ЛИ НАГЛАСИ В ОБЩЕСТВОТО ТОВА ДА СЕ СЛУЧИ?

Многобройните проучвания по линия на проекти на участниците в „Обнови България“ категорично показват желание и интерес. Според представените резултати 71% от анкетираните заявяват готовност за участие в нова фаза на Националната програма за енергийна ефективност при изискване за съфинансиране от страна на собствениците.

94.6 % от анкетираните са убедени, че енергийното обновяване ще доведе до намаляване на месечните сметки на домакинството за отопление и електричество.

Безспорен принос за тези нагласи имат създадените високи очаквания от Националната програма за енергийна ефективност. 78% от нейните бенефициенти декларират, че след обновяването сметките им за отопление са намалели, при две трети от тях – с над 20%. 80% са започнали да поддържат по-висока температура в жилищата си в отоплителния сезон, над половината – между 3 и 4 градуса повече.

КАКВО ЩЕ СЕ ПОСТИГНЕ ПО ТОЗИ НАЧИН?
 • От бюджетна гледна точка: Осигуряване на възможност за привличане на частни инвестиции.
 • От комуникационна гледна точка ще предложи алтернатива за собствениците, които са кандидатствали и не са одобрени за 100% БФП, в рамките на ПВУ, да могат да използват вече изготвените ТО, ОЕЕ, технически паспорт и проекти за ЕЕ обновяване. Ще отговори на търсенето на кредитни продукти за обновяване за енергийна ефективност, без да се чака висок дял на БФП.
 • От социална гледна точка ще даде възможност за разширяване обхвата на бенефициентите.
 • От политическа гледна точка ще се обезпечи дългоочакваният старт на устойчива национална политика за обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез пазарно ориентиран модел с основното участието на собственици, бизнес и търговски банки, подпомагани от държавата и общините;
 • И последно, но не по значение обстоятелство – ще се даде политически отговор на огромната необходимост от енерго-ефективно обновяване на фона на нарастващи цени на енергоносители, задаващо се излизане на битовите потребители на свободен енергиен пазар, и повишени очаквания за публична реакция за справяне с проблемите на енергийната бедност.

 

Източник: Renovate Bulgaria и БАИС