Изберете страница

Договорите за обществени поръчки или рамкови споразумения за строителство ще се индексират заради инфлацията на всяко тримесечие. Актуализацията ще става с нивото на инфлацията за тримесечието, в което дейностите по съответния договор са фактически извършени.

Това съобщиха от МРРБ, което е изготвило проект на методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, който е публикуван за обществено обсъждане.

Методиката отразява прогресиращото нарастване на цените в целия производствен сектор от началото на 2021 г. Необходимостта от промяна в нея е продиктувана от обстоятелството, че в сключените договори за обществени поръчки в строителния сектор се съдържат различни клаузи, уреждащи приемането на извършената работа, посочват от МРРБ.

Целта на методиката е да изчистят спорните моменти и да се намали изкривяването на индексираните цени, за да се минимизират възможностите за евентуални злоупотреби. 

Промените предвиждат в 30-дневен срок от изтичане на съответното календарно тримесечие страните по договор за обществена поръчка или рамково споразумение да съставят междинен тримесечен отчет, в който ще се посочват видът, количеството и стойността на извършените през тримесечието строително-монтажни работи.

На изменение ще подлежат цените за строително-монтажни работи по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство, извършени след 30.06.2021 г.

Предвижда се методиката да не се прилага за строително-монтажни работи и доставки, извършени след като изпълнителят на договора или рамковото споразумение е изпаднал в забава поради причини, за които е отговорен.

 

Източник: sega.bg