Изберете страница

Обновяваването на сгради може да намали емисиите на парникови газове и да подобри значително човешкото здраве. Но ако обновяванията са само козметични, рискуваме да „подкопаем“ политиките, касаещи климата в момент, когато наистина не можем да си го позволим. Стандартът за „дълбоко обновяване“ в Директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) е решаваща стъпка към повече и по-големи енергийно ефективни обновявания.”това сподели Ейдриан Джойс, изпълнителен директор на кампанията Renovate Europe.

Предизвикателството е огромно: повече от 97% от сградния фонд в ЕС имат оценка под енергиен клас А.

В резултат на това повече от 40% от енергийните доставки на ЕС се поглъщат от сградите и около 36% от емисиите на въглеродния диоксид са заради нашия „спукан“ сграден фонд. Тези проценти трябва да паднат и то бързо.

Обновяванията са правилният начин за целта, като подобрите домовете, офисите и други сгради, така че да се използва по-малко енергия и да няма загуби.

Във времена на високи цени на енергията и ограничени икономически възможности след Covid 19, насочването на инвестициите към енергийно обновяване е правилният избор. Знаем, че съвременните технологии могат да намалят търсенето на енергия с 80% в съществуващите сгради, като по този начин облекчават натиска върху сметките за енергия на потребителите.

Но по отношение на енергийното обновяване не можем да си позволим повече половинчати мерки.

Енергийните обновявания се увеличават годишно  с  едва 1% . Увеличаването на този процент е ключов приоритет, за да може ЕС да постигане целта си за неутралност по отношение на климата. Ще има малка полза от политиките в тази област, ако темпът на обновявания се повиши, без това да породи големи икономии на енергия.

Много хора, особено собствениците на жилища, възприемат ремонтните дейности като еднократна сделка, която не трябва да се повтаря. Обновяванията често изискват много ресурси, както по отношение на финансиране, така и по отношение на времето. Обновяванията трябва да се случват максимално бързо, или да бъдат проектирани и съгласувани за дългосрочен план (известен като поетапно обновяване).

Ако семейство или собственик на бизнес избере дейности за обновяване, обхващащи само един аспект на сградата, без план за останалата част, тогава това ще доведе до по-малко спестена енергия и в крайна сметка ще излезе и по-скъпо, ако на по-късен етап решат отново да извършат обновяване, за да спестят повече енергия. Интегрирането на такива мерки, в съгласувана пътна карта с ясен път към енергиен клас А, от самото начало, е от съществено значение.

ЕС настоява за повече обновявания

Успехът на така необходимата на ЕС „вълна на обновяване“ ще се измерва не само с количеството, но и с качеството на ремонтите – защото трябва да гарантираме, че подобренията по сградите, които се случват, не са само козметични ремонти.

Европейската комисия счита обновяванията, които дават над 60% спестявания, за „дълбоки обновявания“, а те определено са това, от което се нуждаем, ако искаме сградният фонд да бъде от съществено значение за  намаляването на въглеродните емисии.

За съжаление, въпреки кризата с климатичните промени и растящите цени на енергията, много от предприетите обновявания далеч не достигат 60%, да не говорим за 80% спестяване на енергия, което е технологично осъществимо в повечето сгради.

Анализът на националните планове за възстановяване и устойчивост показва, че повечето от инвестициите за обновяване, планирани по Фонда за възстановяване, ще осигурят само 30% спестяване на енергия, минималното, предвидено в насоките на Комисията. Държавите-членки имат възможност да променят посоката и да увеличат спестяванията на енергия по време на прилагането, така че да гарантират, че такова безпрецедентно влагане на публични средства е в съответствие с целите на ЕС за климатичен неутралитет.

Друг стимул за обновяването е Таксономията за устойчиви финанси, докладът, който има за цел да ръководи зелените инвестиции през следващите години. Тук отново откриваме праг от само 30% за енергийните обновявания, за да се считат за „устойчиви“.

Това несъответствие в критериите и липсата на общ стандарт за „дълбоко обновяване“ е проблем. Изразходването на публични средства в планове за обновяване, които предлагат само 30% спестявания на енергия, не само не показват предимствата на обновяванията, но и застрашава нашите амбиции в областта на политиката, свързана с климата.

Въведете стандарт за дълбоко обновяване в Директивата за енергийните характеристики на сградите (ЕPBD). 

Не всичко е загубено. Комисията се ангажира да разработи стандарт за „дълбоко обновяване“, който може да бъде включен в ДЕХС (ЕPBD), която ще бъде актуализирана по-късно тази година.

Прегледът на ДЕХС трябва също да актуализира критериите за сгради с почти нулево потребление на енергия, което ще направи златния стандарт за енергийна ефективност по-ясен и по-последователен с новите цели на ЕС в областта на климата.

Стандартът за „дълбоко обновяване“ ще бъде трудно да се промени, в това няма съмнение. Лесно е да се постигнат 60%+ енергийни спестявания от сграда, която пропуска топлина и поглъща твърде много енергия, но това може да остави сградата само по средата на пътя към климатичен неутралитет.

По-трудно е да получим същите ползи от сграда, която е вече енергийно ефективна, но винаги може и повече. Ето защо стандартът трябва да отчита различни отправни точки, за да насочи всички сгради по пътя към климатично неутрални нива на енергопотребление. Комисията трябва да разгледа критерии, които изискват или спестявания на стойност най-малко 60% или обновявания, които намаляват потреблението на енергия до 80 kWh/m² годишно. Който от вариантите представи сграда, която е най-благоприятна за климата, трябва да бъде избран.

Стандартът също така трябва да вземе предвид въздействието върху здравето от дейностите по обновяване, като изисква предоставянето на високо качество на околната среда в закрити помещения, във връзка с драстично подобрените енергийни характеристики. Той също така трябва да представи поетапно „дълбокото обновяване“, описано в изчерпателни, персонализирани паспорти за обновяване на сгради, които подпомагат координацията на дейностите, когато не е възможно да се извършат всички работи наведнъж.

Във времена на криза с климатичните промени, вече не е приемливо нашите сгради да поглъщат толкова много от ограничените енергийни ресурси и да оставят гражданите ни толкова уязвими към повишаване на цените на енергията. Сградите, които изискват по-малко енергия, като същевременно предоставят качествена, подобряваща здравето среда, трябва да бъдат голямата ни цел.

Цялото внимание ще бъде насочено към стандарта за „дълбоко обновяване“ в ДЕХС – вече не можем да си позволим никакви половинчати мерки.

Повече за кампанията Renovate Europe:

Renovate Europe е политическа комуникационна кампания с амбицията да намали енергийното потрбление на сградите в ЕС с 80% до 2050 г. чрез законодателство и амбициозни програми за обновяване. Ускоряването на темпа на обновяване е ключов инструмент в борбата с изменението на климата и ще донесе големи ползи за хората, тяхното качество на живот и икономиката. www.renovate-europe.eu

#Обновяване за ново начало

Партньорите на Renovate Europe:

В момента в мисията на Renovate Europe активно участват 49 партньорски компании и асоциации, от които 18 са национални партньори, базирани в държави членки на ЕС.

 

Източник: Renovate Europe Campaign