Изберете страница

Хидроизолационните мушами са подложени на различни видове въздействия – физични, механични, експлоатационни и трайността им зависи от способността да устояват на тези въздействия, без да се повреждат, без да загубват своето основно предназначение – да защитават конструкцията от проникване на вода.

За да устоят по-добре на различните въздействия хидроизолационните материали се усъвършенстват непрекъснато. Битумите се модифицират с полимери и така се разширява температурния диапазон, в който те запазват своите качества Армиращите основи от естествени влакна се заменят със синтетични материи (притежаващи по-голяма здравина, разтегливост и устойчивост на гниене и по този начин се увеличава устойчивостта на различните механични въздействия.

Но основен остава въпросът за правилния подбор на подходящата хидроизолация.
У нас засега подборът и сравнението на хидроизолационните мушами се извършва по няколко основни характеристики, а именно:

  • якост на опън;
  • относително удължение;
  • водонепропускливост;
  • устойчивост на стичане при повишени температури;
  • съпротивление на статично пробиване;
  • съпротивление на динамично пробиване;
  • якостна снажданията на срязване.

Почти никога не се извършва проверка на „устойчивостта на стареене“на хидроизолационните мушами, поради продължителността на изпитване и незадължителния характер на тази проверка.

Независимо, че посочените до тук характеристики обхващат повечето от основните въздействия, на които са подложени хидроизолациите, то те не са достатъчни, за да се отговори еднозначно на въпроса – кой материал е най-подходящ за конкретен обект с конкретни експлоатационни изисквания. Затова като допълнение към изброените характеристики в страните от ЕС преди 25 години се въвежда класиране на покривните хидроизолационни мушами FIT, свързано с годността им за употреба.

Какво представлява класирането F.I.T.?

То произлиза от първите букви на три основни въздействия върху покривите. F (fatigue) – умора; I (indentation) – вдлъбнатина (пробиване) и Т (temperature) – температура.

Това е едно класиране по експлоатационни характеристики, което позволява да се направи качествен избор на хидроизолационната система, свързано с конкретна употреба. Основава се на критериите, даващи представа за поведението на хидроизолационната система при външните въздействия на конкретния обект.

F: Умора

Хидроизолационните покрития, залепени за основата под тях, следват движенията, които се получават при изменение на размерите. Изпитването, което се извършва измерва издържливостта (якостта на умора) на хидроизолационното покритие на променливите движения на основата, включително при ниски температури и след стареене. Така покритията се класират с индекс нарастващ от 1 до 5 (Таблица 1).

Класиране F (устойчивост на умора)  –  Таблица 1

Класиране F Начална широчина на фугата (mm) Амплитуда на движение на фугата (mm) Температура на изпитване (°С)
F1  1 – 0,5 до +0,5 +20
F2  1 – 0,5 до +0,5 0
F3  2 -1 до +1 0
F4  2 -1 до +1 -10
F5  2 -1 до +1 -20

Изискването е хидроизолационната мушама е да издържи без повреди 600 цикъла.

I: Отпечатване (пробиване)

Този индекс е свързан с покрития, върху които има движение или разполагане на инсталации, при което може да се получи пробиване на покритието.

Изпитването, което се извършва е разделено на два вида – статично пробиване и динамично пробиване. Индексът за класиране нараства от 1 до 5. (Таблица 4). Статичното пробиване се класира от 1 до 4 (Таблица 2), динамичното пробиване се класира от 1 до 3 (таблица 3).

Съпротивление на статично пробиване    Таблица 2

Подклас L

Натоварване

(kg)

L1

≤ 7

L2

≥ 7

L3

≥ 15

L4

≥ 25

Съпротивление на динамично пробиване    Таблица 3

Подклас L

Натоварване

(kg)

D1

> 10

D2

≥ 10 и  < 20

D3

≥ 20

Класиране I (съпротивление на пробиване)   Таблица 4

Класиране I

Подкласове L/D

I 1

L 1 / D 2

I 2

L 2 / D 2

I 3

L 3 / D 2

I 4

L 4 / D 2

I 5

L 4 / D 3

 

Т: Температура

Изпитването се състои в подлагане на хидроизолационно покритие на температура, достигаща 90С при наклон 45 и измерване на хлъзгането под влиянието на топлината. Целта е да се провери дали избраното покритие е пригодено за наклона на покрива, без да се появи евентуално стичане на покритието. В зависимост от интензивността на хлъзгане на покритието, класирането нараства от Т1 до Т4 (Таблица 5).

Класиране Т (издръжливост, устойчивост поведение при температура)    Таблица 5

Класиране  Т

Амплитуда на хлъзгане (mm)

Температура на изпитване (°С)

Т1

> 2

+60

Т2

< 2

+60

Т3

< 2

+80

Т4

< 2

+90

Класирането FIT допълва изискванията на основните характеристики на покривните хидроизолационни материали и дава възможност за правилен избор на най-подходящия материал за конкретния вид покрив, в зависимост от основата върху която ще се полага хидроизолацията, предвидената защита на хидроизолацията и според предназначението и използваемостта на покриви. Въвеждането на този вид класиране е необходимо да се направи и в нашата строителна практика. Изпитванията за устойчивостта на пробиване се извършват в доста лаборатории. Изпитването за издържливост на температура също може да се извършва почти всяка лаборатория.Единствено изпитванията на умора изисква апаратура, която все още не притежава нито една лаборатория, но не е невъзможно да бъде направена тази апаратура.По този начин ще се осъвременят методите за окачествяване на хидроизолационни материали и помогнем на проектантите и инвеститорите в избора на подходящ хидроизолационен материал.

Автор: доц. Снежана Вълкова