Удължават с месец сроковете за кандидатстване с проекти за енергийна ефективност в 28-те малки общини и изграждане на социална инфраструктура

 

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., ще разреши временно спиране на срока за изпълнение на проектите, изпълнявани с финансиране от програмата.

За целта бенефициентите трябва да подадат мотивирано искане. То трябва да бъде подкрепено със съответните доказателства за фактическа невъзможност за изпълнение на дейностите по даден проект.

При изпращане на искане за временно спиране в модул „Кореспонденция“ в ИСУН следва да се посочи конкретен период с начална и крайна дата. Той не може да бъде по-дълъг от обявения срок за извънредно положение.

Бенефициентите ще бъдат уведомени за периода на временното спиране по всеки индивидуален договор. Спирането ще може да бъде удължено при продължаване на извънредното положение на територията на страната. Може да се удължава и/или чрез обоснована необходимост от страна на бенефициентите.

Изпълнението на проектите ще се удължава с период, равен на временното спиране. През този период не трябва да се изпълняват дейности. За тях няма да се признават направените разходи. Те ще остават за сметка на бенефициента.

В случай на последваща невъзможност договор с изпълнител на обществена поръчка да бъде изпълнен при условията, при които е бил подписан, най-вече по отношение на срока за изпълнение, бенефициентите възложители по ЗОП могат да допуснат изменения в условията на договора. Това може да се случи само, ако неизпълнението се дължи на „непреодолима сила“/ “изключителни обстоятелства”.

Срокът за изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ няма да бъде удължаван над максимално допустимите. След отпадане на извънредното положение  бенефициентите не следва да изпращат искане за възобновяване на срока за изпълнение на проектите.

Ще бъдат изменени и сроковете за кандидатстване с проекти за енергийна ефективност на обществени и жилищни сгради в 28-те малки общини. Ще се променят и сроковете по мярката за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания, които ще бъдат финансирани от програмата. Кандидатите ще могат да подават проектни предложения до 21 април 2020 г. Съгласно Насоките за кандидатстване, общините е задължително да предоставят Решение на Общинския съвет.

Всички дейности, свързани с публични събития и обучения за проектите, които са в процес на изпълнение и следва да се изпълнят в периода на обявено извънредно положение, следва по възможност да бъдат проведени по алтернативен начин. Може чрез онлайн излъчване в социалните медии, телевизии, радиа и други.

В случай, че препоръката не може да бъде изпълнена, то тези събития следва да бъдат отложени.

УО на ОПРР ще продължи да обработва искания за авансови, междинни и окончателни плащания. Ще се разглеждат и сигнали за нередности и решения за налагане на финансови корекции. Срокът за обжалване на издадените актове започва да тече от датата на отмяна на обявеното в страната извънредно положение.

Всички останали насоки, указания и изисквания, свързани с кандидатстване и изпълнение на проекти по оперативната програма остават непроменени.

Препоръчваме

Да бъде следена актуалната информация на интернет сайта на оперативната програма: www.bgregio.eu, Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg, както и модул „Кореспонденция” на ИСУН 2020.

Конкретни въпроси, свързани с изпълнението на договорите в периода на извънредното положение, могат да бъдат отправяни на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg.

Източник: МРРБ