Изберете страница

Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработва проект на новата жилищна стратегия. Целта е подобряване на механизмите за по-ефективно управлението на етажната собственост и създаване на стимули за подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради. Също така тя има за цел да създаде нова политика за осигуряване на достъпни жилища на всички слоеве от населението и разработване на мерки за създаване на нов социален жилищен фонд, който да спомогне и за справяне с демографската криза и бедността по региони.

„Много повече са жилищата, отколкото домакинствата, а над 97% от собствеността е частна. На пръв поглед, тези факти могат да съставят погрешното мнение, че в България няма жилищен проблем. Но професионалният прочит на всички свързани аспекти разкрива, че всъщност жилищната система на България е с много неразвити елементи, дефицити и деформации”, каза Гергана Благиева, директор на дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ по времена на втория ден от форума „Моят град, моят дом, моят бизнес“. Една от специфичните цели на стратегията в тази връзка е осигуряване на условия за финансово достъпни жилища и подпомагане на уязвимите лица. Тенденциите към увеличаване на необитаемите жилища може да се разглеждат и като възможност, тъй като при създаване на стимули тези жилища могат да бъдат ползвани от социално слаби семейства, при съответната регламентация. В стратегията се предлагат и мерки за достъпни жилища за млади семейства и висококвалифицирани кадри, така че да се раздвижи мобилността на трудовия пазар. Ще се набележат и мерки за подкрепа на общините за обновяване на социалните жилища, чрез публично частно партньорство с неправителствени или бизнес организации за поддържане на социалния фонд или създаване на нов, защото наличният не е достатъчен.

„Много важна тема е регламентирането на дейността на професионалния домоуправител при управлението на етажната собственост, защото в момента статистиката показва, че има повече от 100 фирми, които се занимават с тази дейност, но липсата на регламенти и критерии към тях създава недоверие“, коментира Благиева.

Източник: СТРОИТЕЛИ-БГ